Escoltar

Normativa

La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOU, per les normes que dictin l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears en l'exercici de les seves respectives competències, pels Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.

LOU, Estatuts de la UIB i Reglament acadèmic


Normativa de caràcter general

 • Reial Decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació. [PDF (es) - HTML (es)]
 • Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per a l'expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor. [PDF (es) - HTML (es)]
 • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. [PDF (ca) - html (es)]
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [PDF (ca) - [html (es)]
 • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [PDF (es) - html (es) - Text consolidat dia 3 de juny de 2016]
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials. [PDF (ca)  - html (es)]

Decret de preus públics

Normativa pròpia de la UIB per a estudis de doctorat

 • 11331. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual s'aproven els requisits d'accés als estudis de doctorat per als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.
 • 13084. ACORD NORMATIU del dia 10 d’abril de 2019 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. [versió en castellà]
  • 11330. ACORD NORMATIU del dia 23 de març de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. [versió en català] - [versió en castellà]
  • 11037. ACORD NORMATIU del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.
 • ACORD NORMATIU 10909, del dia 5 de febrer de 2014 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Normativa universitària autonòmica

Procediments generals de l'Escola de Doctorat

En l'apartat "Procediments generals" podeu trobar informació sobre els Procediments per l'admissió i matrícula en un programa de doctorat, el Codi de Bones Pràctiques, la Carta de Tesi, els Criteris de format de la tesi doctoral a la UIB i altra informació rellevant.