Procediments per a doctorats de la UIB

CalendarisCalendaris de les reunions del Comité Executiu de l'Escola de Doctorat

 

 • 13 d'octubre del 2016
 • 17 de novembre de 2016
 • 2 i 19 de desembre de 2016
 • 12 i 26 de gener de 2017
 • 9 i 23 de febrer d 2017
 • 9 i 23 de març de 2017
 • 6 i 27 d'abril de 2017
 • 11 i 25 de maig de 2017
 • 8 i 22 de juny de 2017
 • 6 i 20 de juliol de 2017
 • 12 de setembre de 2017

Procediments pels doctorats del RD99/2011

Procediments de doctorat Reglament, procediments i bones pràctiques dels programes de doctorat

Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

Procediments per l'admissió i matrícula a un programa de doctorat

Codi de Bones PràctiquesInformació Carta de tesi: El punt "1." és la carta de tesi resumida que heu d'emplenar i presentar a l'Escola de Doctorat; el punt "2." és la versió integra de la carta de tesi (per a consulta)

 1. Carta de Tesi per signar
 2. Carta de Tesi

Protocol per realitzar tràmits administratius

Criteris de tesi doctoral Criteris de format de tesi

Criteris de format de la tesi doctoral a la UIB

Criteris de format electrònic de la tesi doctoral a la UIB

Activitats formatives Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats Transversals i Específiques dels programes de doctorat

Controls anuals Control anual d'activitats del doctorand

Primer Control Anual d'Activitats del doctorand

Documentació a presentar per correu electrònic:

 • Els doctorands/es han d'enviar la documentació següent per correu electrònic a l'adreça
  escoladedoctoratarrobauib.es (s'ha d'especificar l'Assumpte: Control Anual núm. 1 )
  1. Pla de recerca. Document d'unes tres pàgines que almenys ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho (veure article 12 de l'Acord Normatiu 11330 de dia 23 de març de 2015 - enllaç: https://seu.uib.cat/fou/acord/113/11330.html -). Ha d'incloure el títol, data i les signatures del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor. Escanejat de l'original amb les signatures corresponents.
  2. Currículum GREC (format CVN).
  3. Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc. Totes les activitats que figurin al GREC s'han de poder acreditar documentalment mitjançant certificats, etc.
 • Després d'haver enviat la documentació per correu electrònic, haureu d'esperar rebre un avís que us indicarà quan podeu presentar a l'EDUIB en paper:
  1. Pla de recerca original degudament signat.
  2. Certificats de les activitats incloses al GREC (originals).

Següents Controls Anuals d'Activitats del doctorand

Documentació a presentar per correu electrònic:

 • Els doctorands/es han d'enviar la documentació següent per correu electrònic a l'adreça
  escoladedoctoratarrobauib.es (s'ha d'especificar l'Assumpte: Control Anual núm. ___ )
  1. Informe del/s director/s de tesi de l'estat de la seva investigació.
   Només en el cas de que s'hagi produït un canvi significatiu (canvi de títol, metodologia, objectius...) en el Pla de recerca presentat per al primer control anual, haurà de presentar un nou Pla de Recerca que inclogui el requerit a l' article 12 de l'Acord Normatiu 11330 de dia 23 de març de 2015 - enllaç: https://seu.uib.cat/fou/acord/113/11330.html -). Ha d'incloure el títol, data i les signatures del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor. Escanejat de l'original amb les signatures corresponents.
  2. Currículum GREC (format CVN).
  3. Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc. Totes les activitats que figurin al GREC s'han de poder acreditar documentalment mitjançant certificats, etc.
 • Després d'haver enviat la documentació per correu electrònic, haureu d’esperar rebre un avís que us indicarà quan podeu presentar a l’EDUIB en paper:
  1. Informe del/s director/s de la tesi.
   Pla de recerca original degudament signat, si escau.
  2. Certificats de les activitats incloses al GREC (originals).
 

Alguns documents estan pendents de traducció.