Doctorat de Filosofia (DFIL): 2013-14


Branca de coneixement Arts i Humanitats
Director de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Edifici Ramon Llull
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Escola de Doctorat
Enllaços

Qualitat Doctorat distingit amb la Menció de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència (MCD2008-00054 BOE 273 - 12/11/2008 - 18273 )

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

 1. Admissió al període formatiu del programa de doctorat

  Els estudiants que compleixin amb els requisits d'accés a un programa de doctorat en el seu període formatiu, poden sol·licitar la seva admissió en aquest programa. Perfil d'ingrés recomanat:

  • Les actuals llicenciatures de Filosofia...
  • Altres llicenciatures diferent de l’esmentada en l’apartat a), sempre que el sol·licitant exposin raonadament els seus motius per inscriure’s al programa de doctorat.
  • Actuals diplomatures, sempre que els alumnes i) hagin cursat la xifra total de 240 crèdits i ii) exposin raonadament els seus motius per inscriure’s al programa de doctorat.
 2. Admissió al període d’investigació del programa de doctorat

  Podran accedir al període d’investigació aquells alumnes que hagin completat el període formatiu del programa de doctorat.

Objectius generals

Els objectius generals del doctorat són:

 1. Adquirir una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i el domini de les aptituds i mètodes d’investigació associats a les línies d’investigació que formen part del Programa de Doctorat.

 2. Adquirir la capacitat de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un procés substantiu d’investigació amb integritat acadèmica.

 3. Realitzar una investigació original que ampliï les fronteres del coneixement mitjançant el desenvolupament d’un important corpus de treball, part del com ha de ser publicable en revistes d’àmbit nacional i internacional.

 4. Adquirir les capacitats d’anàlisis, avaluació i síntesi de forma crítica d’idees noves i complexes relacionades amb el seu tram d’investigació.

 5. Adquirir les capacitats de comunicació de la ciència i de la transferència de resultats a la comunitat acadèmica i a la societat.

Estructura del programa

El període formatiu del programa de doctorat està constituït pel Màster Universitari de Filosofia Contemporània , podent reconèixer-se una formació prèvia de nivell de postgrau oficial realitzada en altres institucions.

El període investigador condueix a la realització de la tesi doctoral en una de les línies d’investigació del programa de doctorat. Durant aquest període l’alumne haurà de publicar part del seu treball de finalització de màster o algun treball similar. És requisit a més assistir com a mínim a un congrés relacionat amb la temàtica de la tesi que s’estigui realitzant, sent recomanable una estada mínima en un altre centre d’investigació.

Línies de recerca

 • Corrents filosòfiques contemporànies i la seva fonamentació històrica.

 • Filosofia i ciència a l’època contemporània.

 • Política i ètica a l’época contemporània.

 • Història de la filosofia

Tutoria de tesi

Els següents son els professors tutors de tesi:

 • Amengual Coll, Gabriel
 • Beltrán Munar, Miquel Antoni
 • Burges Cruz, Lucrecia
 • Cabot Ramis, Mateu
 • Carbonero Gamundí, María Antonia
 • Casadesús Bordoy, Francesc
 • Cela Conde, Camilo
 • Llinás Begon, Joan Lluis
 • Luján, José Luís
 • Miquel Novajra, Alexandre
 • Riutort Serra, Bernat
 • Sabiote Navarro, Diego
 • Todt, Oliver
 • Torres Marí, Francesc
 • Valdivielso Navarro, Joaquín
 • Vermal Beretta, Juan Luís

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/196/196336_queixes_suggeriments_ca.doc

Sistema de garantia de qualitat

Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat  Juan Luis Vermal Beretta
PDI  José Luis Luján
PDI  Mateu Cabot Ramis
PDI  Bernat Riutort Serra
PAS  Malén Ripoll Nicolau
Alumne  Andrés Verger Morlà

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB