Escoltar

Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estigui en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés als ensenyaments de Doctorat. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Educació espanyol.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Els estudiants amb titulació estrangera que hagin estat admesos per cursar estudis oficials de postgrau a la UIB, per poder formalitzar la matrícula, han de presentar la documentació que es detalla a la fase "5. Presentació de la documentació original".

Els estudiants amb un títol o diploma acadèmic expedit per una institució pertanyent a un país diferent dels que es detallen a continuació, han de presentar el títol o diploma acadèmic degudament legalitzat:

  • Estats membres de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre.
  • Estats signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein, Noruega.
  • Estats signataris de l'acord bilateral amb la Unió Europea: Suïssa.

La legalització dels documents estrangers, procés mitjançant el qual s'atorga validesa a un document, en aquest cas de caràcter acadèmic, es regeix en virtut dels convenis internacionals que s'apliquen entre el país que expedeix el document acadèmic i el país davant el qual es vol acreditar l'autenticitat d'aquest. Els tràmits varien segons el país d'origen i/o destinació dels estudis o títols.

Tipologies de convenis internacionals

Segons l'Estat de procedència dels documents, els tràmits necessaris per fer-ne la legalització poden variar, en funció de l'existència d'algun conveni internacional aplicable. Així, podem trobar els següents procediments de legalització i situacions:

  • Estats membres de la Unió Europea i signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o l'acord bilateral amb la Unió Europea.
  • Països que han subscrit el Conveni de l'Haia de 05/10/1961.
  • Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello.
  • La resta de països.
  • Altres situacions.
Llista de països, procediment a seguir i autoritats implicades en el procés de legalització segons les tipologies de convenis internacionals. Annex I [ca]