Escoltar

Premi a les millors tesis relacionades amb la violència de gènere

Gobierno de España

Amb data de 15 de juny de 2018 s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE núm 145), l'extracte de la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoquen els Premis de la Delegació del Govern per a la violència de Gènere a tesis doctorals sobre violència contra la dona per a l'any 2018.

Per poder presentar-se a aquests premis, s'han de tenir en compte les característiques de les tesis doctorals presentades, les quals, hauran d'haver estat defensades en qualsevol universitat espanyola, obtenint excel·lent cum laude o qualificació equivalent d'acord amb la normativa de la universitat, dins del període comprès entre l'1 de gener de 2017 i al 31 de desembre de 2017.

A més d'això, el contingut de les tesis ha de tractar sobre qüestions relacionades amb la violència contra les dones, d'acord amb la definició continguda en la Declaració sobre l'Eliminació de la Violència contra la Dona, aprovada per Resolució 48/104, de 20 de desembre de 1993, de l'Assemblea General de les Nacions Unides, és a dir "tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir per resultat un dany o sofriment físic, psicològic o sexual per a les dones, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com en la privada ", constituint la violència de gènere una manifestació concreta de la mateixa.

Els premis es concediran a les dues millors tesis presentades, corresponent al primer premi una quantia de tres mil euros (3.000,00 €) i al segon premi una quantia de dos mil euros (2.000,00 €).

             Convocatòria

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç