Escoltar

Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estigui en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés als ensenyaments de Doctorat. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Educació espanyol.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Compulsa de documents a la UIB

Els estudiants amb titulació estrangera que hagin estat admesos per cursar una titulació oficial de postgrau a la UIB, han de formalitzar la seva matrícula al CEP o a l'EDUIB. Per a això, hauran de presentar els documents d'acord amb el que es detalla a la fase "5. Presentació de la documentació original".

Juntament amb cada document original, hauran de presentar una fotocòpia del document. Els serveis administratius comprovaran la identitat dels dos documents i retornaran els originals a la persona interessada, després d'expedir un segell o acreditació de compulsa de les fotocòpies. Si les fotocòpies ja estan confrontades davant notari col·legiat a Espanya (no són vàlides les compulses realitzades per un notari al país d'origen) o per representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya, no serà necessària la presentació del document original.

No és procedent la devolució als interessats de cap tipus de documentació aportada, un cop finalitzat el procediment, excepte en alguns casos excepcionals en què es tracti de documents originals i resulti possible i procedent aquesta devolució.

En cas de dubte sobre l'autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, l'òrgan instructor podrà efectuar les diligències necessàries per fer-ne la comprovació, així com dirigir-se a l'autoritat competent expedidora dels documents per resoldre els dubtes sorgits.