Escoltar

Doctorat en Turisme (TTUR): 2014-15


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

A partir dels documents presentats pels sol·licitants, els criteris que la Comissió Acadèmica tindrà en compte per a l’admissió i selecció dels candidats seran els següents:

 • La formació prèvia en turisme del sol·licitant i, especialment, la seva adequació a una de les línies d'investigació que formen el programa (Comportament del turista i anàlisi de la demanda; innovació i gestió del turisme; Planificació territorial de destinacions; Turisme del patrimoni cultural).
 • Entre d'altres, també seran mèrits favorables, l'experiència professional en el camp del turisme, les publicacions sobre la temàtica, la participació a reunions d'investigació nacional i internacional, així com el nivell de coneixement d'idiomes acreditat, i de TIC (20%).
 • La nota mitjana de l’expedient acadèmic (40%)
 • Els interessos investigadors declarats pel sol·licitant a la carta de motivació presentada i, especialment, la seva adequació a una de les línies de recerca que conformen el programa (40%).

Un cop valorats els criteris abans esmentats, l'Escola de Doctorat informarà als candidats la decisió presa sobre la seva sol·licitud d'admissió al programa.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats primer semestre:

 • (T1) Ética aplicada a l’activitat científica i professional
 • (T2) Comunicació científica
 • (T3) Escriure i publicar articles en Ciències Socials
 • (T4) Escriure i publicar articles en anglès
 • (T5) Adquisició d’habilitats per escriure un projecte d’investigació (finançat amb fons europeus)
 • (T6)Recerca d’informació, comunicació i difusió de l’activitat científica
 • (T7) Generació de models de negocis

Activitats semestre indiferent:

 • (M1) Mobilitat
 • (M2) Assistència a jornades de doctorands o congresos
 • (M3) Jornada del doctorat en Turisme
 • (T8) Formació metodològica
Ètica aplicada a l’activitat científica i professional
Objectiu Donar a conèixer els objectius bàsics de la teoria ètica, necessaris per a una gestió responsable del coneixement científic
Nombre d’hores 10
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Comunicació científica
Objectiu Endemés d’investigar és necessari transferir els resultats a la societat per vies múltiples: articles, comunicació científica 2.0,...
Nombre d’hores 10
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Escriure i publicar articles en Ciències Socials
Objectiu Redactar i publicar articles per difondre els resultats de la recerca. Conèixer les característiques de les principals revistes indexades.
Nombre d’hores 10
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Escriure i publicar articles en anglès
Objectiu Aprendre a redactar i publicar articles en anglès
Nombre d’hores 10
Requisits Acreditar nivell d’anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Adquisició d’habilitats per escriure un projecte d’investigació (finançat amb fondos europeus)
Objectiu Visió general del Programa marc Europeu. Formes de redactar una proposta.
Nombre d’hores 10
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Cerca d’informació, comunicació i difusió de l’activitat científica
Objectiu S’aprendran una sèrie d’elements secundaris, però essencials, relacionats amb la bibliografia i les bases de dades.
Nombre d’hores 10
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Generació de models de negocis
Objectiu Es desenvoluparà un model que tracta els 9 punts clau que s’han de tenir en compte a l’hora d’emprendre un model de negoci.
Nombre d’hores 10
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Mobilitat
Objectiu Estàncies d’investigació a altres centres, assistència a cursos, seminaris i conferències
Nombre d’hores 40
Requisits Cap
Modalitat Temporal
Temporalitat Al llarg dels anys de doctorat
Any Tots els anys de doctorat
Procediment de control El doctorant anotarà en el GREC tots els cursos, seminaris i activitats, endemés d’un informe anual al Director del Programa de Doctorat.
Mobilitat Total
Assistència a jornades de doctorands o a congressos
Objectiu Afavoreixen l’intercanvi interdisciplinari de coneixements i experiències.
Nombre d’hores 10
Requisits Cap
Modalitat Temporal
Temporalitat Al llarg dels anys de doctorat
Any Tots els anys de doctorat
Procediment de control El doctorant anotarà en el GREC tots els cursos, seminaris i activitats, endemés d’un informe anual al Director del Programa de Doctorat.
Mobilitat Total
Jornada de doctorat en Turisme
Objectiu Afavoreix l’intercanvi de coneixements entre els doctorands de les línies del programa.
Nombre d’hores 5
Requisits Cap
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1 cop cada any
Any Tots els cursos del doctorat
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants respondran a una enquesta al final del curs.
Mobilitat No procedeix
Formació metodològica
Objectiu Revisió anual del pla d’investigació.
Nombre d’hores 50
Requisits Cap
Modalitat Al llarg de l’any
Temporalitat 1 cop a l’any
Any Cada any del doctorat
Procediment de control Se registrarà l’assistència dels estudiants. Els estudiants enviaran anualment un informe al Director del Programa de Doctorat.
Mobilitat No procedeix

 

Pla Tutorial

El director de tesi és el màxim responsable de l’orientació del doctorand a les activitats d'investigació per a la realització de la tesis doctoral, de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, en el seu cas, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand.

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Miquel Seguí Llinàs
Secretari   Manuel Antonio Calvo Trias
Professor   José Angel Torres Lana

Objectius generals

L'interès per cursar aquest programa de doctorat es justifica per:

 1. L'interès professional, ja que el turisme s'ha convertit en una activitat econòmica, social i territorial d'una gran transcendència. També perquè els canvis accelerats que es produeixen en el sector turístic internacional exigeixen una adaptació del sector cap a noves estratègies i que les expectatives del turisme internacional es basen no tan sols en la fortalesa de les destinacions clàssiques, sinó també en la potencialitat de les noves destinacions, especialment en el sud-est asiàtic i en el continent americà. Tot això demana bons professionals per poder fer front als grans reptes del turisme dels segle XXI.
 2. Fortalesa de la recerca en turisme de la UIB i de la UdG. La UIB i la UdG, juntament amb el CSIC i el ICRA, conformen el Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua. Aquestes dues universitats són dos dels principals centres espanyols d'investigació i formació en Turisme, i, tan sols a l'any 2011, en el camp concret del Turisme, ambdues universitats participaren en 9 programes internacionals de I+D+i i en 50 projectes nacionals, endemés d'obtenir contractes de recerca a empreses i institucions per valor de 700.000 euros.
 3. Aval del programa pels referents externs. Grans universitats estrangeres, com les britàniques, com les britàniques (Oxford, Newcastle, Exeter o Surrey), o nord-americanes (Stanford, Washington, o la de Calgary) tenen doctorats en turisme i l'existència de 36 revistes indexades sobre temàtica d'Hoteleria, Oci, Esports i Turisme, demostren el gran interès a nivell universal per la recerca i la formació en Turisme.

Línies de recerca

 • Comportament del turista/visitant
 • Gestió i marketing de destinacions turístiques
 • Impactes del turisme i sostenibilitat
 • Innovació, gestió i creació de productes turístics

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB