Normativa

La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOU, per les normes que dictin l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears en l'exercici de les seves respectives competències, pels Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.

LOU, Estatuts de la UIB i Reglament acadèmic


Normativa de caràcter general

 • Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. [PDF - html (es)]
 • Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació. [PDF (es) - HTML (es)]
 • Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per a l'expedició del suplement europeu al títol universitari de doctor. [PDF (es) - HTML (es)]
 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [PDF (ca) - [html (es)]
 • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (es) - html (es) - Text consolidat el dia 3 de juny de 2016]
 • Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [PDF (ca)  - html (es)]

Decret de preus públics

Normativa pròpia de la UIB per a estudis de doctorat

 • 11331. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.
 • 13084. ACORD NORMATIU del dia 10 d’abril de 2019 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. [Versió en castellà]
  • 11330. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. [Versió en català] - [Versió en castellà]
  • 11037. ACORD NORMATIU del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
 • 11821. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2016 pel qual s'aprova la regulació del procediment de declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor a la Universitat de les Illes Balears. (També en anglès)
 • 10909. ACORD NORMATIU del dia 5 de febrer de 2014 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Procediments generals de l'Escola de Doctorat

Als apartats Preinscripció i matrícula i Tràmits, podeu trobar informació sobre l'admissió i la matrícula a un programa de doctorat, el Codi de bones pràctiques, la carta de tesi, etc.
En trobareu altra informació rellevant a l'apartat Tesis doctorals, com els criteris de format de la tesi doctoral de la UIB.