Dipòsit i defensa de la tesi

Segons acord del Comitè Executiu de l'Escola de Doctorat del dia 8 de juny de 2022, per tal d'iniciar els tràmits de dipòsit de la tesi, l'alumne ha d’estar matriculat com a mínim un any en actiu dins el programa de doctorat (des de la data d'admissió) i haver superat, almanco, un control anual. 

Abans d'enviar la tesi doctoral per iniciar els tràmits del dipòsit, heu de comprovar que heu passat els controls anuals corresponents, confirmar la vostra permanència dins el programa de doctorat i que el títol que consta a l'expedient coincideix amb el de la tesi doctoral que presentau. També heu d’estar matriculat dins l’any acadèmic en curs.

Podeu comprovar l’estat del vostre doctorat (permanència i controls anuals) a <https://postgrau.uib.es/> o per correu electrònic a l’adreça <doctorat@uib.es>.

El doctorand ha de fer el tràmit a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>. Ha d'adjuntar la tesi doctoral en format PDF juntament amb l'informe previ del director o directors de tesi i ha d'indicar:

 • Si la tesi és en format de monografia o per compendi d'articles.
 • El correu de contacte.
 • Si vol fer el dipòsit definitiu / defensa per mitjans telemàtics.
 • Si es tracta d’una tesi per cotutela o doble titulació.
 • En el cas que tingui l'annex 4 firmat pels coautors dels articles, els pot adjuntar.

Podeu trobar:

Un cop fetes les comprovacions oportunes perquè tot sigui correcte i se segueixin els criteris de format de les tesis doctorals de la UIB, enviarem un correu electrònic a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (CAD) perquè, en un termini de cinc dies hàbils, ens enviïn una llista de cinc experts externs a la UIB que podran valorar la tesi doctoral.

L'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) elegeix dos dels experts, a qui envia la tesi perquè la valorin.

Els experts externs tenen quatre dies hàbils per respondre sobre l'acceptació o no de la petició. En cas que l'acceptin, tenen un termini de 30 dies naturals per emetre l'informe, que pot ser redactat en diferents idiomes de la Unió Europea.

Una vegada rebuts els informes, els enviarem al coordinador i al secretari del programa de doctorat de què es tracti, als directors de tesi i al doctorand, tant si són positius com negatius.

Quan la tesi és definitiva, el doctorand ha de presentar la documentació amb signatures vàlides (originals manuscrites o electròniques validables).

De forma telemàtica i en format de monografia

 • Es presentarà a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>. Totes les signatures han de ser vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per la FNMT o d’empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l’Administració General de l’Estat).
 • Tesi definitiva:
  • Un exemplar de la tesi definitiva, complet i amb firmes electròniques vàlides.
  • Un exemplar SENSE firmes per al repositori de la UIB. Des de l'any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert a un repositori institucional.
   Si NO voleu que la vostra tesi doctoral sigui publicada al repositori obert, heu de presentar la instància corresponent.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat on s'indiquin, punt per punt, els canvis suggerits per cadascun dels experts, relacionar els canvis realitzats i indicar en quina part de la tesi s'han inclòs. Si no feu els canvis suggerits, s'hauran de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe ha d'anar signat pel doctorand i els seus directors.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: a les caselles corresponents de la plataforma <https://postgrau.uib.es/> heu d’escriure els tres resums de la tesi.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació), heu de lliurar:
  Còpia del contracte TDX signada a totes les pàgines.

De forma presencial i en format de monografia

 • Es presentarà a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>
 • Tesi definitiva:
  • Un exemplar de la tesi definitiva en format PDF, completa i amb les firmes manuscrites del doctorand, del tutor i dels directors a l'Escola de Doctorat.
  • Un exemplar de la tesi definitiva en format PDF, complet i SENSE firmes.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat que indiqui, punt per punt, els canvis suggerits per cada un dels experts, relacionar els canvis realitzats i indicar a quina part de la tesi s'han inclòs. Si no feu els canvis suggerits, s'han de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe haurà d'anar signat pel doctorand i els seus directors.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: a les caselles corresponents de la plataforma <https://postgrau.uib.es/> heu d’escriure els tres resums de la tesi.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació), heu de lliurar:
  còpia del contracte TDX signada a totes les pàgines.

Als serveis administratius de l’Escola de Doctorat heu de presentar:

 • Un exemplar imprès de la tesi definitiva amb les firmes originals manuscrites del doctorand, del tutor i dels directors.
 • L’informe original de canvis suggerits que heu presentat a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>.
 • Dues còpies originals del contracte TDX que heu presentat a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>.

De forma telemàtica i en format de compendi d'articles

 • L'heu de presentar a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>. Totes les signatures han de ser vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per la FNMT o d’empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l’Administració General de l’Estat).
 • Tesi definitiva:
  • Un exemplar de la tesi definitiva, completa i amb les firmes electròniques vàlides del doctorand, del tutor i dels directors.
  • Un exemplar SENSE firmes per al repositori de la UIB. Des de l'any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert a un repositori institucional.
  • Un exemplar SENSE firmes i SENSE articles per al repositori de la UIB. Des de l'any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert a un repositori institucional. En el cas de les tesis doctorals per compendi d'articles, si voleu que es publiquin al repositori obert, NO poden incloure els articles complets, sinó que s'han de substituir per la seva referència bibliogràfica, inclosos tutors, títol, revista, volum, any, enllaços electrònics, URL, etc. que permetin la cerca i la consulta en línia al web de les revistes corresponents.
   Si NO voleu que la vostra tesi doctoral sigui publicada al repositori obert, heu de presentar la instància corresponent.
 • Si no heu presentat anteriorment l'annex 4, de permís dels coautors dels articles, heu de presentar els documents corresponents, juntament amb el Compromís custòdia documentació.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat que indiqui, punt per punt, els canvis suggerits per cada un dels experts, relacionar els canvis realitzats i indicar en quina part de la tesi s'han inclòs. Si no feu els canvis suggerits, s'han de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe ha d'anar signat pel doctorand i els seus directors.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: a les caselles corresponents de la plataforma <https://postgrau.uib.es/> heu d’escriure els tres resums de la tesi.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació), heu de lliurar:
  dues còpies del contracte TDX signades a totes les pàgines.

De forma presencial i en format de compendi d’articles

 • L'heu de presentar a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>
 • Tesi definitiva:
  • Un exemplar de la tesi definitiva en format PDF, complet i amb les firmes manuscrites del doctorand, del tutor i dels directors.
  • Un exemplar de la tesi definitiva en format PDF, complet i SENSE firmes.
  • Un exemplar SENSE firmes i SENSE articles per al repositori de la UIB. Des de l'any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert a un repositori institucional. En el cas de les tesis doctorals per compendi d'articles, si voleu que es publiquin al repositori obert, NO poden incloure els articles complets, sinó que s'han han de substituir per seva la referència bibliogràfica, inclosos tutors, títol, revista, volum, any, enllaços electrònics, URL, etc. que en permetin la cerca i la consulta en línia al web de les revistes corresponents.
   Si NO voleu que la vostra tesi doctoral sigui publicada al repositori obert, heu de presentar la instància corresponent.
 • Si no heu presentat anteriorment l'annex 4, de permís dels coautors dels articles, heu de presentar els documents corresponents, juntament amb el Compromís custòdia documentació.
 • Si us han suggerit canvis, heu de presentar un informe detallat que indiqui, punt per punt, els canvis suggerits per cada un dels experts, relacionar els canvis realitzats i indicar en quina part de la tesi s'han inclòs. Si no feu els canvis suggerits, s'han de relacionar i justificar adequadament. Aquest informe ha d'anar signat pel doctorand i els seus directors.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: a les caselles corresponents de la plataforma <https://postgrau.uib.es/> heu d’escriure els tres resums de la tesi.
 • Si voleu publicar la vostra tesi al TDX, que és opcional (més informació), heu de lliurar:
  dues còpies del contracte TDX signades a totes les pàgines.

Als serveis administratius de l’Escola de Doctorat heu de presentar:

 • Un exemplar imprès de la tesi definitiva amb les firmes originals manuscrites del doctorand, del tutor i dels directors.
 • L’informe original de canvis suggerits que heu presentat a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>.
 • Dues còpies originals del contracte TDX que heu presentat a través de la plataforma <https://postgrau.uib.es/>.
 • Si no heu presentat anteriorment l'annex 4, de permís dels coautors dels articles, heu de presentar els documents corresponents, juntament amb el Compromís custòdia documentació.
 

Quan tenim tota aquesta documentació, l'hem d'enviar a la CAD perquè l'aprovi.

A la CAD del vostre programa de doctorat li demanam una proposta de tribunal (president, secretari i vocal) en què cal indicar qui actuarà com a titular i qui com a suplent. També li demanam un currículum abreujat (CVA) de cada un d’ells.

Quan tenim l'acta amb l'aprovació del dipòsit i del tribunal per part de la CAD, ja la podem presentar a la reunió següent del comitè executiu de l'EDUIB per a la seva aprovació final.

A partir de l'aprovació per part de l'EDUIB, s'han de comptar els 10 dies naturals de dipòsit que estableix la normativa. Després d'aquest termini, s’estableix un període de tres mesos per poder dur a terme l’acte de defensa de la tesi.

Perquè es pugui procedir a la defensa de la tesi, l'alumne ha d'efectuar prèviament la matrícula de continuació del curs corresponent i ha d'abonar la taxa de dret a examen prevista al decret de taxes.