Sol·licitud de la condició d'estudiant a temps parcial

 • Quan s’ha de sol·licitar?
  Abans de finalitzar la permanència al programa.
  En cap cas no es tramitarà cap sol·licitud d’estudiant a temps parcial en els darrers sis mesos de permanència en el programa de doctorat.
  La comissió acadèmica del programa de doctorat, vista la sol·licitud de la persona interessada, i sempre que hi concorrin circumstàncies que ho facin aconsellable, pot autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial.
   
 • Documentació a presentar:
  Document acreditatiu del motiu pel qual es demana temps parcial (contracte de treball, certificat d’empresa, llibre de família…).
 • Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.