Escoltar

Doctorat en Educació (TEDU): 2014-15


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de diplomats, llicenciats o graduats en àrees afins a l'educació. Tots els sol·licitants han d'acreditar un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis i haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster, relacionats amb alguna de les principals línies de recerca del Doctorat.

Els Màsters Universitaris impartits actualment en la UIB i que estan relacionats amb el perfil d'ingrés recomanat són els següents:

 • Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
 • Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
 • Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement
 • Educació Inclusiva (interuniversitari)
 • Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família
 • Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció
 • Gestió Cultural (interuniversitari)
 • Formació del Professorat

No obstant això, prèvia aprovació de la Comissió Acadèmica, s'acceptarà l'entrada d'alumnes titulats en màsters no citats anteriorment però que guardin relació amb l'àmbit educatiu. També s'admetran alumnes amb titulacions estrangeres equivalents.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats del primer semestre :

Tenint en compte els objectius formatius dels estudiants i la seva condició de ser-ho a temps complet o a temps parcial, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Educació els recomanarà, sempre amb caràcter Optatiu (O), la realització, durant els dos primers anys del doctorat, d'alguna de les activitats de formació transversal (T) ofertes per l'Escola de Doctorat de la UIB. Per al curs 2013-2014 aquestes activitats són:

 • Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
 • Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
 • Ètica i integritat de la recerca científica
 • Models de transferència del coneixement i innovació

Així mateix, l'estudiant durà a terme activitats formatives d'especialització (I) i activitats que requereixen mobilitat (M), d'acord amb les indicacions de la Comissió Acadèmica i del director / la directora de la tesi.

Pla Tutorial

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Jaume Sureda Negre
Secretària   Maria Eva Aguilar
Professor   Bernat Sureda García
Professor   Martí X. March Cerdà
Professora   Maria Antònia Manassero Mas
Professor   Lluís Ballester Brage
Professor   Miquel F. Oliver Trobat
Professora   Francisca Comas Rubi

Objectius generals

L'objectiu fonamental d'aquest programa de doctorat és formar investigadors experts en Educació des de les seves múltiples perspectives (didàctica, curricular, social, metodològica, històrica, institucional, professional, tecnològica, antropològica, comparada, etc.), oferint una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari.

Aquests estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre recerca bàsica i aplicada, de manera que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.

Línies de recerca

 1. Pedagogia Social
 2. Didàctica
 3. Organització Educativa
 4. Educació i Interpretació Ambiental
 5. Alfabetització Informacional en Educació
 6. Educació Inclusiva
 7. Ciències Socials Aplicades a l'Educació i a la Formació
 8. Teoria de l'Educació
 9. Història de l'Educació i del Pensament Pedagògic
 10. Avaluació de Programes i Serveis Socials i Educatius i Promoció del Benestar
 11. Educació en Hàbits de Vida Saludables
 12. Educació Musical i de l'Expressió Plàstica
 13. Psicologia del Desenvolupament
 14. Psicologia de l'Educació i Orientació Psicopedagògica
 15. Estudis de Gènere en Educació
 16. Psicologia del Llenguatge
 17. Models, Mètodes i Tècniques de Recerca en Ciències de l'Educació

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB