Doctorat en Enginyeria Electrònica (TEEL): 2014-15


Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Coordinador de la titulació
Menció cap a l'excel·lència MEE2011-0690 BOE-253 de 20/10/2011 resolució 16518
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

La titulació d'ingrés recomanada inclou enginyers, titulats o graduats en branques d'enginyeria i científiques (superiors o tècnics) que estiguin en possessió d'un títol de Màster universitari. També s'admetran alumnes amb titulacions estrangeres equivalents. Com a norma general, es considera que s'ajusten al perfil d'ingrés els Màsters específics de qualsevol universitat que estiguin relacionats amb alguna de les línies d'investigació d'aquest programa de doctorat (veure línies de recerca). Les capacitats i coneixements d'aquests Màsters han d'incloure un domini de les matèries pròpies de la tecnologia electrònica, així com el domini de la llengua anglesa en l'àmbit de lectura i comprensió de textos científics. L'estudiant haurà d'haver establert contacte personal amb un professor vinculat al Programa de Doctorat i que aquest valori positivament les aptituds i motivació per a iniciar una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques del Programa.

La primera condició s'acredita mitjançant la superació d'un mínim de 60 ECTS de màster oficial de l'EEES amb orientació investigadora, o títol que acredita un nivell de formació equivalent i que dóna accés al doctorat en el país d'expedició i que aquests crèdits de Màster corresponguin a formació en l'àmbit de la tecnologia electrònica o alguna de les quatre àrees temàtiques del programa.

La segona condició del perfil d'ingrés s'acredita bé per ser llengua materna, bé a través de certificats oficials reconeguts internacionalment (First Certificate, Toefl, Acadèmies Oficials d'Idiomes), o bé a través d'entrevista personal.

La tercera condició del perfil d'ingrés es satisfà quan, després del contacte personal candidat - professor, aquest comunica al Coordinador del Programa seva valoració positiva del mateix.
Per a aquells estudiants que no comptin amb un perfil d'ingrés adequat al programa de doctorat en Enginyeria Electrònica, la comissió acadèmica establirà els complements de formació per desenvolupar de forma adequada el programa de doctorat. Aquesta formació complementària consistirà en assignatures dels Màsters universitaris afins al programa de doctorat.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats per fer durant el primer o segon semestre:

 • Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I).
 • Formació en habilitats en informació
 • Metodologia de la investigació.
 • Innovació i creativitat.
 • Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er o 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Formació en habilitats en informació
Objectiu Aprendre a identificar quan i perquè es necessita informació, on trobar-la, avaluar-la utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.
Nombre d’hores 15
Requisits  
Modalitat Optativa - transversal
Temporalitat 1er o 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats d’elaboració de documentació.
Mobilitat No procedeix
Metodologia de la investigació
Objectiu Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la investigació qualitativa i quantitativa
Nombre d’hores 12
Requisits  
Modalitat Optativa - transversal
Temporalitat 1er o 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitat reflectida en el quadern del doctorand i revisada pel director de tesi
Mobilitat No procedeix
Innovació i creativitat
Objectiu Introducció als models de creativitat i aplicació al desenvolupament de projectes professionals i personals
Nombre d’hores 8
Requisits  
Modalitat Optativa - transversal
Temporalitat 1er o 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1er o 2n any
Procediment de control Activitat reflectida en el quadern del doctorand i revisada pel director de tesi
Mobilitat No procedeix
Habilitats lingüístiques i de comunicació
Objectiu Adquisició de coneixements, capacitats i actituds necessàries per a interpretar i produir missatges i comunicar-se de forma eficaç dins contextos diversos
Nombre d’hores 18
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Optativa - transversal
Temporalitat 1er o 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitat reflectida en el quadern del doctorand i revisada pel director de tesi
Mobilitat No procedeix

 

Pla Tutorial

La comissió acadèmica del programa assignarà un tutor o tutora a cada doctorand o doctoranda admès al programa, que coordinarà la interacció entre el doctorand o doctoranda i la comissió acadèmica del programa. El tutor o tutora ha de ser un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada i ha d'estar vinculat a la unitat bàsica que organitza el programa. 

La comissió acadèmica del programa, després d'escoltar al doctorand o doctoranda, podrà assignar un nou tutor o tutora en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin causes justificades.

La comissió acadèmica del programa assignarà un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en un termini màxim de sis mesos des de la primera matrícula. En aquest moment, se signarà el document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el director o directora o directors o directores de tesi (membres de les universitats participants en el programa de doctorat). Per defecte, el director o directora assumirà les funcions del tutor o tutora.

El director o directora de tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de la formació en recerca i en competències transversals del doctorand o doctoranda.

Per norma general, el director o directora de la tesi serà un professor o professora o un investigador o investigadora membre de les universitats participants en el programa de doctorat que tingui el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades a les universitats participants en el programa de doctorat, segons la decisió del Consell de Govern respectius.

Un cop el doctorand o doctoranda tingui assignat un director o directora de tesi, s'establirà un compromís documental, signat pel vicerector o vicerectora amb competències en els estudis de doctorat a les universitats participants en el programa de doctorat, el doctorand o doctoranda i el director o directora, que inclourà un procediment de resolució de conflictes i contemplarà aspectes com els drets de propietat intel·lectual o industrial i de confidencialitat.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Jaume Agapit Segura Fuster
Professor   Sebastián Antonio Bota Ferragut

Objectius generals

L'objectiu fonamental del Programa de doctorat en Enginyeria Electrònica és la formació d'especialistes nacionals i estrangers amb competència en les seves àrees d'investigació a escala internacional, capacitats per investigar i desenvolupar nous productes i serveis en els àmbits d'Electrònica de Potència, Dispositius i Microsistemes, Circuits i Sistemes Integrats i Instrumentació i Mesures on els professors del programa de doctorat tenen una experiència d'investigació contrastada. Els doctors del programa podran contribuir a l'avenç científic i tecnològic, així com al socioeconòmic a partir del domini dels coneixements de la tecnologia electrònica i les seves possibilitats d'aplicació, havent rebut una formació que faciliti la seva inserció laboral en centres d'investigació, universitats, i en departaments d'investigació, desenvolupament i innovació d'empreses amb un fort contingut tecnològic.

Línies de recerca

 1. Electrònica Industrial i de Potència
 2. Dispositius Semiconductors i Microsistemes
 3. Circuits i Sistemes Integrats
 4. Sistemes de Mesura i Instrumentació Biomèdica

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB