Pla de recerca

Què és el pla de recerca?

És el document que ha de presentar el doctorand, abans d'acabar el primer any.

Aquest document, com a mínim, ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. A més, ha d'estar signat de forma manuscrita o amb firmes electròniques vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per la FNMT, d'empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l'Administració General de l'Estat) pel doctorand, el tutor i el director(s) i serà aprovat per la comissió acadèmica del programa de doctorat en el primer control anual.

En cas que es presenti el document signat amb firmes manuscrites, una vegada aprovat, haurà de lliurar el pla de recerca signat amb les firmes originals als serveis administratius de l'Escola de Doctorat.

Aquest pla es pot modificar i detallar al llarg de l’estada al programa (veure l'apartat "Es pot modificar el pla de recerca?").

Hi ha programes de doctorat que utilitzen plantilles específiques per elaborar el pla de recerca. Consultau-ho amb el vostre tutor.

Què ha d'incloure el pla de recerca?

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2023-24

La informació mínima que ha d'incloure el pla de recerca és:

 • Títol de la tesi
 • Metodologia que seguireu
 • Objectius que voleu assolir
 • Mitjans i planificació temporal per aconseguir-ho
 • Data
 • Signatura manuscrita o amb firmes electròniques vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per l'FNMT, d'empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l'Administració General de l'Estat) de totes les parts (del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor).

Teniu en compte que hi ha programes de doctorat que utilitzen plantilles específiques per elaborar el pla de recerca. Consultau-ho amb el vostre tutor.

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2023-24

La informació mínima que ha d'incloure el pla de recerca és:

 • Títol de la tesi
 • Metodologia que seguireu
 • Objectius que voleu assolir
 • Mitjans i planificació temporal per aconseguir-ho
 • Pla de formació personal: una previsió de les diferents activitats formatives que es duran a terme durant el desenvolupament de la tesi doctoral (cursos, impartició de seminaris, accions de mobilitat, etc.)
 • Data
 • Signatura manuscrita o amb firmes electròniques vàlides (DNI electrònic, certificat de persona física expedit per l'FNMT, d'empleat públic o altres certificats electrònics emesos per entitats de certificació acceptades per l'Administració General de l'Estat) de totes les parts (del doctorand, del/s director/s de tesi i del tutor).

Teniu en compte que hi ha programes de doctorat que utilitzen plantilles específiques per elaborar el pla de recerca. Consultau-ho amb el vostre tutor.

Quan s'ha de presentar el pla de recerca?

Abans de dotze mesos de la primera matrícula i en el termini establert.

Com s'ha de presentar el pla de recerca?

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2021-22

Heu de pujar el pla de recerca a Acadèmic > Pla de recerca i activitats.

Per registrar-lo, seguiu el manual d’instruccions que trobareu al Portal de l’Alumnat.

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2021-22

Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Es pot modificar el pla de recerca?

Si es produeix un canvi significatiu (metodologia, objectius, canvi de títol...), podeu fer el canvi en el pla de recerca inscrit.

Aquest canvi es pot fer en qualsevol moment; abans o juntament amb el control anual i sempre abans de l'inici del dipòsit de la tesi.

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2021-22

Per registrar els canvis al pla de recerca, heu de tornar pujar el document seguint les mateixes instruccions de l'apartat "Com s'ha de presentar el pla de recerca?".

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2021-22

Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

Es pot canviar el títol de la tesi que s'ha indicat al pla de recerca?

Alumnes que heu iniciat el programa a partir de l'any 2021-22

Si voleu canviar el títol del vostre pla de recerca sense modificar cap altre aspecte, haureu de tornar registrar el pla de recerca de la manera en què s'ha explicat per fer modificacions.

Aquest canvi es pot fer en qualsevol moment, abans o juntament amb el control anual i sempre abans de l'inici del dipòsit de la tesi..

Alumnes que heu iniciat el programa abans de l'any 2021-22

Aquest tràmit es farà accedint a l'aplicació <https://postgrau.uib.es>.

En aquest cas, heu de presentar l'informe favorable signat pels directors.