Doctorat en Biologia de les Plantes (TBPL): 2014-15


Branca de coneixement Ciències
Coordinador de la titulació
Menció cap a l'excel·lència ME2011-0541 BOE-253 de 20/10/2011 resolució 16518
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat
Enllaços

Pàgina web:

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

SISTEMES D'INFORMACIÓ PREVIS

El Programa de Doctorat està pensat per a estudiants amb un perfil d'ingrés que correspongui a l'elaboració d'una tesi doctoral relacionada amb l'àmbit de Biologia de les Plantes. Les formacions de grau que millor correspon a aquest perfil són les de:

 • Biologia
 • Bioquímica
 • Enginyeria Agrícola
 • Enginyeria Forestal
 • Ciències Ambientals
 • Farmàcia
 • Química

La formació de postgrau (màster) que millor correspon a aquest perfil és la del màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la UIB.

No obstant això, el Programa de doctorat pot admetre estudiants amb altres titulacions diferents de les indicades respecte de grau i postgrau sempre que la Comissió Acadèmica així ho accepti. La Comissió Acadèmica establirà per a aquests estudiants, en el cas que així es consideri, els crèdits complementaris de formació que hauran de seguir per al seu ingrés al Programa de Doctorat. Aquesta formació complementària consistirà en assignatures ofertes en els estudis de màster que estan relacionat: "Biotecnologia Aplicada". La comissió acadèmica haurà de valorar i decidir a quines de les assignatures ofertes haurà de matricular-se el sol·licitant, alhora que es dugui a terme la matrícula al programa de doctorat, en funció de les competències adquirides prèviament i els continguts de les matèries afins superades. En aquestes circumstàncies, el nombre màxim de crèdits del màster que hauria de cursar el doctorand és de 30.

Requisits específics d'accés

Podran inscriure's al Programa de doctorat els estudiants que comptin amb el màster de la UIB en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies. Així mateix, el Programa de doctorat podrà admetre estudiants amb una altra titulació diferent de màster i/o doctorat, els qui hauran d'indicar en la seva sol·licitud dos professors universitaris disposats a avalar la seva trajectòria acadèmica.

La Comissió Acadèmica serà l'encarregada d'avaluar i si escau acceptar aquestes sol·licituds, pel que es prendran en compte els criteris de:

 • Expedient Acadèmic: mitjana de notes en grau i postgrau (80%). Es valorarà la puntuació obtinguda en les assignatures cursades, ponderant-se sobre la base del nombre de crèdits de l'assignatura, independentment de si són assignatures de grau (o llicenciatura o enginyeria) o de postgrau.
 • Mèrits acadèmics (estudis complementaris, estades a l'estranger, beques, publicacions, participació en projectes de R+D+i, etc) (10%).
 • 2 Avals de professors i/o investigadors de rellevància en relació amb el Doctorat (10%). Aquests professors no tenen per què pertànyer al programa sinó que treballant en línies de recerca afins a les del programa i havent tingut contacte amb el candidat, li recomanin a causa del seu coneixement de les habilitats o de la trajectòria acadèmica d'aquest.

No està especificat com a criteri d'admissió la dedicació a temps complet o parcial de l'estudiant. En aquest aspecte, qualsevol alumne admès al programa podrà matricular-se com a alumne a temps parcial si és autoritzat per la comissió acadèmica segons el que es disposa en l'Art. 3.2 del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris doctorat de la Universitat de les Illes Balears. Els estudiants podran canviar de modalitat (temps complet/temps parcial) en un o un altre sentit durant el període de matrícula de cada curs acadèmic sol·licitant-ho a la Comissió Acadèmica de forma raonada.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats primer semestre:

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I).
 • (T2) Tècniques de cerca bibliogràfica

Activitats segon semestre:

 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II).
 • (T4) Ètica i integritat de la recerca científica.
 • (T5) Models de transferència tecnológica

Activitats per fer durant el primer o segon semestre:

 • (E1) Conferències impartits per experts en l'àmbit.
 • (M1) Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu,...) d'interès (a criteri de la comissió acadèmica del programa).
 • (E2) Curs de promotors tecnològics.

 

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu L'objectiu d'aquesta activitat de 30 hores és aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa. Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 2er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Ètica i integritat de la recerca científica
Objectiu L'objectiu d'aquesta activitat és que el doctorand comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores 30
Requisits  
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Mecanismes específics de control. Examen de casos tipus
Mobilitat No procedeix
Emprenedoria
Objectiu L'objectiu d'aquesta activitat és introduir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'una idea de negoci i el seu posterior seguiment. Els continguts de l'activitat versarien sobri: el Perfil de l'Emprenedor, la Idea de Negoci i l'Equip; el Pla d'empresa i l'engegada del Pla d'empresa i el Finançament del Projecte.
Nombre d'hores 30
Requisits Intensiu i transversal
Modalitat  
Temporalitat 2er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Mecanismes específics de control
Mobilitat No procedeix
Seminaris de recerca i Cursos de Formació específics
Objectiu L'objectiu és que durant el període lectiu, un investigador expliqui en seminaris d'una hora de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat.
Nombre d'hores 30
Requisits Intensiu i transversal
Modalitat  
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 2n any
Procediment de control Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 20 hores d'aquests seminaris i/o Cursos de Formació Específica (en els tres primers anys), els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat No procedeix
Seminaris de doctorands. I)
Objectiu L'objectiu és celebrar una jornada per a alumnes inscrits al programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat.
Nombre d'hores 30
Requisits Extensiu
Modalitat  
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 2n any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Tutories
Objectiu Activitat de formació específica consistent en la formació que realitza el director de Tesi aspectes com en el coneixement científic en el context del tema de recerca, el maneig de tecnologies i entorns programari necessaris per realitzar la recerca, el disseny i anàlisi d'experiments, la discussió i la difusió dels resultats de la recerca. Aquesta activitat també inclou la formació per a l'escriptura de la Tesi Doctoral.
Nombre d'hores 180
Requisits  
Modalitat Extensiu
Temporalitat La durada de cada doctorat
Any 3-4 anys
Procediment de control El Director de la Tesi supervisarà la informació inclosa pel doctorand en el Document d'Activitats del Doctorant les accions formatives realitzades en cada període. Cada Tutor tractarà d'ajustar-se a la dedicació de l'alumne i informarà almenys dues vegades a l'any d'aquestes activitats a la Comissió Acadèmica durant el Doctorat.
Mobilitat No procedeix
 
Objectiu Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació, (documentació, anàlisi de dades, redacció i exposició pública) de treballs relacionats en el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals. Aquesta activitat la realitzaran tots els alumnes, inclosos els de temps parcial.
Nombre d'hores 150
Requisits  
Modalitat Extensiu i transversal
Temporalitat Durant tot el doctorat
Any 3-4 anys
Procediment de control Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat.
Mobilitat El Departament de Biologia i el Vicerectorat de Recerca de la UIB disposen de programes específics per al finançament del viatge i l'estada d'investigadors de reconegut

Pla Tutorial

Per emplenar aquest apartat utilitzar, resumir les pautes més importants que es troba en l'apartat:

Organització del Programa, i especialment supervisió de Tesis doctorals.

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats de forma permanent al Departament de Biologia que hagin dirigit almenys una Tesi en els últims 5 anys.
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. El Director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa.

Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesis durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

Respecte a les activitats de supervisió del programa de doctorat en primer lloc està prevista l'adreça múltiple o codirecció de tesis doctorals en els següents suposats:

 1. Per afavorir la recerca multidisciplinària. L'existència de diferents àmbits del coneixement en un mateix campus universitari, que incorpora un gran nombre de grups de recerca, incentiva la realització de projectes de recerca interdisciplinàries que afavoreixen la generació de nous coneixements.
 2. Per afavorir les codireccions internacionals. Aquesta tendència ja es va iniciar sota el RD 778/1998, i es continuo als programes sota el RD 1393/2007.
 3. Per afavorir la codirecció per a la incorporació de directors novells, al costat de directors experimentats, a la tasca de supervisió de tesis doctorals.

En segon lloc està prevista la internacionalització del programa mitjançant la participació de reconeguts investigadors estrangers en Tribunals de Tesis, sobretot per facilitar la possibilitat d'obtenció de l'Esment Internacional de la majoria de Tesis Doctorals llegides al programa. Ja als programes de doctorat previs es va fomentar l'obtenció de l'Esment Europeu. En aquest sentit, des de l'aparició de l'Esment Europeu de Doctorat, i a fi de fomentar la participació d'experts internacionals en els tribunals de tesis, la Universitat de les Illes Balears assigna anualment una partida pressupostària al centre responsable dels títols de doctorat per a les despeses d'assistència d'almenys un expert investigador estranger en tots els tribunals de Tesis.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Hipólito Medrano Gil
Secretari   Javier Gulías León
Professor   Maurici Mus Amézquita
Professor   Jaume Flexas Sans
Professora  Anna Travesset Vilaginés
Professor   Jose Luis Araus Ortega
Professor   Sebastià Martorell Lliteras

 

Objectius generals

L'objectiu del Programa de doctorat en Biologia de les Plantes de la Universitat de les Illes Balears és la formació i titulació d'investigadors orientats cap a l'estudi i ampliació dels coneixements en:

 • Aspectes fonamentals de la Biologia de les plantes, Bases Fisiològiques i Moleculars del funcionament de les plantes i de l'adaptació i aclimatació a diferents ambients (Ecofisiologia), així com l'Evolució, Filogènia i Diversitat natural.
 • Aspectes relacionats amb l'Ecologia Vegetal, les bases biològiques de la gestió de comunitats naturals, el medi ambient.
 • Aplicacions de la Biologia de les plantes en els camps de l'Agronomia, la millora genètica de Plantes i la Biotecnologia Vegetal.

Relació amb el sector de R+D+i

Els estudiants participants al Programa de doctorat proposat desenvoluparan, mitjançant la seva tesi doctoral, algun dels aspectes de recerca indicats. No obstant això, s'espera que una vegada egressats tots ells estiguin familiaritzats amb el conjunt dels trets essencials de la Biologia de les Plantes.

El Programa, actualment amb Esment cap a l'excel·lència, incorpora la recerca capdavantera en cadascun dels seus camps i la consideració d'enfocaments multidisciplinaris relacionats amb l'objectiu general, inserint el procés de realització del doctorat dins dels projectes de R+D+i dels grups de recerca que ho sustenten. En particular, es facilitarà als estudiants la seva formació com a investigadors a través de la cooperació internacional amb altres grups de temàtiques similars d'estudi.

El grup de recerca de la UIB que promou aquest Programa doctorat és un grup interdisciplinari, amb doctors a les àrees de Botànica, Fisiologia Vegetal, i Producció Vegetal i té membres que pertanyen al IMEDEA (CSIC-UIB) especialistes en el camp de l’Ecologia Terrestre. El grup de recerca participa també en el Campus d'Excel·lència Internacional que formen la UIB, la Universitat de Girona, el CSIC i el Centre Català de Recerca de l’Aigua. Aquest grup de Recerca ha aconseguit la distinció de Grup d'Excel·lència en la classificació de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i, en relació a la resta de l’estat espanyol, ocupa sistemàticament un dels primers llocs en els rànquings de publicacions internacionals d'impacte dins el seu camp.

EL Programa manté per tant una estreta relació amb el sector de R+D+i a nivell regional (IMEDEA, Conselleries de Medi Ambient i Agricultura, Jardí Botànic de Sóller), a nivell nacional (CSIC, INIA, Altres Universitats, l'empresa Geónica SL) i a nivell internacional (Projectes de recerca del la UE, col·laboració amb diferents equips de recerca internacionals etc.)

Experiències anteriors

El Programa de doctorat és una continuació directa de dos anteriors que van obtenir l'Esment de Qualitat en les respectives convocatòries nacionals. El primer, “Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies”, Programa interuniversitari de doctorat organitzat per la Universitat de Barcelona i la UIB. El segon, el Programa de postgrau del mateix títol, impartit sols per la UIB.
El Programa de doctorat actual va optar en 2011 a l'Esment per a l'Excel·lència, obtenint un informe favorable de la ANECA amb una valoració global ponderada de 92 punts (referència 2011-00107).

Interès del programa per a l’alumnat

El programa és d’interès per alumnes d'un ampli àmbit, de la UIB, IMEDEA i altres organismes de Balears, així com alumnes amb titulacions universitàries de l’estat espanyol i alumnes procedents d’àmbits internacionals amb formació que permeti la seva especialització en la recerca en el món vegetal.

L'elevat rang d'interdisciplinarietat, la significativa afluència d'estudiants becats mitjançant els projectes de recerca i mitjançant relacions internacionals del Grup de Recerca que són formats per l’equip científic del programa, permeten mantenir activitats de formació d’alt nivell científic i un nombre molt important de tesis i publicacions de màxim impacte en el seu camp.

D'altra banda, la demanda creixent en les institucions i programes de R+D+i europeus d'investigadors doctors que hagin obtingut un perfil multidisciplinari dins d'aquesta àrea és un interès afegit del programa, que permet una sortida privilegiada d’aquests al mercat laboral i una garantia per a la seva incorporació a projectes de recerca capdavanters i d’alt impacte socioeconòmic.

Línies de recerca

 1. FISIOLOGIA I BIOTECNOLOGIA VEGETAL
 2. ECOLOGIA VEGETAL I BOTÀNICA
 3. PRODUCCIÓ VEGETAL

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB