Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TTIN): 2014-15


Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat per a aquest programa de doctorat correspon a titulats en màsters universitaris relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, dels quals la UIB ofereix actualment el Màster Universitari - Tecnologies de la Informació . No obstant això, com a norma general, es considera que s'ajusten al perfil d'ingrés els titulats en màsters específics de qualsevol universitat que estiguin relacionats amb alguna de les línies de recerca d'aquest programa de doctorat (veure línies de recerca). Les capacitats i coneixements d'aquests màsters han d'incloure un domini de les matèries relacionades amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, així com el domini de la llengua anglesa a nivell de lectura i comprensió de textos científics.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot proposar la realització de complements de formació a aquells estudiants que no s'ajustin plenament al perfil d'ingrés recomanat. Aquesta formació complementària, consistent en un màxim de 30 crèdits ECTS dels estudis de màster oferts en la UIB que són afins al programa de doctorat, es comunicarà a l'alumne en la resposta a la sol·licitud d'admissió i seran d'obligatòria matrícula conjuntament a la del programa de doctorat.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Al llarg de la realització dels estudis de doctorat, els doctorands hauran de realitzar una sèrie d'activitats transversals i especialitzades. Amb caràcter general, el director o tutor seran responsables de traslladar la seva avaluació o aprofitament (apte/no apte) al Document d'Activitats del Doctorand.

Amb caràcter general, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions requerirà dels doctorands la realització d'un mínim de 60 hores obligatòries de l'oferta comuna d'activitats formatives de caràcter transversal (es valorarà també la realització de cursos de característiques similars oferts en altres Universitats). Així mateix, es recomana realitzar-les durant el primer any d'estudis per a estudiants a temps complet o entre el primer i segon any per als estudiants a temps parcial. Les accions formatives propostes contindran mecanismes específics de control basats en proves objectives.

Les activitats transversals previstes per al curs 2013-2014 són:

Activitats de primer semestre:

 • (T1,O) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I)
 • (T2,O) Emprenedoria

Activitats de segon semestre:

 • (T3,O) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II)
 • (T4,O) Ètica e integritat de la investigació científica

Així mateix, l'estudiant durà a terme una sèrie d'activitats formatives d'especialització (I). Algunes d'aquestes activitats formen part de l'oferta comuna d'activitats formatives de caràcter transversal (T), i si se situen en aquesta categoria d'especialització és per destacar el seu caràcter obligatori, per sobre de les 60 hores d'activitats transversals. En el cas de les activitats de Mobilitat (M), pel seu caràcter optatiu, la seva realització quedarà condicionada al criteri i les possibilitats del doctorand.

Les activitats previstes dins d'aquesta categoria són:

 • (I1,T) Revisió de l'estat de l'art d'un tema de recerca
 • (I2,T) Models de transferència tecnològica
 • (I3) Assistència a seminaris de recerca
 • (I4) Escriptura i presentació de comunicacions científiques
 • (I5,M) Estada de recerca en un altre centre

Activitats Transversals:

Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I)
Objectiu Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral)
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal - caràcter optatiu
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Emprenedoria
Objectiu Adquirir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'una idea de negoci i el seu posterior seguiment.
Nombre d'hores 30
Requisits --
Modalitat Intensiu i transversal - caràcter optatiu
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control --
Mobilitat No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II)
Objectiu Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal - caràcter optatiu
Temporalitat 2 semestre de cada curs acadèmic
Any 1erany
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Ética e integridad de la investigación científica
Objectiu Comprendre les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca.
Nombre d'hores 30
Requisits --
Modalitat Intensiu i transversal – caràcter optatiu
Temporalitat 2do semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control --
Mobilitat No procedeix

 

Activitats Específiques:

Revisió de l'estat de l'art d'un tema de recerca
Objectiu Adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores 30
Requisits --
Modalitat Específic – caràcter obligatori
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de l'art del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica.
Mobilitat Els doctorands (tant de temps parcial com de temps complet) podran realitzar aquesta activitat a una altra universitat o centre de recerca sota la tutorització d'experts nacionals o internacionals.
Models de transferència tecnològica
Objectiu Adquirir els coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació.
Nombre d'hores 30
Requisits --
Modalitat Específic – caràcter obligatori
Temporalitat 2 semestre de cada curs acadèmic
Any Amb caràcter general: 3er any (temps complet) / 5e any (temps parcial).
Procediment de control Mecanismes específics de control basats en proves objectives.
Mobilitat No procedeix
Assistència a seminaris de recerca
Objectiu Assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. Els idiomes d’ impartició podran ser Castellà, Català o Inglés, depenent de l'investigador convidat.
Nombre d'hores 10
Requisits --
Modalitat Específic – caràcter obligatori
Temporalitat No prefixada
Any Distribuïda al llarg dels tres (temps complet) o cinc anys (temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Procediment de control Amb caràcter general, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 10 hores d'aquests seminaris. Aquesta activitat podrà realitzar-se al llarg dels 3 anys (estudiants a temps complet) o dels 5 anys (estudiants a temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Mobilitat De cadascun dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand haurà de presentar al seu director de tesi un informe amb un resum crític de l'explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca.
Escriptura i presentació de comunicacions científiques
Objectiu Realització d'un article científic relacionat amb el tema de tesi (amb intenció de ser publicat en congressos i/o revistes amb indicis de qualitat reconeguts), així com la seva exposició pública.
Nombre d'hores 30
Requisits --
Modalitat Específic – caràcter obligatori
Temporalitat No prefixada
Any Amb caràcter general: 2 any (temps complet) / 3er any (temps parcial), o abans si és possible
Procediment de control Avaluació de l'escriptura i presentació pública d'una comunicació científica en el context de l'activitat formativa. En el cas que aquesta comunicació sigui publicada o presentada en una revista, congrés o conferència nacional o internacional amb procés de revisió per parells, s'aportaran els justificants apropiats com a prova d'avaluació (certificat d'assistència, programa de l'esdeveniment o acte, dades bibliogràfiques de la publicació, etc. en els quals s'acrediti la publicació i/o la seva presentació).
Mobilitat El Departament de C. Matemàtiques i Informàtica i el Vicerectorat de Recerca de la Universitat de les Illes Balears disposen de programes específics per al finançament del viatge, estada i inscripció de doctorands (tant a temps parcial com a temps complet) en congressos i conferències en cas d'acceptació del treball derivat.
Estada de recerca en un altre centre
Objectiu Estada en un centre de recerca fora de l'àmbit de les Illes Balears (amb preferència fora d'Espanya). El seu objectiu és múltiple: d'una banda, aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la tesi doctoral en col•laboració amb el grup de recerca receptor; d'altra banda, enriquir la formació investigadora del doctorand mitjançant la seva interacció amb investigadors i doctorands d'altres procedències i el seu coneixement d'altres estructures organitzatives de recerca.
Nombre d'hores 160
Requisits --
Modalitat Específic – caràcter optatiu
Temporalitat No prefixada
Any Com a norma general, l'activitat es durà a terme durant els últims anys dels estudis de doctorat, tant per als estudiants a temps complet com per als estudiants a temps parcial.
Procediment de control Elaboració d'un informe resumint les activitats realitzades i assoliments aconseguits, el qual haurà de comptar amb el vistiplau del professor/investigador de contacte del centre d'acolliment.
Mobilitat El programa específic del Vicerectorat de Recerca de la Universitat de les Illes Balears i els complements de les beques (FPU, FPI, JAE-CSIC, Govern de les Illes Balears,...) permetran el finançament del viatge i l'estada dels doctorands, juntament amb, si és possible, els fons propis del grup de recerca involucrat.

 

Pla Tutorial

Segons l'establert en l'article 11. Supervisió i seguiment del doctorand del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears especifica que en el moment de la matrícula es materialitzarà per a cada estudiant el Document d'Activitats del Doctorand. De conformitat amb l' Acord Executiu 9864/2011, de 5 de juliol, sobre el registre de les activitats dels doctorands (FOU núm. 351, de 22 de juliol), el doctorand es compromet formalment, mitjançant escrit signat a aquest efecte, a mantenir un registre actualitzat de totes les activitats formatives i de recerca que duguin a terme en el marc del programa de doctorat que cursin, en el qual han d'incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, estades de recerca en altres institucions, beques o ajudes rebudes i qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la seva formació doctoral. El suport material d'aquest document serà l'aplicació de gestió de currículums de la Universitat de les Illes Balears GREC ( https://webgrec.uib.es/ ) o qualsevol altra que el Consell d'Adreça de la UIB pugui determinar en substitució d'aquesta.

També s'estableix que abans d'acabar el primer any, el doctorand elaborarà un pla de recerca que haurà d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a aconseguir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de la seva estada al programa i ha d'estar avalat pel tutor i el director. La comissió acadèmica del programa ha d'avaluar anualment aquest pla de recerca i el document d'activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d'emetre el tutor i el director. L'avaluació positiva és requisit indispensable per continuar al programa. En cas d'avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, a l'efecte dels quals s'elaborarà un nou pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand ha de ser donat de baixa definitivament al programa.

Finalment, durant el període de formació per a l'obtenció del títol de Doctor, a través de les ajudes del Programa de Foment de la Recerca de la Universitat de les Illes Balears ( http://www.uib.es/es/recerca/ajuts/prfom/ ), es promourà que els doctorands puguin realitzar una estada de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d'Espanya, amb l'objectiu de millorar la seva formació i facilitar l'obtenció de l'Esment Internacional del títol de Doctor. Per als estudiants a temps parcial, es permetrà que l'estada pugui realitzar-se en períodes separats d'un mes de durada.

El procediment que utilitzarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 • En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un Tutor de tesi d'entre els professors vinculats de forma permanent al Departament de C. Matemàtiques i Informàtica que hagin dirigit una tesi en els últims 5 anys.
 • Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 • El Tutor, una vegada escoltat el doctorand, serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director (Co-directors) de Tesis d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 • El Director (o Co-directors) serà(n) formalment assignat(s) al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa.

Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesis durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Alberto Ortiz Rodríguez
Secretari   Gabriel Cardona Juanals
Professor   Bartomeu Coll Vicens
Professor   Guillem Femenias Nadal
Professor   Carlos Juiz García
Professor   Joan Torrens Sastre
Professor   Xavier Varona Gómez

Objectius generals

L'objectiu del programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions és que el doctorand adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de les tecnologies de la informació i les comunicacions. L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en tecnologies i tècniques innovadores, tant teòriques com a experimentals, amb un alt grau d'especialització professional.

Línies de recerca

 1. Xarxes i comunicacions
 2. Enginyeria de la informació
 3. Sostenibilitat i eficiència energètica
 4. Enginyeria del rendiment
 5. Sistemes encastats distribuïts, informàtica industrial i comunicacions industrials
 6. Visió per computador
 7. Robòtica industrial, mòbil i de serveis
 8. Interacció persona-ordinador
 9. Informàtica gràfica
 10. Enginyeria del programari
 11. Lògica borrosa i fusió de la informació
 12. Processament i anàlisi d'imatges digitals
 13. Sistemes dinàmics
 14. Biologia computacional

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB