Escoltar

Doctorat en Economia Aplicada (TECA): 2014-15


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de llicenciats o graduats que estiguin en qualsevol de les situacions que contempla l'article 6 i la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011 de 28 de gener amb capacitats i coneixements en alguna de les principals línies de recerca del Doctorat:

 • Economia del Turisme
 • Economia del Medi ambient
 • Economia del Benestar
 • Econometria

L'admissió final dels alumnes de doctorat la durà a terme la comissió acadèmica del programa de doctorat. En el cas que hi hagi més estudiants preinscrits que nombre de places disponibles, s'aplicaran els següents criteris:

 • Nota de l'expedient acadèmic de Grau (entre 0 i 2,5 punts)
 • Nota de l'expedient acadèmic de Postgrau (entre 0 i 4 punts), sempre que superi una nota mitjana de 7 sobre 10.
 • Afinitat a les línies de recerca del programa (entre 0 i 3 punts): es valorarà mitjançant una entrevista personal (entre 0 i 2 punts) i a partir dels treballs afins realitzats prèviament per l'alumne (entre 0 i 1 punt).
 • Cartes de recomanació (entre 0 i 0,5 punts): es valoraran a raó de 0,25 punts per carta.

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats primer semestre:

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I).
 • (T2) Tècniques de cerca bibliogràfica

Activitats segon semestre:

 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II).
 • (T4) Ètica i integritat de la recerca científica.
 • (T5) Models de transferència tecnològica
 • (T6) Emprenedoria

Activitats per fer durant el primer o segon semestre:

 • (M1) Seminaris de recerca.
 • (M2) Seminaris impartits per doctorands.
 • (M3) Preparació de comunicacions científiques
 • (M4) Estada de recerca en un altre centre
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu Adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Transversal
Temporalitat 1r semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control  
Mobilitat No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 2o semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C2.
Mobilitat No procedeix
Ètica i integritat de la investigació científica.
Objectiu Comprendre les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Transversal
Temporalitat 2o semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control  
Mobilitat No procedeix
Models de transferència tecnològica.
Objectiu Adquirir els coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació. Legislació bàsica de R+D+i. Protecció de la propietat industrial i intel•lectual. Estratègies de transferència de tecnologia.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Transversal
Temporalitat 2o semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control  
Mobilitat No procedeix
Emprenedoria
Objectiu Introduir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'una idea de negoci i el seu posterior seguiment.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Transversal
Temporalitat 2n semestre de cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control  
Mobilitat No procedeix
Seminaris de recerca.
Objectiu Assistir a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers).
Nombre d’hores 10
Requisits  
Modalitat Especifica
Temporalitat Cada curs acadèmic
Any 1r any
Procediment de control Amb caràcter general, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquests seminaris al llarg dels 3 anys
Mobilitat
Seminaris impartits per doctorands
Objectiu Rebre guia i suport per sintetitzar les conclusions del seu treball, seleccionar i remarcar els arguments que les sostenen, i exposar les diferents opcions metodològiques així com les limitacions de les mateixes.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Específica
Temporalitat Cada curs acadèmic a partir del segon any
Any Segon any
Procediment de control Exposició i defensa pública d'almenys dos treballs.
Mobilitat
Preparació de comunicacions científiques
Objectiu Preparació d'una comunicació o article científic relacionat amb el tema de Tesi i estarà supervisada pel director de tesi.
Nombre d’hores 30
Requisits  
Modalitat Específica
Temporalitat  
Any Segon i tercer any
Procediment de control Presentació amb èxit en congressos nacionals/internacionals i/o la seva publicació en revistes amb índexs de qualitat reconeguts.
Mobilitat
Estada de recerca en un altre centre
Objectiu Aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la Tesi Doctoral en col•laboració amb el grup de recerca receptor.
Nombre d’hores 160
Requisits  
Modalitat Específica i optativa
Temporalitat  
Any Penúltim o ultimo any
Procediment de control Acreditació de l'estada
Mobilitat

 

Pla Tutorial

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Antoni Riera Font
Secretari   Luca Piccoli
Professor   Vicente Ramos Mir
Professor   Carles Manera Erbina
Professora   Marta Jacob Escauriaza
Professor   José Luis Groizard Cardosa
Professor   Tomas del Barrio
Professor   Ángel Bujosa Bestard
Professora   María Tugores Ques
Professora   Catalina Natividad Juaneda Sampol

Objectius generals

L'objectiu fonamental del programa de doctorat és formar futurs investigadors en l'àmbit de l'Economia, amb un alt grau d'especialització professional, que estiguin capacitats per concebre, plantejar, estructurar, analitzar i realitzar un procés de recerca i abordar els problemes propis de la ciència econòmica amb flexibilitat i capacitat d'adaptació i innovació.

Per això es persegueix aprofitar al màxim la capacitat investigadora del professorat del Departament d'Economia Aplicada, a fi de formar doctors que puguin desenvolupar la seva activitat tant dins de l'àmbit universitari (nacional i internacional) com en altres institucions i empreses (com a centres de recerca públics i privats, centres d'estudis de grans corporacions, departaments de R+D d'empreses, etc.).

Línies de recerca

El programa està estructurat quatre línies de recerca:

 1. Economia del Turisme
 2. Economia del Medi ambient
 3. Economia del Benestar
 4. Econometria

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB