Escoltar

Doctorat en Psicologia (TPSI): 2015-16


Branca de coneixement Ciències de la Salut
Coordinador de la titulació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en Psicologia de la UIB és el de llicenciat o graduat en Psicologia o, si no en l'àmbit de les Ciències de la Salut. En el cas dels graduats és recomanable que estiguin en possessió d'un títol de màster universitari en àrees relacionades amb alguna de les 11 línies de recerca establertes en la proposta del programa (veure més a baix).

A aquests efectes, i sense perjudici que el doctorand hagi realitzat altres estudis equivalents, els màsters d'aquest tipus oferts per la UIB són:

 • Màster Universitari: Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica
 • Màster Universitari: Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
 • Màster Universitari: Cognició i Evolució Humana
 • Màster Universitari: Psicologia General Sanitària
Coneixements i capacitats previs
 • Idiomes: el desenvolupament del programa de doctorat es farà en català i en castellà, encara que es farà servir l'anglès instrumentalment en tots aquells textos científics, conferències, cursos i / o seminaris que es consideren oportuns. Per això, és molt recomanable que l'alumnat d'aquest programa estigui en possessió almenys un nivell B2 d'anglès.
 • Coneixements: sobre la Psicologia com a disciplina científica en l'àmbit de les Ciències de la Salut, els seus diferents models teòrics, coneixements sobre processos psicològics bàsics, les seves etapes de desenvolupament, fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques, principis psicosocials que intervenen en el comportament, i fonaments de la personalitat i de la psicopatologia. Així mateix, haurà de conèixer mètodes i dissenys d'investigació i tècniques d'anàlisi i interpretació de dades pròpies de la Psicologia i rellevants per al treball professional.

L'admissió dels alumnes de doctorat es durà a terme a la comissió acadèmica del programa de doctorat que, en el cas que el nombre de preinscripcions superi al nombre de places disponibles, s'aplicarà com a criteris d'admissió dels següents (ponderació):

 • L'expedient acadèmic de les titulacions prèvies de Grau i Postgrau (70%). La puntuació obtinguda en cadascuna de les assignatures es ponderarà en base al nombre de crèdits de l'assignatura, independentment de si són assignatures de grau (o de diplomatures o de llicenciatures) o de postgrau. S'utilitzarà l'escala de puntuació d'assignatures de 0 a 10, per tractar-se d'un sistema de puntuació estès a la majoria de països i per ser fàcilment escalable a altres sistemes.
 • Valoració d'una declaració de motius que impulsen al doctorand a matricular-se en aquest programa de doctorat (10%). Dins d'aquest apartat es valorarà el grau de motivació, la claredat de l'exposició i la relació amb les línies d'investigació que integren el programa.
 • Altres mèrits: (20%). Es valoraran els mèrits acadèmics i científics que vagin més enllà de l'expedient acadèmic, com poden ser cursos d'especialització, historial de col•laboracions amb grups de recerca, publicacions, assistències a congressos i experiència professional.

No està especificat com a criteri d'admissió la dedicació a temps complet o parcial de l'estudiant. Qualsevol alumne admès al programa podrà matricular-se com alumne a temps parcial si és autoritzat per la comissió acadèmica, segons el que disposa la legislació vigent sobre ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats primer semestre
 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
 • (T2) Tècniques de recerca bibliogràfica
Activitats segon semestre
 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Activitats a realitzar al llarg del programa de doctorat
 • (E1) Seminaris d'investigació. Com a mínim s'oferiran tres seminaris per any, amb una durada aproximada de dues hores per seminari. Cada estudiant haurà de completar un mínim de 5 seminaris al llarg del programa.
 • (E2). Exposició de treballs dels doctorands. A partir del segon any del programa de doctorat tots els estudiants hauran d'exposar cada any les activitats realitzades l'any anterior davant els altres estudiants, el seu tutor i / o director. El temps màxim d'exposició serà de 30 minuts.

Pla Tutorial

La comissió acadèmica del programa de doctorat assignarà un tutor per al sol·licitant (un cop sigui admès). El tutor serà un doctor amb experiència investigadora acreditada i que participa en el programa de doctorat. Dins dels sis mesos a partir de la primera inscripció, la comissió acadèmica del doctorat assignarà a cada estudiant un director de tesi, que pot o no ser el mateix que el tutor.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador del programa  Miguel Ángel Roca Bennasar
Secretari  Mateu Servera Barceló
(Director del Departament de Psicologia)
Professora   Margarita Inés Gili Planas
(Representant de l'equip 1 del programa)
Professor   Miquel Rafel Tortella Feliu
(Representant de l'equip 2 del programa)
Professora   Maria Antònia Manassero Mas
(Representant de l'equip 3 del programa)

Objectius generals

L'objectiu fonamental del Programa de Doctorat en Psicologia de la UIB és la creació d'un espai formatiu d'investigadors que siguin capaços d'avançar en la generació de coneixements sobre qualsevol aspecte relacionat amb el comportament de les persones que pugui influir en la promoció i millora de el seu estat general de salut i benestar. De manera més específica, altres objectius són formar investigadors en les àrees bàsiques de la ciència psicològica (clínica, educativa, social, psicobiològica, experimental, etc.)

Línies de recerca

El programa està format per tres equips d'investigació i 11 línies.

Equips d'investigació
 • Equip 1 : Intervenció clínica en trastorns psicopatològics.
 • Equip 2 : Psicologia de la salut, neuropsicologia, i diferències individuals.
 • Equip 3 : Intervenció psicosocial i psicoeducativa.
Línies
 1. Avaluació i tractament dels trastorns mentals d'alta prevalença en adults.
 2. Epidemiologia i psicopatologia dels trastorns afectius i d'ansietat
 3. Salut física i trastorns mentals.
 4. Diferències individuals i alteracions en els processos cognitius i neuropsicològics.
 5. Psicologia del rendiment humà.
 6. Psicologia de la salut.
 7. Metodologia aplicada a la Psicologia.
 8. Psicologia del desenvolupament i les seves dificultats.
 9. Psicologia clínica infantil.
 10. Psicologia social i bàsica, igualtat d'oportunitats i gènere.
 11. Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari,consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de l'Escola de Doctorat.

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB