Escoltar

Doctorat en Dret (TDRE): 2014-15


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en Dret és el de Llicenciats o Graduats en Dret que estiguin en possessió d'un títol de Màster Universitari de temàtica jurídica i pugui dedicar a la preparació de la tesi doctoral un mínim setmanal de 30 hores (estudiant a temps complet) o 15 hores (estudiant a temps parcial). No obstant això, s'admetran estudiants que manquin d'aquesta formació jurídica si la seva formació resulta adequada per a la realització d'una tesi doctoral de caràcter transversal.

Es requereix, com a mínim, un nivell d'anglès que permeti als estudiants la lectura de publicacions internacionals així com l'assistència en congressos internacionals.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

 • Programa de formació transversal de doctorands de la UIB:
  • Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I- 30h).
  • Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II- 30h).
  • Ètica i integritat de la recerca científica (30h).
  • Emprendimiento (30h)
 • Tècniques de cerca bibliogràfica (10h)
 • Seminaris de Recerca (20h)
 • Seminaris de Doctorands (20h)
 • Tutories (50h)

Pla Tutorial

En aquest programa de doctorat, els tutors exerciran, també, com a directors de les corresponents tesis.

La selecció del tutor-director la realitzarà la Comissió Acadèmica del Doctorat, prèvia audiència del doctorand i del director del departament al que correspongui la matèria sobre la qual el doctorand vol realitzar la recerca. El mateix procediment se seguirà per realitzar canvis en l'adreça de les tesis.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  José Angel Torres Lana
Secretari   Antonio Planas Rosselló
Professora   Apol·lònia Martínez Nadal
Professora   Victoria Combarros Villanueva
Professora   María Rosario Huesa Vinaixa
Professora   María Nélida Tur Faúndez
Professor   Federico Francisco Garau Sobrino

Objectius generals

Considerem que la insularitat característica de la Universitat de les Illes Balears obliga a optimitzar els recursos i realitzar una oferta tan àmplia com sigui possible. Per aquest motiu s'hagi optat per un doctorat genèric en Dret, encara que vertebrat en sis grans línies de recerca en les quals es reuneix un ampli conjunt de projectes i publicacions. El caràcter interdisciplinari i interdepartamental de gairebé totes aquestes línies de recerca abona encara més l'aposta per un doctorat ampli i incloent.

Línies de recerca

 1. Heterocomposició i autocomposició d'interessos: drets del justiciable davant l'Administració de Justícia i sistemes alternatius de resolució de conflictes.
 2. Turisme, territori i consum.
 3. Dret i Noves Tecnologies.
 4. Drets fonamentals: llibertat, seguretat i igualtat en l'àmbit nacional i internacional.
 5. El Dret de l'empresa davant la globalització i el canvi de model econòmic.
 6. Dret balear

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB