Escoltar

Admissió i matrícula

Impresos Tesi L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Procediments i documentació per programes de doctorat del RD99/2011

Documentació que és necessari aportar:

El procés per realitzar la sol·licitud de preinscripció per aquests programes de doctorat es realitza on-line a la pàgina web https://postgrau.uib.es/. Aquesta eina us demanarà adjuntar escanejada (o en format digital) la documentació següent:

 • DNI, NIE o passaport.
 • Títol d'accés o credencial d'homologació (en una dels llengües oficials de la C.A., anglès, francès, italià o portuguès).
 • Certificació acadèmica personal (en una dels llengües oficials de la C.A., anglès, francès, italià o portuguès).
 • Currículum on consti la informació exigida per cada titulació en la pàgina web (formació experiència professional, idiomes, etc.).

En el cas dels alumnes que siguin admesos, a l'hora de matricular-se s'hauran de presentar, als serveis administratius, els originals dels documents dels quals s'han presentat només còpies.

Els alumnes amb titulacions estrangeres, consultau els requisits de legalització, traducció i presentació de documentació a l'apartat de "Estudiants amb titulacions estrangeres".

En el cas de titulacions obtingudes a la UIB no serà necessari pujar la documentació relativa a les titulacions.

Procediments per formalitzar la matrícula d'inici

Segons l'ACORD EXECUTIU 9864 del dia 5 de juliol de 2011 sobre el registre de les activitats dels doctorands, els doctorands de la UIB, per a poder matricular-se de tutela acadèmica han d'haver demanat l'alta a l'aplicació de gestió de currículums del GREC, independentment de la normativa de doctorat que els sigui aplicable.

Es poden donar tres casos:

 1. Persones que ja estiguin d'alta al GREC i a l'aplicació de gestió de currículums del GREC.

  En el cas que un doctorand o doctoranda ja estigui d'alta haurà d’aportar prova d'aquest fet en el moment de matricula. Aquesta prova consistirà en una impressió de la pantalla que demostri que la persona ja està d'alta a l'aplicació de gestió de currículums del GREC (en aquesta pantalla sortirà el nom de la persona, la data en que va demanar l’alta al servei i la data de la darrera actualització feta al GREC). Aquest document s'ha de lliurar a l'Escola de Doctorat en formalitzar la primera matrícula.

 2. Persones que ja estiguin d'alta al GREC però que no s'hagin donat d'alta a Curricul@

  En aquest cas la impressió de pantalla que s'ha d'aportar serà la de la carta dirigida a l'OSR en què es sol·licita l'autorització per poder actualitzar el CV des de la web.

 3. Persones que no s'han donat mai d'alta al GREC

  Les persones que no s'han donat mai d’alta al GREC han de sol·licitar l'alta a través d'aquesta adreça:


  S'han de lliurar a l'Escola de Doctorat els ANNEXOS I i II degudament emplenats i signats.

Info Podeu ampliar la informació consultant l'apartat "Procediments generals"

On anar per a realitzar tots els procediments administratius: