Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estigui en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés als ensenyaments de Doctorat. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Educació espanyol.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Els estudiants que desitgin cursar estudis oficials de postgrau a la UIB han d'iniciar un procediment de preinscripció a aquests estudis. El procediment de preinscripció és aquell mitjançant el qual l'estudiant sol·licita una plaça en un o diversos programes de postgrau de la UIB. Consta de les fases següents:

Resumen del procedimiento de preinscripción

Oferta acadèmica de postgrau

Podeu consultar l'oferta acadèmica vigent de doctorat i màster a través dels enllaços següents. Hi trobareu informació relacionada amb la titulació que volgueu cursar: l'estructura i durada en crèdits ECTS, la llista d'assignatures amb l’idioma d'impartició corresponent, possibles criteris i requisits d'admissió específics, horaris, preu, etc.

Si teniu algun dubte acadèmic, podeu consultar-lo amb el coordinador/a de la titulació amb un clic sobre el seu nom, que apareix a la fitxa de l'estudi.

1. Sol·licitud de preinscripció en línia

S'inicia clicant el botó Preinscripció, situat al costat del nom de l'estudi que es vol cursar. Aquest botó només està visible i actiu quan el termini de preinscripció està obert.

Per entrar a l'aplicació de sol·licitud de preinscripció en línia heu de disposar d'un nom d'usuari i una contrasenya. Per obtenir-los, feu clic sobre Registre en línia d'UIBdigital.

Un cop dins l'aplicació de preinscripció, us anirà indicant quines dades i documents heu d'anar aportant.

Subir documentos  Documentació a aportar

Durant el procés de preinscripció es carregaran còpies en format digital a través de l'aplicació. Cadascun dels documents detallats a continuació s'ha d'adjuntar en un arxiu diferenciat, independentment de les pàgines de què consti:

 • Còpia del DNI, NIE, o passaport.
 • Còpia del títol o diploma acadèmic (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès).
 • Còpia del certificat acadèmic oficial, expedit per la universitat estrangera en paper oficial d'aquesta universitat que l'ha expedit i signat per l'autoritat competent, dels estudis cursats pel sol·licitant on constin, entre d'altres dades, les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el total d'hores o nombre de crèdits de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès).
 • En cas que la titulació s'hagi cursat en una universitat de l'EEES, és recomanable presentar el Suplement Europeu al Títol (SET) o document expedit per la universitat que confereix el títol on s'acrediti que l'estudi equival al nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions i que l'esmentat títol faculta per a l'accés als estudis de doctorat al país d'expedició del títol.
 • Currículum.
 • Altra documentació: cal consultar els criteris d'admissió de la titulació, ja que pot tenir requeriments específics o es poden valorar mèrits que requereixin l'aportació de documentació addicional.
En cas de titulacions que requereixin acreditar la nota mitjana de l'expedient com a criteri d'admissió, es pot sol·licitar l'equivalència de la nota mitjana estrangera a través del Servei d'Equivalència de Notes Mitjanes. Consultau les preguntes més freqüents en aquest document [PDF].
Tasa de evaluación de expediente  Taxa

A més, per als titulats de sistemes educatius estrangers aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES), l'aplicació requerirà el pagament de 46,76 euros corresponents a l'estudi de l'equivalència de títols universitaris estrangers per accedir a ensenyaments oficials de màster i/o doctorat sense títol homologat, d'acord amb el Decret 44/2016, de 10 de juliol, pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents a ensenyaments oficials de la UIB. Aquest pagament es realitza amb targeta bancària a través de l'aplicació.

2. Accés: avaluació i resolució

A l'Escola de Doctorat (EDUIB) de la UIB i al Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) s'estudiarà i comprovarà que el sol·licitant compleix els requisits d'accés, és a dir, que la seva titulació o les seves titulacions el faculten per accedir a estudis de postgrau oficials a la UIB, i enviarà a l'estudiant un correu electrònic amb la resolució. Es tindran en compte els requisits d'accés següents:

Requisits d'accés a estudis de màster
 • Estar en possessió d'un títol universitari expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que faculti en aquest per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES. Podran accedir als estudis oficials de màster sense necessitat d'homologar el títol si prèviament la UIB comprova que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols, i que la titulació obtinguda faculta, al país expedidor del títol, per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Requisits d'accés a estudis de doctorat
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que habiliti per a l'accés a màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat d'homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a cap altre efecte que el de l'accés als ensenyaments de doctorat.

Si la resolució d'accés és positiva, l'EDUIB i/o el CEP remetran la sol·licitud de preinscripció a la Comissió Acadèmica de la titulació, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió de l'estudiant.

Si la resolució d'accés és negativa, acaba el procediment i l'alumne té dret a presentar els recursos que corresponguin.

3. Admissió: avaluació i resolució

Un cop comprovat que l'estudiant té accés als estudis sol·licitats, es remetrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica de la titulació, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió de l'estudiant. S'enviarà al sol·licitant una comunicació amb la resolució d'admissió i amb les dates en què l'estudiant ha de fer la matrícula, en cas que l'admissió sigui positiva.

Els estudiants admesos que necessitin una carta d'admissió oficial emesa per la UIB per sol·licitar el visat d'estudiant a l'ambaixada o consolat espanyol al país d'origen o per qualsevol altre tràmit relacionat amb cursar els seus estudis a la UIB, poden sol·licitar-la a través de l'adreça electrònica <postgrauarrobauib.es>. En el correu han d'indicar la informació que necessiten que es faci constar en aquesta carta d'admissió.

Si la resolució d'admissió és negativa, acaba el procediment i l'alumne té dret a presentar els recursos que corresponguin.

Requisits d'admissió

Consultau la informació a la fitxa de cada màster o doctorat, a la pestanya "Informació general", apartat "Criteris d'admissió" del descriptor.

4. Matrícula

Una vegada l'estudiant està admès a la titulació sol·licitada, disposarà d'un termini determinat per fer la matrícula, és a dir, per registrar-se a les assignatures que cursarà durant l'any acadèmic en cas de màster, o per registrar-se a la tutela acadèmica en cas de doctorat. En ambdós casos, la matrícula implica abonar-ne el preu.

Els estudiants de doctorat admesos rebran un correu electrònic de l'EDUIB amb les instruccions a seguir i el termini per fer la matrícula.

Els estudiants de màster admesos han de fer la matrícula en línia a través d'UIBdigital. Per accedir al seu compte personal, l'estudiant ha d'introduir el nom d’usuari (tres lletres més tres xifres) i la contrasenya que ja va fer servir per realitzar la preinscripció.

Una vegada ha accedit a UIBdigital, ha de seguir les passes que li van indicant, seleccionar les assignatures de què s’ha de matricular i, finalment, triar la manera de fer el pagament.

Observacions importants a tenir en compte per fer la matrícula:

 • L'estudiant s’ha de matricular de les assignatures que vulgui cursar durant tot el curs acadèmic (primer i segon semestre).
 • L'estudiant que inicia estudis de màster s'ha de matricular d'un mínim de 30 crèdits ECTS, llevat que tingui reconeguda la condició d'estudiant a temps parcial; en aquest cas, el mínim serà de 24 crèdits en titulacions amb limitació de places o de 12 en titulacions sense limitació de places (Decret 44/2016).
 • L'estudiant ha d'abonar l'import de la matrícula en el termini establert per fer-ho. En cas contrari, el pagament de la matrícula, juntament amb els recàrrecs per retard que es vagin generant, queden pendents de ser abonats per l'estudiant.
 • Podeu consultar altres tràmits relacionats amb la matrícula (canvis, anul·lació, ampliació, etc.) a través d'aquest enllaç.

Les formes de pagament disponibles són les següents:

 1. Rebut en efectiu o transferència internacional. En aquest cas, l'estudiant pot imprimir el rebut de la matrícula i, en cas que es trobi a Espanya, fer el pagament a qualsevol de les oficines bancàries espanyoles que estan detallades al mateix rebut.
  En cas que es trobi en un país estranger, pot fer una transferència internacional. En aquest cas, un cop realitzada la matrícula, l'estudiant ha d'enviar un correu electrònic al CEP (postgrauarrobauib.es) perquè li facilitem el rebut de matrícula internacional, en el qual consten les dades necessàries per poder fer la transferència internacional. Feta la transferència, l'estudiant ha de remetre'n el justificant a través del mateix correu electrònic. Qualsevol comissió bancària que es pugui generar serà a càrrec de l'estudiant.
 2. Targeta bancària. En cas d'error en el pagament a través d'aquesta via, cal contactar amb l'entitat bancària expedidora de la targeta, ja que pot tenir certes restriccions que impedeixin de realitzar aquest pagament.
 3. Domiciliació bancària. En aquest cas, l'estudiant ha d'aportar un número de compte bancari espanyol.
  Aquesta opció permet fraccionar el pagament de l'import total de la matrícula en diversos terminis, d'acord amb el que s'especifica al Decret 44/2016, pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents a ensenyaments oficials de la UIB en vigor.

5. Presentació de la documentació original

En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant adquireix el compromís amb la UIB de presentar al CEP o a l’EDUIB els originals dels documents que va aportar en format digital en el moment de fer la preinscripció.

La documentació original s'ha de presentar en el termini d'un any a comptar de la data de la matrícula i a través d'alguna de les vies següents:

 • Presencialment al CEP o a l’EDUIB: es presenten els originals o còpies compulsades* dels documents més fotocòpies per al seu arxiu.
 • Per correu postal al CEP o a l’EDUIB: s'enviaran còpies compulsades* dels documents originals.
* Les compulses s'han de fer per notari col·legiat a Espanya o bé per representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya al país d'origen.

Els documents originals o les còpies compulsades han de complir determinats requisits pel que fa a la traducció i legalització.

 Documentos  Documentació a presentar per confrontar
 • Passaport o document acreditatiu d'identitat
  • Legalització. No és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada del document d'identitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents en matèria d'estrangeria.
  • Traducció. No és necessari traduir-lo, excepte quan es trobi redactat exclusivament en una llengua no habitual. Llengües habituals: espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès.
 • Títol o diploma acadèmic
  Legalització:
  • Cas 1. Estats membres de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre), signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega) i l'acord bilateral amb la Unió Europea (Suïssa): no és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada de l'original.
  • Cas 2. Resta de països:
   S'aportarà l'original legalitzat o còpia compulsada de l'original legalitzat. Vegeu els requisits de legalització.
  Traducció:
  • En ambdós casos (1 i 2) s'aportarà en castellà, català, anglès, francès, italià o portuguès. En cas de ser aportat en un altre idioma, s'ha de traduir al castellà o al català. Vegeu els requisits de traducció.
 • Certificat acadèmic oficial, expedit per la universitat estrangera en paper oficial i signat per l'autoritat competent, dels estudis cursats pel sol·licitant on constin, entre altres dades, les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el total d'hores o nombre de crèdits de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat:
  • Legalització. No és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada de l'original.
  • Traducció. S'aportarà en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès. En cas de ser aportat en un altre idioma, s'haurà de traduir a l'espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès. Vegeu els requisits de traducció.

Taula resum de la documentació original a confrontar abans de fer la matrícula (originals, legalitzacions, traduccions).