Doctorat en Ciència i Tecnologia Química (TCTQ): 2014-15


Branca de coneixement Ciències
Caràcter

Doble titulació

També és doble titulació:

FAQ: Què és una doble titulació?

Coordinador de la titulació
Menció cap a l'excel·lència MEE2011-0120 BOE-253 de 20/10/2011 resolució 16518
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en CyTQ és el de llicenciats o graduats en Ciències, Farmàcia o enginyers industrials, químics o agrònoms que estiguin en possessió d'un títol de màster universitari en àrees relacionades amb la ciència i tecnologia Química.

A aquests efectes, i sense perjudici que el doctorand hagi realitzat altres estudis equivalents, els Màsters Universitaris d'aquest tipus oferts per la UIB són:

 • Ciència i Tecnologia Química
 • Química Orgànica Experimental i Industrial
 • Química Teòrica i Modelització Computacional

Es requereix, com a mínim, un nivell d'anglès que permeti als estudiants la lectura de publicacions internacionals, l'escriptura d'articles internacionals, així com l'assistència i participació en congressos internacionals.

Una llista actualitzada dels estudis de postgrau oficials oferts per la UIB, de forma exclusiva i en conjunt amb altres universitats nacionals, i la informació detallada del perfil d'ingrés recomanat a cada programa, estaran publicats a la pàgina Web d'informació sobre els programes de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. Tota aquesta informació està disponible en castellà, català i anglès en l'adreça d'Internet:

A més, es disposa d'informació sobre els procediments d'orientació i acolliment als nous estudiants en l'adreça d'Internet:

Específicament, per als estudiants amb titulacions estrangeres es disposa d'informació per a la legalització dels títols d'accés als estudis de doctorat en l'adreça d'Internet:

Finalment, també s'ofereix informació sobre beques i ajudes a l'estudi en l'adreça d'Internet:

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats primer semestre:

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I).
 • (T2) Tècniques de cerca bibliogràfica

Activitats segon semestre:

 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II).
 • (T4) Ètica i integritat de la recerca científica.
 • (T5) Models de transferència tecnològica

Activitats per fer durant el primer o segon semestre:

 • (I1)Conferències impartides per experts en l'àmbit.
 • (M1)Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu,...) d'interès (a criteri de la comissió acadèmica del programa).
 • (I2)Curs de promotors tecnològics.
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix.
Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores 30
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de l'art del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del Director de Tesi.
Mobilitat No procedeix.
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral). Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit. El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (Seminars, presentation and workshops).
Nombre d'hores 30
Requisits Tenir acreditat un nivell B2 d'anglès per poder treballar amb fluïdesa dins d'un context de nivell C1.
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Ética e integridad de la investigación científica
Objectiu Activitat de formació transversal que el seu objectiu és que l'estudiant comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores 30
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.
Mobilitat No procedeix
Models de transferència tecnològica
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu que l'estudiant adquireixi coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació. Legislació bàsica de R+D+i. Protecció de la propietat industrial i intel·lectual. Estratègies de transferència de tecnologia: art. 83 de la LOU, llicències d'explotació, spin-offs.
Nombre d'hores 30
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 2n any
Procediment de control Els estudiants realitzaran un treball sobre transferència tecnològica relacionat amb el seu tema de tesi doctoral que serà incorporat al Document d'Activitats del Doctorat.
Mobilitat No procedeix
Conferències impartides per experts en l'àmbit
Objectiu Assistència a conferències o seminaris impartides per experts en l'àmbit. Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquestes conferències, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Nombre d'hores 1h/conferencia
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat Conferències amb una periodicitat bimensual al llarg de tot el curs acadèmic
Any Tots
Procediment de control Les conferències tindran un procediment d'avaluació consistent en l'acreditació de l'assistència i un treball relatiu als continguts de la conferència en relació amb el tema de recerca de l'estudiant (una anàlisi crítica de l'exposat en l'activitat, així com la possible identificació d'aspectes que podrien tenir impacte en la seva pròpia recerca), treball que haurà de ser supervisat per l'adreça de la tesi.
Mobilitat No procedeix
Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu,...) d'interès (a criteri de la comissió acadèmica del programa)
Objectiu Assistència a cursos en Ciència i Tecnologia Química. Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 45 h d'aquesta activitat, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Nombre d'hores Mínim de 5 h
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat  
Any Tots
Procediment de control Els cursos tindran un procediment d'avaluació consistent en l'acreditació de l'assistència i un treball relatiu als continguts del curs en relació amb el tema de recerca de l'estudiant (una anàlisi crítica de l'exposat en l'activitat, així com la possible identificació d'aspectes que podrien tenir impacte en la seva pròpia recerca), treball que haurà de ser supervisat per l'adreça de la tesi.
Mobilitat No procedeix
Curs de promotors tecnològics
Objectiu Activitat de formació transversal que el seu objectiu és l'adquisició de capacitats per a la realització d'un diagnòstic tecnològic d'un producte o empresa, la preparació de projectes innovadors, i la cerca i gestió de vies de finançament per a l'estratègia de R+D+i de les empreses. Específicament el curs se centrarà en l'adquisició de coneixements sobre l'estratègia empresarial d'innovació, polítiques públiques de R+D+i i escriptura de sol·licituds i gestió de projectes de R+D+i.
Nombre d'hores 60
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat  
Any 2n any
Procediment de control Els estudiants realitzaran un cas pràctic de gestió de R+D+i pública i privada com a treball final avaluable de l'activitat.
Mobilitat No procedeix

 

Pla Tutorial

Activitats de supervisió pròpies del programa de Doctorat

Els doctorands compten amb una formació i suport específic una vegada que s'integren al Programa de Doctorat.

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats de forma permanent al Departament de Química amb un sexenni de recerca o equivalent.
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. La Comissió Acadèmica designarà al director i, si pertoca codirector, de la tesi en el termini màxim de sis mesos a partir de la matriculació en el doctorat.
 5. El director de la tesi doctoral haurà de ser un doctor que tingui reconegut almenys un sexenni de recerca o equivalent que hagi desenvolupat línies de recerca relacionades amb el contingut de la tesi doctoral. Aquesta assignació podrà recaure sobre qualsevol doctor espanyol o estranger, amb independència de la universitat, centre o institució en què presti els seus serveis, si bé en el supòsit de no pertànyer a la Universitat dels Illes Balears no podrà ser designat tutor.

Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesis durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

Una vegada començat el període de realització de la tesi doctoral, el director i codirector, si ho hi hagués, de tesi proposaran les diferents accions i terminis per a la culminació reeixida de la mateixa.

El director i codirector es comprometen a:

 • Mantenir contactes de treball personalment i de forma regular amb el doctorand al seu càrrec per supervisar les tasques encomanades i garantir el seu compliment.
 • Propiciar la celebració periòdica de reunions per discutir l'avanç de les tasques assignades i contribuir a l'actualització científica i metodològica del doctorand.
 • Informar al doctorand en relació amb les normes legals existents que afecten a la pràctica científica.

Així mateix, s'establirà una un cronograma d'actuacions on es proposa la següent temporalitat:

 • Reunió setmanal d'una hora per a exposició del doctorand.
 • Reunió mensual. Seguiment i supervisió periòdica dels doctorands per part del seu director en què s'analitza el compliment per part del doctorand, dels objectius proposats en la reunió anterior, així com de possibles problemes que hagin sorgit. S'estableixen també metes a mitjà termini, en funció del nivell de desenvolupament en el qual es trobi la tesi, possibles publicacions que es puguin realitzar, assistència a congressos o disseny d'estada per part del doctorand en altres universitats.
 • Reunió anual de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per prendre decisions sobre l'estat de totes les tesis inscrites al programa, avaluant els avanços i resultats obtinguts per cada estudiant.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Foment de l'adreça i supervisió múltiple de tesis doctorals

Està prevista l'adreça múltiple o codirecció de tesis doctorals per afavorir la recerca multidisciplinària. La Universitat de les Illes Balears assigna anualment partides pressupostàries, tant al centre responsable dels títols de doctorat com als departaments, per finançar estades en la UIB de professors visitants de reconegut prestigi, amb l'objecte de millorar la internacionalització dels programes de Doctorat i facilitar la codirecció de tesis doctorals.

Internacionalització del programa

La internacionalització del programa de doctorat està prevista mitjançant la participació de reconeguts investigadors estrangers en la co-tutela de Tesis doctorals i la participació en Tribunals de Tesis, així com per a la realització d'informes per a l'obtenció de l'Esment Internacional i fomentar la seva participació en les comissions de seguiment del programa de doctorat, orientat especialment a l'obtenció de l'Esment Internacional. Aquestes col·laboracions internacionals es formalitzaran amb la signatura de convenis amb universitats i centres de recerca estrangers (principalment dels citats en l'apartat d'Altres Col·laboracions). En aquest sentit, des de l'aparició de l'Esment Europeu de Doctorat, i a fi de fomentar la participació d'experts internacionals en els tribunals de tesis, la Universitat de les Illes Balears assigna anualment una partida pressupostària al centre responsable dels títols de doctorat per a les despeses d'assistència d'almenys un expert investigador estranger en els tribunals de Tesis.

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Angel Terrón Homar
Secretària   Maria del Carme Rotger Pons
Professor   Juan Frau Munar
Professora   Susana Simal Florindo
Professor   José Manuel Estela Ripoll

Objectius generals

El programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química té per objectiu dirigir al doctorant feia una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de la ciència i la tecnologia Química. És a dir, formar investigadors experts en ciència i tecnologia química amb un alt grau d'especialització professional.

El programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química (CyTQ) neix amb la vocació de formar investigadors en l'àmbit de la Química i les seves aplicacions, proposant-se com a objectius generals els següents:

 1. Potenciar la col·laboració de la UIB amb altres centres de recerca i amb els sectors productius, creant vincles permanents que de forma dinàmica permetin adaptar l'oferta formativa a les necessitats detectades.
 2. Formar investigadors altament qualificats que se situïn a la frontera del coneixement de les àrees descrites i puguin integrar-se ràpidament tant en laboratoris de R+D+i d'empreses tecnològiques com en centres de recerca.

El Doctorat en CyTQ s'orienta cap a la formació d'acadèmics i professionals del més alt nivell científic i tecnològic, amb capacitat per afrontar i resoldre problemes d'envergadura i realitzar aportacions originals al coneixement i a les noves tecnologies en diversos camps de la química, amb una perspectiva multidisciplinària i més específicament en els següents camps: Química Analítica, Automatització i Medi ambient, Litiasis Renal i Biomineralizació, Enginyeria dels Aliments, Química Bioinorgànica i bioorgànica, Química Inorgànica, Química Supramolecular, Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs. Es tracta d'àrees en les quals el Departament de Química de la UIB té prestigi internacional acreditat.

Finalment, cal destacar també que cinc dels grups de recerca de la UIB que formen part dels equips de recerca proposats han estat reconeguts com a grups competitius, en el marc del Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears

 • Equipo 1: Química Analítica, Automatització i Medi ambient (Grup d'excel·lència)
 • Equip 2: Enginyeria d'Aliments (Grup d'excel·lència)
 • Equip 3: Litiasis Renal i Biomineralizació (Grup competitiu) i Reactivitat Química i Disseny de Fàrmacs (Grup competitiu en consolidació).
 • Equip 4: Química Supramolecular (Grup molt competitiu).

Línies de recerca

El programa està estructurat en les línies de recerca:

 1. Litiasis renal i biomineralizació
 2. Materials nanoestructurats i biomaterials
 3. Química analítica, automatització i medi ambient
 4. Química bioinorgànica i bioorgànica
 5. Química orgànica aplicada
 6. Química supramolecular
 7. Reactivitat molecular i disseny de fàrmacs
 8. Tecnologies alimentàries

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB