Preinscripció i matrícula

Informació L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us pregam de tenir en compte aquesta informació a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Per dur a terme la defensa de la tesi, l'alumne ha d'estar matriculat al curs corresponent en què es farà la lectura.
L'any acadèmic per a un alumne de doctorat va de l'1 d'octubre al 30 de setembre següent.

Infografia del passos per realitzar un doctorat

Instruccions per a la preinscripció a un programa de doctorat

Es recomana encaridament contactar amb el/la coordinador/a del programa de doctorat abans de començar la preinscripció.

Per formalitzar la sol·licitud, haureu de donar tota la informació sol·licitada a l'aplicació informàtica (https://postgrau.uib.es/). No es considerarà la sol·licitud presentada fins que no hàgiu clicat a «Formalitzar la sol·licitud». Un cop l’hàgiu finalitzada, rebreu un correu electrònic amb el resguard de la sol·licitud.

Quant a la documentació que heu d'adjuntar a la preinscripció:

 • Caldrà que adjunteu una còpia escanejada perfectament llegible, en format Adobe PDF, o el document original amb la signatura electrònica.
 • Cada tipus de document ha de contenir la informació completa corresponent. Heu d’adjuntar cada document a la pestanya corresponent: DNI, títol, certificat, acreditació d'idioma, CV, altres.
 • A la pestanya «Pla de recerca», hi haureu d’escriure un resum del vostre pla de recerca i indicar-hi la línia de recerca en la qual s'emmarcarà la vostra tesi doctoral.
 • En cas que hàgiu contactat prèviament amb algun professor de la UIB, ho heu d’indicar a l’apartat «Persona de referència». Si aquesta persona no té vinculació amb la UIB, haureu d’adjuntar-ne el CV i les dades de contacte (adreça electrònica i telèfon).
 • L'alumnat amb titulació estrangera caldrà que segueixi les instruccions que trobarà a l'enllaç següent: <Escola de Doctorat - Preinscripcio i matrícula - Estudiants amb titulacions estrangeres>.
 • Les persones interessades a obtenir una de les places reservades a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent han d’adjuntar el certificat o reconeixement de grau de discapacitat, expedit pel Centre Base de la Direcció General de Dependència de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears o de l'òrgan competent.

Especificitats de la documentació requerida:

 • DNI: anvers i revers
 • Títol/s d'accés: anvers i revers
 • Certificat acadèmic personal amb nota mitjana: totes les pàgines
 • IMPORTANT: no heu d'adjuntar ni el títol d'accés ni cap certificat acadèmic personal de les titulacions cursades a la UIB.

Alumnat que està matriculat als estudis de màster durant el curs vigent

Ha d'haver acabat els estudis i abonat els drets per a l'expedició del títol abans que expiri el termini de preinscripció.

Documentació escanejada

Els documents adjuntats telemàticament s'accepten de forma provisional i seran còpies dels originals o documents amb signatura electrònica. D'aquests darrers, no us exigiran que en presenteu l'original. De la resta, un cop us hàgiu matriculat i fins al 31 de gener, caldrà que en presenteu l’original i la còpia als serveis administratius de l'Escola de Doctorat o que els envieu per correu postal degudament compulsats. Les úniques compulses vàlides seran les realitzades per un notari col·legiat espanyol o per les delegacions de govern provincials. Així mateix, també s’accepten les compulses fetes per la Universitat d’origen, sempre que presenteu el comprovant del pagament de la taxa.

Admissió a un programa de doctorat

En els terminis establerts (els podeu trobar a la pàgina: Escola de Doctorat - Preinscripció i matrícula - Preinscripció i matrícula) rebreu una notificació, en la qual us informarem de la decisió presa per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat sobre la vostra admissió.

IMPORTANT

 • Els tràmits d’accés i d’admissió són preceptius i necessaris per a la matrícula als estudis de doctorat.
 • Una admissió no és una matrícula.
  L’estudiant no matriculat no està cobert per cap tipus d’assegurança escolar. Teniu en compte aquesta informació a l’hora d’utilitzar les instal·lacions de la Universitat de les Illes Balears.

Matrícula d'inici

Terminis

Els terminis corresponents a cada any acadèmic els podeu trobar a la pàgina: Escola de Doctorat - Preinscripció i matrícula - Preinscripció i matrícula.

Instruccions per matricular-se

Heu de formalitzar la matrícula del curs durant el termini establert (podeu accedir-hi clicant al següent enllaç) i tal com us indica el correu que rebreu amb l'assumpte "Procediment de matrícula". Us recordam que la matriculació en aquest termini és imprescindible per garantir la plaça i per accedir a la formació transversal i específica associada als estudis de doctorat.

Documentació a presentar

Teniu en compte que:

En cas que la vostra titulació d'accés no sigui de la UIB, haureu de presentar la documentació original o còpia degudament compulsada abans del 31 de gener de 2021 als serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda o a les seus universitàries de Menorca o d'Eivissa i Formentera, o per correu postal certificat.

Les úniques compulses vàlides seran les realitzades per notari col·legiat espanyol o per les delegacions de govern provincials. Així mateix, també s'accepten les compulses fetes per la Universitat d'origen, sempre que es presenti el comprovant del pagament de la taxa.

 • DNI, NIE o passaport
 • Si les titulacions són de la UIB, no és necessari presentar aquesta documentació:
  Titulacions originals d’accés, títol (o resguard d’haver-lo sol·licitat) i certificat acadèmic oficial original.
  • Si la documentació es presenta de manera presencial a la UIB, heu de dur original i còpia dels documents.
  • Si no podeu presentar la documentació presencialment, heu d’enviar la documentació compulsada. Les úniques compulses vàlides seran les realitzades per notari col·legiat espanyol o per les delegacions de govern provincials. Així mateix, també s’accepten les compulses fetes per la Universitat d’origen, sempre que es presenti el comprovant del pagament de la taxa.
 • L'alumnat amb descomptes o exempcions de les taxes de la matrícula ha de presentar als serveis administratius de l’EDUIB els documents acreditatius corresponents, original i còpia (carnet de família nombrosa, certificat del grau de discapacitat expedit per l'organisme corresponent, credencial de becari, etc.).
 • Si s'ha triat el pagament domiciliat, s'ha de lliurar l'autorització SEPA, emplenada i signada pel titular del compte, a la consergeria de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. No cal cita prèvia.
 • Si la vostra titulació d'accés és estrangera no homologada, heu de seguir les instruccions que apareixen a la pàgina web Escola de Doctorat - Preinscripció i matrícula - Estudiants amb titulacions estrangeres.
 • Heu de sol·licitar l’alta a l’aplicació de gestió de currículums GREC, <https://webgrec.uib.es/>. Si teniu dificultats amb l’aplicació de gestió de currículums GREC, heu d’enviar un correu a l’adreça: <grec@uib.cat>.
 • S'han de lliurar a l'Escola de Doctorat els annexos I i II degudament emplenats i signats.

Matrícula de continuació

El doctorand ha de formalitzar la matrícula de continuació cada curs acadèmic en el termini que es marqui.

L'any acadèmic per a un alumne de doctorat va de l'1 d'octubre al 30 de setembre següent.

La matrícula de continuació es fa per Acadèmic, excepte la dels alumnes de continuació de doctorat que havien iniciat el programa abans de l’any acadèmic 2021-22, que és per UIBdigital > Formació > Matrícula > Automatrícula.

No és necessari presentar cap documentació per a la matrícula de continuació.

En cas que tingueu una sol·licitud de pròrroga pendent de resolució, haureu d’esperar que es resolgui. Si el període de matrícula ha finalitzat, heu de contactar amb els serveis administratius mitjançant l'adreça electrònica <escoladedoctoratarrobauib.es>.

Perquè es pugui procedir a la defensa de la tesi, l'alumne ha d'efectuar prèviament la matrícula de continuació del curs corresponent i ha d'abonar la taxa de dret a examen prevista al decret de taxes.

Targeta universitària virtual

Infografia del passos per aconseguir la targeta UIB

Amb la targeta universitària podràs identificar-te com a alumne de la UIB, gestionar els préstecs del Servei de Biblioteca (llibres, portàtils, etc.) i obtindràs descomptes i avantatges a diverses empreses.

Una vegada matriculats, podeu activar-vos la targeta universitària virtual per accedir a avantatges i identificar-vos com a estudiant de la UIB.

Com la pots aconseguir?

Activa la targeta universitària digital des del mòbil:

 1. Accedeix a l'aplicació mòbil de la UIB
 2. Accepta les condicions d'ús
 3. Puja una fotografia teva
 4. En un termini màxim de 24 hores, s'activa la targeta virtual*

*Del 8 al 31 de juliol i de l’1 al 8 de setembre rebràs una telefonada d'activació de la targeta

On la pots descarregar?

On pots adreçar-te si tens algun problema?

Contacta amb nosaltres mitjançant el formulari de suport o emplena el formulari de suport que hi ha a peu de pàgina a UIBdigital.

Més informació sobre la targeta universitària virtual.