Escoltar

Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva (TBBE): 2014-15


Branca de coneixement Ciències de la Salut
Coordinador de la titulació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El programa de doctorat està pensat per a estudiants amb un perfil d'interès en l'elaboració d'una tesi doctoral en Biotecnologia, Biomedicina i en Biologia Evolutiva. Les formacions de grau que millor corresponen a aquest perfil són les de: Biologia, Bioquímica, Ciències Ambientals, Medicina, Farmàcia, Veterinària i Química.

La formació de postgrau que millor correspon a aquest perfil és la del Màster en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular o en la seva nova proposta (Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada). No obstant això, el Programa de doctorat pot admetre estudiants amb altres titulacions diferents de les indicades respecte de grau i postgrau sempre que la Comissió Acadèmica així ho accepti. S'admetran els alumnes que hagin cursat màsters en matèries semblants, que segons el parer de la comissió acadèmica els permetin un correcte desenvolupament del programa de doctorat.

Els alumnes hauran de poder demostrar un nivell lingüístic (equivalent a B1) d'anglès i de qualsevol de les altres dues llengües del màster (català i/o castellà).

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

 • Communication skills in English: Written and Oral expression ( Mòdul I - 30h ).
  L'objectiu d'aquesta activitat de 30 hores és aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa. Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit. El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió escrita (Academic Writing). L'idioma d ‘impartició serà anglès.
 • Communication skills in English: Written and Oral expression ( Mòdul II – 30h ).
  L'objectiu d'aquesta activitat de 30 hores és aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa. Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit. El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (Seminars, presentation and workshops). L'idioma d ‘impartició serà anglès.
 • Ètica i integritat de la recerca científica ( 30h ).
  L'objectiu d'aquesta activitat és que el doctorand comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
 • Emprenedoria ( 30h ).
  L'objectiu d'aquesta activitat és introduir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'una idea de negoci i el seu posterior seguiment. Els continguts de l'activitat versarien sobri: el Perfil de l'Emprenedor, la Idea de Negoci i l'Equip; el Pla d'empresa i l'engegada del Pla d'empresa i el Finançament del Projecte.

Activitats primer semestre :

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
 • (T2) Emprenedoria

Activitats segon semestre :

 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
 • (T4) Ètica i integritat de la recerca científica

Activitats a impartir en el primer o segon semestre :

 • (I1) Conferències impartides per experts en l'àmbit.
 • (M1) Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu,...) d'interès (a criteri de la comissió acadèmica del programa).

 

Emprenedoria
Objectiu Activitat de formació especialitzada amb l'objectiu d'aconseguir coneixements sobre el Pla d'empresa
Nombre d'hores 30
Requisits no
Modalitat Intensiu i especifico
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Realització d'un pla d'empresa
Mobilitat No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Conferències impartides per experts
Objectiu Activitat de formació especialitzada amb l'objectiu d'actualitzar els coneixements en el camp específic
Nombre d'hores 30
Requisits no
Modalitat Intensiu i específic
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Assistència i participació
Mobilitat No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Haver realitzat en Mòdul I
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 2º semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Assistència a cursos i/o seminaris
Objectiu Activitat de formació especifica
Nombre d'hores  
Requisits Específics en funció del projecte individual
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat  
Any  
Procediment de control  
Mobilitat  

Pla Tutorial

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats de forma permanent del Departament de Biologia de la UIB i que hagin dirigit una Tesi en els últims 5 anys.
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca proposat i el perfil investigador del professorat, la disponibilitat de finançament, així com la dedicació de l'estudiant (temps complet o parcial).
 4. El Director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa. Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesis durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica. Respecte a les activitats de supervisió del programa de doctorat l'adreça múltiple o sotsdirector de tesis doctorals està prevista en els següents suposats:
  1. Per afavorir la visió multidisciplinària de la recerca
  2. Per afavorir la cooperació amb directors d'àmbit internacional
  3. Per afavorir la incorporació de directors novells, al costat de directors experimentats, a la tasca de supervisió de tesis doctorals.

La internacionalització del programa de doctorat està prevista mitjançant la participació de reconeguts investigadors estrangers en Tribunals de Tesis, orientat especialment a l'obtenció de la Menció Internacional.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora  Cori Ramon Juanpere
Secretari   José Aurelio Castro Ocón
Professor   Xavier Busquets Xaubet
Professor   Pablo Vicente Escribá Ruiz
Professor   Carlos Eduardo Juan Clar
Professora   Antonia Picornell Rigo

Objectius generals

L'objectiu fonamental del programa de doctorat en Biotecnologia biomèdica i evolutiva és formar investigadors que demostrin comprensió i domini de la biotecnologia tant en el seu vessant biomèdic com a evolutiva i que siguin capaces de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un procés de recerca amb plena integritat acadèmica.

Mitjançant la seva activitat investigadora, els egressats hauran d'estar capacitats per realitzar aportacions científiques que ampliïn les fronteres del coneixement. A més, hauran de ser capaços d'analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, idees noves i complexes, sabent comunicar les seves aportacions científiques a altres biotecnòlegs, al conjunt de la comunitat acadèmica i a la societat.

Finalment, els egressats hauran de ser capaços de promoure, en contextos acadèmics i professionals, avanços tecnològics o socials relacionats amb la biotecnologia.

Els diferents grups de recerca que proposen aquest doctorat es troben vinculats des de fa diversos anys amb els diferents agents que componen el R+D+i en l'àmbit local, nacional i europeu. L'estreta relació que mantenen els seus integrants amb altres grups va a permetre obrir el ventall de possibilitats relacionades amb la biomedicina i els estudis evolutius a les quals podran accedir els estudiants d'aquest programa de doctorat.

Línies de recerca

 1. Teràpia Lipídica de Membrana.
 2. Interacció proteïnes G-membrana
 3. Esfingomielina Sintasa.
 4. Minerval i altres fàrmacs antitumorals (disseny i recerca del mecanisme d'acció). Efecte de lípids de disseny en la proliferació de cèl·lules tumorals.
 5. Disseny i recerca de fàrmacs per al tractament de malalties neurodegeneratives. Bases moleculars de l'efecte de lípids de disseny en la malaltia d'Alzheimer.
 6. Genètica de Poblacions insulars
 7. Malalties de base genètica
 8. Genètica Forense
 9. Filogenètica
 10. Filogeografia
 11. Biologia Evolutiva
 12. Marcadors moleculars
 13. Evolució de virus RNA
 14. Genètica evolutiva en poblacions humanes.

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari,consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de l'Escola de Doctorat.

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB