Doctorat en Cognició i Evolució Humana (TCEH): 2014-15


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El Programa de doctorat de Cognició i Evolució Humana de la Universitat de les Illes Balears admetrà estudiants amb la formació següent:

 1. Capacitat per a l'elaboració d'una tesi doctoral relacionada amb l'àmbit d'investigació de la cognició humana i el seu procés d'evolució, especialment pel que fa a: (i) el maneig de les fonts bibliogràfiques (revistes, bases de dades) més utilitzades en l'àmbit de recerca indicat; (ii) la familiaritat amb els conceptes, mètodes i models interpretatius generals de l'àmbit de recerca indicat.
 2. Coneixements previs corresponents als que proporcionen, en el nivell de grau, els estudis d'Antropologia (Física i / o Cultural), Biologia (Genètica humana, especialment), Psicologia (Estètica experimental i Neuropsicologia, especialment) o Filosofia (Filosofia de la Ment, Antropologia filosòfica). En el nivell de postgrau, coneixements més especialitzats sobre almenys algun dels àmbits de coneixement següents: (i) els processos d'evolució humana (ii) les caracteritzacions antropològiques dels grups actuals en el procés de la globalització (iii) les relacions existents entre processos cognitius i estructures cerebrals. Es valoraran especialment els coneixements relatius a la investigació que es porta a terme relacionada amb el neodarwinisme, la psicologia dels processos cognitius bàsics, l'anàlisi de les patologies mentals i la neuroimatge.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats primer semestre:
* Per establir

Activitats segon semestre:
* Per establir

Pla Tutorial

En el cas dels estudiants admesos que hagin cursat el Màster Universitari de Cognició i Evolució Humana, la Comissió Acadèmica demanarà el seu interès de recerca i la seva preferència per un director en particular per la seva tesi. Respecte dels estudiants admesos que no hagin cursat dit màster, la Comissió Acadèmica tindrà en compte el seu interès i motivació per inscriure en el programa i proposarà un tutor amb qui contactar en funció de la línia de recerca triada per l'estudiant.

Al final del primer any, l'estudiant haurà de presentar i defensar el seu projecte de tesi (la "tesi viva"), almenys davant dos professors diferents al director o directors.

La Comissió Acadèmica resoldrà els casos en què es plantegi justificadament una sol·licitud de canvi de director o de renúncia a la direcció.

El Codi de Bones Pràctiques i la Carta de Tesi amb els drets i obligacions de director, tutor i doctorand, són els models de la Universitat de les Illes Balears per establir una guia de bones pràctiques per a la direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral. Més detalladament, mitjançant el desenvolupament del Reial Decret 99/2011, el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears especifica les directrius sobre la supervisió de Tesis Doctorals en les seves Articles 9 a 13.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Camilo Cela Conde
Secretari  Enric Munar Roca
Professor   Antoni Gomila Benejam

Objectius generals

L'objectiu del Programa de doctorat és la formació i titulació d'investigadors orientats cap a l'estudi de:

 • (i) l'estructura cognitiva i perceptiva humana, en particular les funcions superiors entre les que destaquen els trets únics en termes evolutius (autapomorfias) de comunicació lingüística, comportament moral i realització de judicis estètics (llenguatge, moral i estètica)
 • (ii) subjecta a circumstàncies individuals, en particular les alteracions degudes als estats emocionals, patologies i envelliment
 • (iii) i modelada per les dinàmiques socials que han anat conformant, a través de la Història, els grups en què s'insereixen les conductes dels individus.

Línies de recerca

 1. Evolució humana
 2. Psicologia cognitiva
 3. Emoció i motivació
 4. Percepció humana
 5. Psicologia experimental
 6. Neurociència cognitiva dels processos superiors
 7. Neurociència de l'envelliment cognitiu
 8. Neuropsicologia clínica
 9. Apomorfías humanes: Llenguatge, Estètica, Moral
 10. Cultura humana
 11. Diversitat i globalització dels grups humans

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB