Controls anuals

Següents controls anuals

  • Documentació a presentar:
    • Informe realitzat i signat pel/s director/s de tesi sobre l'estat de la investigació.
    • Currículum GREC (model complet i en format CVN).
    • Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat que figurin al GREC. S'han d’acreditar documentalment mitjançant certificats: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc.

    En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand ha de ser donat de baixa definitivament en el programa.

  • Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.