Controls anuals

Quan s'ha de fer aquest tràmit?

Anualment, a la convocatòria establerta. (Més informació del primer control anual)
L’avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa.

En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand ha de ser donat de baixa definitivament en el programa.

Què s'ha de presentar per a l'avaluació anual?

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2021-22

L'avaluació anual es fa a Acadèmic.

Heu de presentar:

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2021-22

L'avaluació anual es fa a la Plataforma de Postgrau.

Heu de presentar:

  • Informe realitzat i signat pel/s director/s de tesi sobre l'estat de la investigació.
  • Currículum GREC (model complet i en format CVN).
  • Certificats de totes les activitats dutes a terme en el marc del doctorat que figurin al GREC. S'han d’acreditar documentalment mitjançant certificats: activitats transversals i específiques del programa de doctorat, assistència a congressos, seminaris, estades a l'estranger, etc.