Baixa temporal

 • Quan s’ha de sol·licitar?
  En qualsevol moment, excepte en el període de matrícula, i sempre que es tingui el darrer control aprovat.
  Com a norma general, no es podrà demanar una baixa temporal quan s’hagi "obert" el tràmit del control anual a la plataforma de postgrau ni durant el període comprès entre un control suspès i la seva recuperació.
  En cap cas no es tramitarà cap sol·licitud de baixa temporal en els darrers sis mesos de permanència de l’estudiant en el programa de doctorat.
 • Documentació a presentar:
  Document acreditatiu del motiu pel qual es demana baixa temporal.
 • Aquest tràmit es farà accedint a <https://postgrau.uib.es>.

Baixa per malaltia

El doctorand pot sol·licitar la baixa en el programa de doctorat per motius de salut, embaràs...

 • Quan s’ha de sol·licitar?
  En qualsevol moment en què s'hagi produït el fet.
 • Documentació a presentar:
  Document acreditatiu del motiu pel qual es demana la baixa.
 • Aquest tràmit es farà accedint a <https://postgrau.uib.es>.

Pròrroga i any addicional

Pròrroga

 • Quan s’ha de sol·licitar?
  Abans de finalitzar la permanència al programa.
 • Documentació a presentar:
  Un pla de recerca amb cronograma que inclogui el termini de pròrroga que se sol·licita. A més, ha d'estar signat de forma manuscrita o amb firmes electròniques vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per la FNMT, d'empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l'Administració General de l'Estat) de totes les parts (del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor).
 • Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Any addicional

 • Quan s’ha de sol·licitar?
  Abans de finalitzar la pròrroga.
 • Documentació a presentar:
  • Un pla de recerca actualitzat amb la conformitat i signatura del tutor i del director de la tesi.
  • Un document on s’exposin les evidències objectives que la tesi es podrà dipositar dins aquest any addicional, signat pel doctorand, el tutor i el/s director/s.
 • Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Reincorporació al doctorat

 • Quan s’ha de so·licitar?
  Una vegada exhaurit el període de baixa temporal o per malaltia.
 • Aquest tràmit es farà accedint a <https://postgrau.uib.es>.
 • Una vegada acceptada la reincorporació, haureu de contactar amb els serveis administratius de l’EDUIB per formalitzar la matrícula.