Mencions en els títols de Doctor

Menció Internacional al títol de Doctor

El Reial decret 99/2011 (PDF [ca]) (modificat pel RD 195/2016, de 3 de juny (PDF - HTML), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat) estableix, a l'article 15, la possibilitat d'obtenir la Menció internacional al títol de Doctor.

Requisits per a la "Menció Internacional en el títol de Doctor"

L’estada es realitzarà de forma presencial. En cap cas es comptabilitzaran col·laboracions o feines fetes de forma virtual o telemàtica.
Tant la sol·licitud com els documents acreditatius han de tenir la firma original.
 1. El títol de doctor pot incloure a l'anvers la Menció Internacial al títol de Doctor, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
  • Que durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant-hi estudis o fent-hi treballs de recerca. En cap cas no s'admetran estades fragmentades amb una durada inferior a un mes. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats del doctorand.
   Aquesta estada s'acreditarà mitjançant un document emès a l'efecte per la institució receptora i signat pel responsable de l'estada, el mateix dia o posterior a la finalització de l'estancia, en la institució estrangera, on s'especificarà que s'ha realitzat de forma presencial i la durada. Les firmes dels documents han de ser originals.
  • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana. Les firmes dels documents han de ser originals.
  • Que de la tesi n'hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola. Els dos experts que realitzin aquest informe no poden formar part del tribunal avaluador de la tesi doctoral i no poden ser els mateixos que els autors dels informes externs previs al dipòsit de la tesi. Les firmes dels documents han de ser originals.
  • Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada a la lletra a.) anterior, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. Aquest document podrà ser facilitat pels serveis administratius de l'EDUIB.
  • Una vegada dipositada la tesi, el doctorand pot sol·licitar un informe a cada un dels dos experts esmentats als paràgrafs anteriors.
 2. La defensa de la tesi ha de ser efectuada en la mateixa universitat espanyola en què el doctorant estigui inscrit, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració.
 3. Els tràmits per demanar la Menció Internacional al títol de Doctor es pot iniciar una vegada hagi estat dipositada la tesi doctoral. La persona interessada aportarà la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites en el primer apartat d'aquest article. L'acreditació de la circumstància a què fa referència la lletra b.) del primer apartat anterior consistirà en un certificat emès pel secretari del tribunal de la tesi doctoral.
 4. L'EDUIB decidirà sobre la concessió de la Menció Internacional al títol de Doctor.

Impresos per la sol·licitud de la Menció Internacional en el títol de Doctor

Menció Industrial en el títol de Doctor

El Reial decret 99/2011 (PDF [ca]), modificat pel RD 195/2016 de 3 de juny de 2016 (PDF - HTML), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix, en el seu article 15 bis, la possibilitat d'obtenir la Menció Industrial en el títol de Doctor.

Requisits per la "Menció Industrial en el títol de Doctor"

 1. S'atorgarà la Menció Industrial sempre que concorrin les circumstàncies següents:
  • L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb el doctorand/a. El contracte es pot subscriure amb una empresa del sector privat o del sector públic, com també amb una Administració pública.
  • El doctorand/a ha de participar en un projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa o a l'Administració pública en la qual presti serveis, que no pot ser una universitat. El projecte d'investigació industrial o desenvolupament experimental en el qual participi el doctorand/a ha de tenir una relació directa amb la seva tesi. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria, que ha de ser reconeguda per la Universitat.
 2. En cas que el projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o l'Administració pública en la qual presti serveis el doctorand, se subscriurà un conveni marc de col·laboració entre ambdues parts. En aquest conveni s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o Administració pública, com també el procediment de selecció dels doctorands.
 3. El doctorand/a tindrà un tutor/a de tesi assignat per la Universitat i un/a responsable designat per l'empresa o Administració pública, que podrà ser, si escau, director/a de la tesi, segons la normativa pròpia del doctorat.
Procediment

Els doctorands que vulguin sol·licitar la Menció Industrial han de presentar la instància corresponent, juntament amb tota la documentació que s'indica al punt anterior, en el moment de fer el dipòsit de la tesi doctoral, o una vegada defensada aquesta.

Impresos per la sol·licitud de la Menció Industrial en el títol de Doctor