Escoltar

Doctorat en Neurociències (TNEU): 2014-15


Branca de coneixement Ciències de la Salut
Coordinador de la titulació
Menció cap a l'excel·lència ME2011-0502 BOE-253 de 20/10/2011 resolució 16518
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El Doctorat de Neurociències està dirigit a alumnes que vulguin formar-se com a investigadors en camps científics relacionats amb el camp de la neurociència bàsica i clínica, que el seu objectiu és l'estudi del cervell des del punt de vista morfològic, estructural, funcional, computacional, i del desenvolupament, a més de la seva relació recíproca amb variables psicosocials, amb la finalitat de comprendre el comportament humà i facilitar el desenvolupament d'estratègies preventives i terapèutiques per les principals malalties neurològiques i trastorns psiquiàtrics.
El perfil d'ingrés recomanat és el de llicenciats, diplomats o graduats en Medicina i Cirurgia, Biologia, Psicologia, Farmàcia, Veterinària, Fisioteràpia i Infermeria, que estiguin en possessió d'un títol de Màster Universitari (o formació sanitària especialitzada). La titulació de Màster Universitari recomanada és la de Neurociències de la UIB.

La comissió acadèmica valorarà l'admissió d'alumnes amb titulacions de Màster en l'àmbit de ciències socials. En aquest cas, si no es compta amb la formació bàsica en Neurociències , s'exigirà cursar les assignatures troncals d'aquest Màster.

En el cas que el nombre de preinscripcions superi al nombre de places disponibles, s'aplicaran com a criteris d'admissió els següents (ponderació):

 • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de Grau i Postgrau (50%). En ell es valorarà únicament les qualificacions obtingudes en aquelles assignatures de temàtica relacionada amb Neurociències.
 • Valoració d'una declaració d'objectius redactada per l'estudiant (40%). En ell es valorarà si l'alumne mostra interès acadèmic per les Neurociències i la seva justificació.
 • Altres mèrits acadèmics, coneixements d'anglès preferentment (10%). En aquest cas es valorarà especialment algun títol que justifiqui un nivell mitjà de coneixements de la llengua.

Sistemes d'Informació prèvia

La UIB disposa de sistemes accessibles que informen sobre les diferents vies d'accés, admissió i matrícula, orientació i acolliment, titulacions estrangeres i beques i ajudes als programes de doctorat a la pàgina web http://edoctorat.uib.cat/

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Tenint en compte els objectius formatius dels alumnes i la seva condició a temps complet o a temps parcial, la comissió acadèmica del programa de doctorat en neurociències els recomanarà, sempre amb caràcter Optatiu, la realització d'alguna de les activitats de formació transversal (T) ofertes per l'Escola de Doctorat de la UIB.
Així mateix, l’alumne durà a terme activitats formatives d'especialització (E), la major part obligatòries.

Les activitats tranversals i especifiques previstes són les següents.

Activitats primer semestre:

 • T1.1 Communication skills in English: Written and Oral Expression (Mòdul I-30h).
 • T2 Tècniques de recerca bibliogràfica (30h)

Activitats segon semestre:

 • T1.2 Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II-30h).
 • T3 Ètica i integritat de la recerca científica (30h)
 • E1 Seminaris de Doctorat (90h)

Activitats a impartir en el primer o segon semestre:

 • E2 Seminaris de Recerca (30h)
 • E3 Revisió bibliogràfica actualitzada del tema de recerca relacionada amb la tesi (30h)
 • E4 Escriptura i preparació de comunicacions científiques (30h)
 • E5 Actuacions i criteris de Mobilitat
T1.1 COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH: WRITTEN AND ORAL EXPRESSION (MÒDUL I)
Objectiu Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral). El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió escrita (Academic Writing).
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal. Optativa
Temporalitat 1er semestre
Any 1er any (alumnes a temps complet). Entre el 1er i 2º anys (alumnes a temps parcial)
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
T2 TÈCNIQUES DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA
Objectiu Adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Específica. Optativa
Temporalitat 1er semestre per a alumnes a temps complet. Per a alumnes a temps parcial 1er i 2º semestre
Any 1er any (recomanable durant tot el període de Doctorat)
Procediment de control Treball de revisió de l'estat del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del Director de Tesi.
Mobilitat No procedeix
T1.2 COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH: WRITTEN AND ORAL EXPRESSION (MÓDULO II)
Objectiu Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral). El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (Seminars, presentation and workshops).
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Intensiu i tranversal. Optativa
Temporalitat 2º semestre
Any 1er any per a alumnes a temps complet. Entre l'1er any i el 2º per a alumnes a temps parcial.
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
T3 ÈTICA E INTEGRITAT DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
Objectiu L'objectiu és que l'estudiant comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca: El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Transversal. Optativa
Temporalitat 1er semestre per a alumnes a temps complet. Per a alumnes a temps parcial 1i i 2º semestre
Any 1er any (recomanable durant tot el període de Doctorat)
Procediment de control Mecanismes específics de control. Examen de casos pràctics..
Mobilitat No procedeix
E1 SEMINARIS DE DOCTORAT
Objectiu L'objectiu és que l'alumne participi en unes jornades on s'exposaran els treballs realitzats durant l'anualitat a la resta d'alumnes del programa de Doctorat, així com a professors i investigadors.
Nombre d’hores 90
Requisits  
Modalitat Específica. Obligatòria
Temporalitat Al final del 2º semestre
Any 2º i 3er any
Procediment de control Els alumnes hauran d'assistir obligatòriament a les presentacions i es valorarà la preparació i l'exposició de la mateixa amb una qualificació, la qual s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No procedeix
E2 SEMINARIS DE RECERCA
Objectiu L'objectiu és que l'alumne assisteixi a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat o investigadors convidats i investigadors convidats de reconegut prestigi.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Específica. Obligatòria
Temporalitat  
Any 1er, 2º i 3er any (alumnes a temps complet)
1-5 any (alumnes a temps parcial)
Procediment de control Es determinarà, segons les circumstàncies, un mínim d'assistència. De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand haurà de presentar al seu director de tesi un informe amb un resum crític de l'explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca. Aquests informes seran avaluats i s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No procedeix
E3 REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA D’UN TEMA D’INVESTIGACIÓ
Objectiu L'objectiu és adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Específica. Obligatòria
Temporalitat  
Any 1er any
Procediment de control Es durà a terme un treball de revisió bibliogràfica relacionat amb el tema de recerca. Aquesta revisió serà supervisada i finalment avaluada pel Director de Tesi, que emetrà un informe de la mateixa. Al final del primer any de tesi l'alumne ha d'haver superat amb informe positiu del Director la present activitat. Aquest informe positiu serà incorporat com a indicatiu de tasca realitzada en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No procedeix
E4 ESCRIPTURA I PREPARACIÓ DE COMUNICACIONS CIENTÍFIQUES
Objectiu Activitat de formació específica consistent en la formació per a la preparació d'una comunicació científica. L'activitat inclourà en la preparació i l'exposició pública d'un article científic relacionat amb el tema de Tesi.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Específica. Obligatòria
Temporalitat  
Any 2º i 3er any (alumnes temps complet)
4º o 5º any (alumnes temps parcial)
Procediment de control El treball realitzat i la seva valoració i avaluació per part del Director de Tesi, així com la referència bibliogràfica derivada (en cas d'haver-hi) s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorat.
Mobilitat No procedeix
E5 ACTUACIONS I CRITERIS DE MOBILITAT
Objectiu

En el marc d'aquesta activitat formativa s'inclouen les següents actuacions:

 • Assistència a cursos d'especialització (transversals o específics)
 • Assistència a congressos científics
 • Estada de recerca en altres centres

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat promourà la realització d'activitats de formació (assistència a cursos d'especialització i/o congressos científics) en altres universitats/institucions en el marc de les actuacions de mobilitat, informant periòdicament de les mateixes quan tingui noció d'elles. Queda sota el criteri de cada Director de Tesi la necessitat de realitzar estades de recerca en altres laboratoris.

Un dels aspectes crítics d'aquestes activitats és el finançament de les mateixes. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears disposa de programes específics per al finançament del viatge, estada i inscripció en congressos i conferències dels doctorands, en cas d'acceptació del treball derivat. Addicionalment, els grups de recerca disposen de fons associats a projectes utilitzables per a aquesta fi. A més, la major part de les beques doctorals, tant nacionals com a internacionals, contemplen la possibilitat de desplaçament de l'alumne per realitzar tasques de recerca en altres centres.

No obstant això, el programa de Doctorat no pot assegurar el finançament de les mateixes, la seva adaptació als alumnes a temps parcial, ni la necessitat/oportunitat d'una determinada activitat per a la formació específica de cada alumne de doctorat. A més, les competències del doctorat poden complir-se sense la necessitat de realitzar activitats de mobilitat. Per aquests dos motius, l'activitat de mobilitat no tindrà caràcter obligatori.

Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Optativa
Temporalitat  
Any

3er any (alumnes temps complet) - 5º any (alumnes temps parcial)

Procediment de control L'estada serà autoritzada per la Comissió Acadèmica. En finalitzar, es presentarà informe de l'estada, emès per l'investigador d'acolliment o en defecte d'això pel director de la tesi, i confirmat per la Comissió Acadèmica. L'informe inclourà tots els detalls rellevants de l'estada (dates, grup d'acolliment, activitats desenvolupades) i quedarà incorporat al Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No procedeix

 

Pla Tutorial

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Neurociències per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats de forma permanent als departaments de Biologia o Psicologia o IUNICS (departaments i òrgan proponent del Programa de Doctorat de Neurociències).
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. El Director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa.

Seran funcions del tutor: (i) vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió d'Estudis i el Director de Tesi; (ii) supervisar l'adequació a les línies del programa i l'activitat investigadora del doctorand i (iii) orientar a l'alumne en tot allò que sigui necessari per a la consecució de les activitats docents i de recerca que requereixi el programa de Doctorat de Neurociències.

Els canvis que es produeixin en relació als Tutors i/o Directors de Tesis seran resolts per la Comissió Acadèmica.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Rubén Víctor Rial Planas
Secretària   María Cristina Nicolau Llobera
Professora   Susana Cristina Esteban Valdés
Professor   Antonio Gamundí Gamundí
Professor   Alejandro García Más
Professor   Antonio Miralles Socías
Professor   Pedro José Montoya Jiménez
Professor   Francesc Xavier Bornas Agustí
Professor   Gabriel Ángel Olmos Bonafé

Objectius generals

L'objectiu general del programa de Doctorat de Neurociències és completar la formació de l'alumne que vulgui orientar el seu futur cap a la recerca superior en camps científics relacionats amb la Neurociència bàsica i clínica, formant-se en coneixements actuals sobre l'estructura i funció del sistema nerviós des d'un punt de vista comparat i multidisciplinari, amb un clar contingut aplicat a la clínica humana i animal, als aspectes del comportament i d'interacció individu/mitjà, i en relació amb la plasticitat i capacitat d'adaptació del cervell als canvis de l'entorn físic i social.

Els objectius genèrics i específics són:

Genèrics

 • Capacitat per a treballar de forma autònoma i amb iniciativa
 • Capacitat per a analitzar dades i treure conclusions dels resultats de la recerca.
 • Capacitat per a articular els coneixements en presentacions orals i escrites
 • Respecte per l'ètica i la integritat intel·lectual.

Específics

 • Conèixer la metodologia especifica en recerca del sistema nerviós.
 • Aconseguir un base de coneixements en Neurociències amb èmfasis en clínica
 • Adquirir els principis per seleccionar un àrea de recerca concreta en l'àmbit de les Neurociències
 • Manejar les fonts actuals de documentació en recerca en Neurociències i desenvolupar habilitats per trobar altres noves.

Línies de recerca

 1. Neurofisiologia de la Memòria i aprenentatge
 2. Neurofisiologia i Regulació del ritme somio-vigília. Electrofisiologia de l'escorça cerebral de rèptils
 3. Fisiologia i Neuroendocrinologia de l'envelliment cerebral
 4. Cronobiologia
 5. Estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la resistència de cèl·lules tumorals a quimioteràpics i marcadors moleculars tumorals.
 6. Mecanismes cel·lulars i moleculars de patologies del sistema nerviós i malalties de la *motoneurona.
 7. Bases cel·lulars de l'efecte d'àcids grassos naturals i modificats sobre el pes corporal.
 8. Patologia oncològica i ritmicitat circadiana.
 9. Dolor crònic, emocions i cervell
 10. Aplicacions clíniques del brain-computer interface
 11. Ansietat i trastorns afectius.

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB