Escoltar

Doctorat en Ecologia Marina

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

El programa de Doctorat en Ecologia Marina ofereix el context en el qual cal desenvolupar la recerca per obtenir la titulació de doctor, màxima titulació universitària, que acredita l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat en l'àmbit de l'Ecologia Marina, considerant l'estructura i dinàmica dels ecosistemes, el paper de les espècies i els hàbitats, i la interrelació entre factors biòtics i abiòtics, en el context actual de canvi global. Hi ha dues línies d’investigació principals:

 1. Biologia pesquera: dinàmica de poblacions marines explotades, biodiversitat, ecosistemes demersals, selectivitat d'arts.
 2. Ecologia de la zona costanera: cicles biogeoquímics, estructura de xarxes tròfiques, dinàmica de poblacions, impactes antròpics.

El programa de doctorat s’adreça principalment a llicenciats o graduats en Ciències (Biologia, Ciències de la Mar, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Bioquímica, Física, Química, Geologia) que tinguin un títol de màster universitari oficial en àrees relacionades amb l'Ecologia Marina.

Què hi aprendràs?

El principal objectiu del programa es formar les persones perquè desenvolupin la capacitat de dur a terme una recerca científica en les línies de recerca que conformen el programa, de forma autònoma, innovadora i amb sentit crític.

D'acord amb el programa d'activitats transversals i específiques del doctorat, podràs aprendre:

 • Els avanços més recents en el camp de l'Ecologia Marina assistint a seminaris de recerca organitzats per les institucions que participen en el programa.
 • A comunicar en anglès, de manera escrita i oral, les teves aportacions en publicacions científiques, simposis, congressos, etc.
 • A desenvolupar la teva activitat d'acord amb els principis ètics i d'integritat que ha de seguir qualsevol recerca científica.
 • Conceptes bàsics per efectuar la transferència de coneixements, tecnologia i innovació al sector empresarial.
 • A recollir dades en campanyes de recerca oceanogràfica i mostreigs.
 • A dur a terme revisions crítiques per determinar l'estat de la qüestió sobre el tema i hipòtesis d'estudi desenvolupades a la tesi.
 • A integrar la informació recollida, analitzar-la i interpretar-la en un context global contribuint al creixement d'aquest camp de coneixement.
 • A integrar els nous coneixements adquirits en els objectius de desenvolupament sostenible de la biodiversitat marina.
 • A transferir de manera òptima els nous coneixements a la societat a través de la divulgació i foment de la cultura científica.

Què podràs fer en haver acabat?

El doctorat és la titulació necessària per poder acreditar-se en les diferents categories de professor universitari i incorporar-se a la carrera professional en l'àmbit acadèmic. Igualment, el doctorat és necessari per poder adquirir la condició d'investigador en les diferents institucions científiques i organismes públics que desenvolupen el coneixement i assessoren les administracions públiques en qüestions d'àmbit marí.

En el sector privat, la capacitat analítica i de presa de decisions adquirida durant el doctorat és, sovint, valorada molt positivament en llocs de gestió.

En l'àmbit públic, podràs desenvolupar la teva activitat professional en les diferents universitats i organismes públics de recerca (IEO, CSIC) i administracions estatals i autonòmiques. En el context privat, l'activitat professional pot tenir lloc en empreses d'assessorament mediambiental o en explotacions aqüícoles, entre altres.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències
Coordinador/a de la titulació Dr. Guillem Mateu Vicens
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
10 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Guillem Mateu Vicens
Secretari
Samuel Piña Fernández
Professors
 • Nona Agawin Romualdo
 • Josep Alòs Crespí
 • Iris Hendriks
 • Enric Massutí Sureda
 • Salud Deudero Company

 

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98