Convocatòria d'un contracte predoctoral d'infermeria Florence Nightingale

Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

Resolució DEFINITIVA de la beca publicada (22/02/2022)


La recerca en l'àrea Infermera encara no té una situació consolidada i els motius són varis. Entre aquests, destaca que Infermeria es va integrar a la Universitat com a diplomatura i no com a llicenciatura, fet que va restringir automàticament l'accés als estudis de postgrau i doctorat. No és fins a l'entrada en vigor dels estudis de grau, a partir de l'any 2007, quan els estudiants d'infermeria espanyols poden accedir a la formació de màster i doctorat sense veure's obligats a cursar una altra carrera. Per tant, el desenvolupament de la recerca en Infermeria no ha tingut les condicions necessàries fins fa poc més de deu anys. Per suposat, aquest retard en la incorporació de la Infermeria als programes de doctorat ha alentit el seu desenvolupament investigador.

Per tot això, es fa necessari impulsar de manera específica la recerca infermera per millorar-ne el desenvolupament, facilitant la formació de doctors que contribuiran a millorar la salut i la qualitat de vida de la població i augmentaran la capacitat investigadora de les infermeres.

L'objectiu és promoure la recerca en l'àrea d'Infermeria mitjançant la formació de doctorat de postgraduats (amb màster oficial o les alternatives indicades al RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat), que tinguin també un títol previ de grau en Infermeria, en el programa de Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària de la Universitat de les Illes Balears.

La convocatòria s’obri el dia de la seva publicació i es tanca el 14 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Documents

Bases de la convocatòria

Formulari de sol·licitud

Resolució