Dipòsit i defensa de la tesi

Segons acord del Comitè Executiu de l'Escola de doctorat de dia 8 de juny de 2022, per tal d'iniciar els tràmits de diposit de la tesi l'alumne haurà d’estar matriculat com a mínim un any en actiu dins el programa de doctorat (des de la data d'admissió) i haver superat al manco un control anual. 

Abans d'enviar la tesi doctoral per iniciar els tràmits del dipòsit, heu de comprovar que heu passat els controls anuals corresponents, confirmar la vostra permanència dins el programa de doctorat i que el títol que consta a l'expedient coincideix amb el de la tesi doctoral que presentau. També heu d’estar matriculat dins l’any acadèmic en curs.

Podeu comprovar l’estat del vostre doctorat (permanència i controls anuals) accedint a <https://postgrau.uib.es/> o per correu electrònic a l’adreça <escoladedoctorat@uib.es>.

El doctorand ha d'enviar la tesi doctoral en format PDF juntament amb l'informe previ del/s director/s de tesi i la sol·licitud per a la tramitació del dipòsit i/o defensa de les tesis doctorals per mitjans telemàtics, si escau, que trobareu a aquest enllaç instància a l’adreça electrònica següent: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>. En cas que els documents adjunts superin els 10megas haureu d'emprar un servei d'intercanvi d'arxiu com ara Dropbox, WeTransfer o semblant. A aquest correu heu d'indicar: si la tesi és en format de monografia o per compendi d'articles, el vostre telèfon i correu de contacte i ha d'anar en còpia al/s vostre/s director/s.

Podeu trobar:

Quan rebem el correu electrònic amb la tesi, els informes dels directors i la sol·licitud per a la tramitació del dipòsit i/o defensa de les tesis doctorals per mitjans telemàtics, si escau, i un cop fetes les comprovacions oportunes perquè tot sigui correcte i se segueixin els criteris de format de les tesis doctorals de la UIB, enviarem un correu electrònic a la comissió acadèmica del programa de doctorat (CAD) perquè, en un termini de cinc dies hàbils, ens enviïn una llista de cinc experts externs a la UIB que podran valorar la tesi doctoral.

L'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) elegeix dos dels experts, a qui envia la tesi perquè la valorin.

Els experts externs tenen quatre dies hàbils per respondre sobre l'acceptació o no de la petició. En cas que l'acceptin, tenen un termini de trenta dies naturals per emetre l'informe, que pot ser redactat en diferents idiomes de la Unió Europea.

Una vegada rebem els informes, els enviarem al coordinador i al secretari del programa de doctorat de què es tracti, als directors de tesi i al doctorand, tant si són positius com negatius.

Quan la tesi és definitiva, el doctorand la pot presentar, tant en format digital per correu electrònic com presencialment en paper a l'EDUIB, haurà de presentar la documentació següent:

De forma telemàtica i en format de monografia

 • Sol·licitud de dipòsit signada pel doctorand i directores de tesi
 • Tesi definitiva:
  • S'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un exemplar de la tesi definitiva, complet i amb firmes electròniques vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per la FNMT o d’empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l’Administració General de l’Estat).
  • També s'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un exemplar SENSE firmes per al repositori de la UIB. Des de l'any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert a un repositori institucional.
   En cas que NO vulgui que la seva tesi doctoral sigui publicada al repositori obert, haurà de presentar la instància corresponent.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat indicant punt per punt els canvis suggerits per cadascun dels experts, relacionant els canvis realitzats i indicant en quina part de la tesi s'han inclòs. En el cas de no fer els canvis suggerits, s'hauran de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe haurà d'anar signat pel/per la doctorand/a i els seus directors/es.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: Amb la plantilla següent haurà de presentar els tres resums de la tesi en un sol document WORD.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació) haureu de lliurar:
  Dues còpies del contracte TDX signades a totes les pàgines.

De forma presencial i en format de monografia

 • Sol·licitud de dipòsit signada pel doctorand i directores de tesi
 • Tesi definitiva:
  • S'entregarà un exemplar imprès de la tesi definitiva, completa i amb les firmes originals del doctorand/a, del tutor/a i dels directors/es a l'Escola de Doctorat
  • S'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> el mateix exemplar anterior, en format PDF.
  • S'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> en format PDF, un exemplar de la tesi definitiva, complet i SENSE firmes.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat indicant punt per punt els canvis suggerits per cada un dels experts, relacionant els canvis realitzats i indicant en quina part de la tesi s'han inclòs. En cas de no fer els canvis suggerits, s'han de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe haurà d'anar signat pel/per la doctorand/a i els seus directors/es.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: Amb la plantilla següent haurà de presentar els tres resums de la tesi en un sol document WORD.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació), haureu de lliurar:
  Dues còpies del contracte TDX signades a totes les pàgines.

Tota la documentació que presenti presencialment, també haurà d'enviar-la per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es>

De forma telemàtica i en format de compendi d'articles

 • Sol·licitud de dipòsit signada pel doctorand i directores de tesi
 • Tesi definitiva:
  • S'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un exemplar de la tesi definitiva, complet i amb firmes electròniques vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per la FNMT o d’empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l’Administració General de l’Estat).
  • S'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> en format PDF un exemplar de la tesi definitiva, complet i SENSE firmes.
  • També s'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un exemplar SENSE firmes i SENSE articles per al repositori de la UIB. Des de l'any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert a un repositori institucional. En el cas de les tesis doctorals per compendi d'articles, si voleu que es publiqui al repositori obert, NO pot incloure els articles complets, sinó que aquests han de ser substituïts per la referència bibliogràfica dels mateixos, incloent tutors, títol, revista , volum, any, els enllaços electrònics, urls, etc. dels mateixos, que permetin que puguin ser buscats i consultats on-line accedint a la web de les corresponents revistes.
   En cas que NO vulgui que la seva tesi doctoral sigui publicada al repositori obert, haurà de presentar la instància corresponent.
 • Si no heu presentat anteriorment el "Compromís custòdia documentació Annex 4" relacionat amb el permís dels coautors dels articles, heu de presentar els documents corresponents, juntament amb el document adjunt a aquest correu electrònic: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat indicant punt per punt els canvis suggerits per cada un dels experts, relacionant els canvis realitzats i indicant en quina part de la tesi s'han inclòs. En el cas de no fer els canvis suggerits, s'han de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe haurà d'anar signat pel/per la doctorand/a i els seus directors/es.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: Amb la plantilla següent haurà de presentar els tres resums de la tesi en un sol document WORD.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació) haureu de lliurar:
  Dues còpies del contracte TDX signades a totes les pàgines.

De forma presencial i en format de compendi d’articles

 • Sol·licitud de dipòsit signada pel doctorand i directores de tesi
 • Tesi definitiva:
  • S'entregarà un exemplar imprès de la tesi definitiva, completa i amb les firmes originals del doctorand/a, del tutor/a i dels directors/es a l'Escola de Doctorat
  • S'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> el mateix exemplar de la tesi definitiva, completa i amb signatures en format PDF.
  • S'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> en format PDF un exemplar de la tesi definitiva, complet i SENSE firmes.
  • També s'enviarà per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es> un exemplar SENSE firmes i SENSE articles per al repositori de la UIB. Des de l'any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert a un repositori institucional. En el cas de les tesis doctorals per compendi d'articles, si voleu que es publiqui al repositori obert, NO pot incloure els articles complets, sinó que aquests han de ser substituïts per la referència bibliogràfica dels mateixos, incloent tutors, títol, revista , volum, any, els enllaços electrònics, urls, etc. dels mateixos, que permetin que puguin ser buscats i consultats on-line accedint a la web de les corresponents revistes.
   En cas que NO vulgui que la seva tesi doctoral sigui publicada al repositori obert, haurà de presentar la instància corresponent.
 • Si no heu presentat anteriorment el "Compromís custòdia documentació Annex 4" relacionat amb el permís dels coautors dels articles, heu de presentar els documents corresponents, juntament amb el document adjunt a aquest correu electrònic: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat indicant punt per punt els canvis suggerits per cada un dels experts, relacionant els canvis realitzats i indicant en quina part de la tesi s'han inclòs. En el cas de no fer els canvis suggerits, s'han de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe haurà d'anar signat pel/per la doctorand/a i els seus directors/es.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: Amb la plantilla següent haurà de presentar els tres resums de la tesi en un sol document WORD.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació) haureu de lliurar:
  Dues còpies del contracte TDX signades a totes les pàgines.

Tota la documentació que presenti presencialment, també haurà d'enviar-la per correu electrònic a <tesisdoctorals.eduib@uib.es>

 

Quan tenim tota aquesta documentació, l'enviarem a la CAD per a la seva aprovació.

A la CAD del vostre programa de doctorat els demanam una proposta de tribunal (president, secretari i vocal) en què cal indicar qui actuarà com a titular i qui com a suplent. A la vegada els demanam un currículum abreujat (CVA) de cada un d’ells.

Quan tenim l'acta amb l'aprovació del dipòsit i l’aprovació del tribunal per part de la CAD, ja ho podrem presentar a la següent reunió del comitè executiu de l'EDUIB per a la seva aprovació final.

A partir de l'aprovació per part de l'EDUIB, s'han de comptar els deu dies naturals de dipòsit que estableix la normativa. Després d'aquest termini, s’estableix un període de tres mesos per poder dur a terme l’acte de defensa de la tesi.

Perquè es pugui procedir a la defensa de la tesi, l'alumne ha d'efectuar prèviament la matrícula de continuació del curs corresponent i ha d'abonar la taxa de dret a examen prevista al decret de taxes.