Oferta anys anteriors

Programes de Doctorat regulats pel RD99/2011

Normativa de caràcter general per doctorats

  • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. [html]

  • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. [ca]  [html] (altres idiomes)

Més informació a l'apartat de Normativa de l'Escola de Doctorat de la UIB

Programes de Postgrau regulats pel RD1393/2007

Normativa

  • Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.  [ca]

  • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials [ca]