Primer control

En acabar el primer any, heu de fer el tràmit del control anual d’activitats del doctorat.

La comissió acadèmica del programa avalua el pla de recerca i el document d’activitats.

L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa.

Documentació que heu de presentar

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2021-22

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2021-22

  • Pla de recerca: si el doctorand encara no l'ha inscrit, ha d’elaborar un pla de recerca que inclogui almenys la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho.
    Ha d'incloure el títol, la data i les signatures de forma manuscrita o amb firmes electròniques vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per la FNMT, d'empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l'Administració General de l'Estat) del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor.
  • Currículum GREC (model complet i en format CVN).
  • Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat que figurin al GREC. S'han d’acreditar documentalment mitjançant certificats: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc.

En cas que es presenti el document signat amb firmes manuscrites, una vegada aprovat, haurà de lliurar el pla de recerca signat amb les firmes originals als serveis administratius de l'Escola de Doctorat.

On es fa l'avaluació del control anual?

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2021-22

El tutor i el/s director/s incorporen els informes i les valoracions a l'apartat Informes i valoració del director/tutor d'Acadèmic > Pla de recerca i activitats.

L'avaluació de la comissió acadèmica del programa de doctorat es fa a l'apartat Avaluació de la comissió acadèmica d'Acadèmic > Pla de recerca i activitats.

Al vostre expedient Acadèmic > Consulta de l'expedient quedarà registrada l'avaluació de la comissió acadèmica en el control anual de cada tutela acadèmica.

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2021-22

 Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

 

Què passa en el cas d'avaluació negativa del control?

En cas d’avaluació negativa, haureu de tornar a presentar la documentació necessària per tal que la Comissió Acadèmica us torni  a avaluar en el termini de sis mesos.

En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, sereu donat de baixa definitivament del programa de doctorat, segons l'establert a l'article 17.5 de l'Acord normatiu 13084.