Escoltar

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (TNUT): 2014-15


Branca de coneixement Ciències
Coordinador de la titulació
BOE publicació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El programa de doctorat està destinat a alumnes interessats a formar-se com a investigadors en el camp de la Nutrigenòmica i la Nutrició Personalitzada que reuneixin una bona base de coneixements de biologia molecular, bioquímica, nutrició i fisiologia. Les fonts d'alumnes inclouen diversos tipus de graduats tant nacionals com a comunitaris i extracomunitaris en disciplines de ciències i les ciències de la salut (tals com a Biologia Molecular, Bioquímica, Nutrició, Biologia, Ciències Genòmiques, Biotecnologia, Farmàcia, Veterinària, Medicina, Infermeria, i altres relacionades) que a més posseeixin un títol de màster o 60 crèdits de postgrau o equivalent d'acord a la normativa vigent d'accés a estudis de doctorat. Els títols de màster o postgrau poden ser també diversos i relacionats amb ciències de la salut.

Per accedir al programa de doctorat es valoraran els criteris que es detallen a continuació, tenint en compte els percentatges que es detallen en la valoració global:

 • Expedient acadèmic universitari dels estudis de procedència, incloent la mitjana ponderada entre els estudis de grau/diplomatura/llicenciatura i postgrau cursats (50%).
 • Valoració de les capacitats i habilitats de l'alumne per desenvolupar amb soltesa en un entorn de recerca (50%). En aquesta valoració es tindrà en compte:
  • Currículum vitae (CV): En aquest apartat es considerarà la nota obtinguda en el Treball de finalització de Màster dels estudis previs o l'autoria d'informes tècnics. Es tindran també en consideració mèrits obtinguts per la presentació de comunicacions a congressos, publicacions en revistes científiques i patents. 15% del total.
  • Entrevista personal: es valoraran la capacitat de treball autònom i independent, la capacitat de treball en equip, la capacitat d'anàlisi crítica de bibliografia i dades de recerca i la capacitat d'entendre noves informacions teòriques i pràctiques, a més de la motivació per a la realització del doctorat. 25% del total.
  • Beques, premis i altres mèrits. Es valoraran beques i premis obtinguts durant els estudis universitaris, tals com a beques de col·laboració del MEC, beques de la universitat de procedència per col·laborar en tasques de recerca, beques Erasmus, i altres beques o premis de categoria comparable. Es valorarà també l'assistència a congressos o seminaris o jornades de formació de temàtiques relacionades amb el doctorat, així com altres idiomes acreditats i també posseir més d'un grau/llicenciatura, cursos no oficials de postgrau, estades de pràctiques, pràctiques en laboratoris, i estades a l'estranger no relacionades amb la recerca. 10% del total

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

NOTA: Les activitats formatives són optatives, de manera que cada estudiant de doctorat haurà de realitzar un total de 60h en activitats formatives transversals o específiques (podent realitzar més, fins a un total de 150, si així ho tria).

Activitats primer semestre:

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I)

Activitats segon semestre:

 • (T2) Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II)

Activitats a impartir en el primer o segon semestre:

 • (I1) Tècniques de cerca bibliogràfica
 • (I2) Bioètica en la recerca científica
 • (I3) Models de transferència tecnològica
 • (I4) Seminaris de recerca (investigadors sènior i doctorands)
 • (M1) Mobilitat de doctorands
T1 - Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l’objectiu d’aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores 30
Requisits Acreditar nivell de anglès B2
Modalitat Intensiu y transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any S’oferirà anualment i el doctorant podrà decidir en quin moment dels seus estudis desitja realitzar aquesta activitat.
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat Com aquesta activitat concreta es duu a terme en la UIB, es promourà la participació en convocatòries de beques de mobilitat per a aquells estudiants de les altres universitats participants que estiguin interessats. No obstant això, ha de considerar-se que aquesta activitat és, d'una banda, optativa i que, d'altra banda, aquesta activitat pot estar subjecta a reconeixement per la realització d'una activitat equivalent a la universitat d'origen dels doctorands. En cas que hagi de realitzar-se aquest reconeixement, la Comissió Acadèmica jutjarà si és adequat, coneixent els continguts, hores, objectius i competències de les activitats implicades i tenint en compte que els mecanismes de control han de ser iguals en totes la Universitats participants.
T2 - Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació oral). El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (Seminars, presentations and workshops).
Nombre d’hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Intensiu i transversal
Temporalitat 2º semestre de cada curs acadèmic
Any S'oferirà anualment i el doctorand podrà decidir en quin moment dels seus estudis desitja realitzar aquesta activitat.
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió oral en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió oral en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.

Mobilitat Com aquesta activitat concreta es duu a terme en la UIB, es promourà la participació en convocatòries de beques de mobilitat per a aquells estudiants de les altres universitats participants que estiguin interessats. No obstant això, ha de considerar-se que aquesta activitat és, d'una banda, optativa i que, d'altra banda, aquesta activitat pot estar subjecta a reconeixement per la realització d'una activitat equivalent a la universitat d'origen dels doctorands.
E1 - Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu Activitat de formació específica amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques rellevants.

Idioma en què s'imparteix: espanyol i anglès.
Nombre d’hores 30
Requisits No hi ha requisits específics
Modalitat Activitat específica del programa de doctorat
Temporalitat Anual
Any Aquesta activitat haurà de realitzar-se al llarg de tot el programa de doctorat.
Procediment de control Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de l'art del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del Director de Tesi. El control d'aquestes activitats es durà a terme mitjançant l'avaluació per impartició de seminaris orals sobre l’aprés.
Mobilitat Aquest tipus d'activitat, donades les seves característiques, es durà a terme en cadascuna de les seus de les universitats participants.
E2 - Bioètica en la recerca científica
Objectiu Activitat de formació específica que el seu objectiu és que l'estudiant comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. Aspectes bioètics en experimentació i teràpies. Manipulació embrionària i genètica. Connotacions bioètiques associades als aliments funcionals. Drets i deures. Bioinformació. Impacte social i històric.

Idioma en què s'imparteix: Espanyol i Anglès.
Nombre d’hores 20
Requisits No hi ha requisits específics
Modalitat Activitat específica del programa de doctorat
Temporalitat Anual
Any Aquesta activitat s'oferirà anualment i el doctorand podrà decidir en quin moment dels seus estudis desitja realitzar-la, encara que s'aconsella la seva realització durant el primer o segon any.
Procediment de control Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics, per la qual cosa els estudiants hauran d'elaborar un document escrit amb la resolució d'una sèrie de qüestions, sobre casos pràctics plantejats pel professor responsable de l'activitat formativa.

Professor responsable Ana María Rodríguez Guerrero (UIB)
Mobilitat No procedeix. Els estudiants podran accedir al curs “on-line” des del seu ordinador, mitjançant credencials d'accés que seran proporcionades als estudiants matriculats al programa i que estiguin interessats en el curs. Els continguts del curs es trobaran en la plataforma UIB digital.
E3 - Models de transferència tecnològica
Objectiu Activitat de formació específica amb l'objectiu que l'estudiant adquireixi els coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació. Legislació bàsica de R+D+i. Protecció de la propietat industrial i intel•lectual. Estratègies de transferència de tecnologia: art. 83 de la LOU, llicències d'explotació, spin-offs.

Idioma en què s'imparteix: Espanyol i Anglès
Nombre d’hores 20
Requisits No hi ha requisits específics
Modalitat Activitat específica del programa de doctorat
Temporalitat Anual
Any Aquesta activitat s'oferirà anualment i el doctorand podrà decidir en quin moment dels seus estudis desitja realitzar-la, encara que s'aconsella la seva realització durant el primer o segon any.
Procediment de control Els estudiants realitzaran un treball sobre transferència tecnològica relacionat amb el seu tema de tesi doctoral, que serà corregit i avaluat pel professor responsable de l'activitat formativa.

Professor responsable Juana Sánchez Roig (UIB)
Mobilitat No procedeix. Els estudiants podran accedir al curs on-line des del seu ordinador, mitjançant credencials d'accés que seran proporcionades als estudiants matriculats al programa i que estiguin interessats en el curs. Els continguts del curs es trobaran en la plataforma UIB digital.
E4 - Seminaris de recerca (investigadors sènior i doctorands)
Objectiu Activitat de formació específica consistent en jornades en què tant els alumnes inscrits al programa de doctorat, com a professors directors de tesis, com altres investigadors directament relacionats amb el programa o investigadors convidats de prestigi realitzaran l'exposició de seminaris científics de línies de recerca i recerques en curs. Es fomentarà la participació de tots els alumnes del programa, tant com a oïdors com per presentar oralment les seves línies i treballs de recerca en el desenvolupament de la seva tesi. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions. Sempre que les circumstàncies ho permetin, es fomentarà que aquest tipus d'activitat es porti també a cap a l'entorn de congressos, “workshops2, etc., nacionals i internacionals, promovent la participació dels alumnes de doctorat en la presentació de resultats experimentals en format pòster i/oral en congressos i “meetings” similars en el camp d'estudi. A més, es fomentarà també l'organització anual d'un “workshop” entre les tres Universitats participants, amb connexió per videoconferència, amb presentacions d'alumnes i d'investigadors sènior.

Idioma en què s'imparteix: Anglès i Espanyol
Nombre d’hores 40
Requisits No hi ha requisits específics
Modalitat Activitat específica del programa de doctorat
Temporalitat Anual
Any Aquesta activitat haurà de realitzar-se al llarg de tot el programa de doctorat.
Procediment de control La presentació i defensa oral de resultats d'experimentació, així com l'assistència als seminaris seran els elements de control utilitzats per avaluar l'aprofitament per part dels doctorands d'aquesta activitat formativa. L'avaluació de la defensa oral la realitzaran dos professors (exercint com un tribunal avaluador) integrants del programa i hi haurà un professor responsable del seguiment de l'assistència als seminaris per part dels alumnes (de les tres universitats).

Professor responsable Juana Sánchez Roig (UIB)
Mobilitat Per als seminaris realitzats a les seus de les Universitats participants es preveu la ínter-connexió d'aquestes a través del sistema de videoconferència. Per a l'eventual assistència a congressos, “workshops”, etc., es preveu la sol•licitud d'ajudes de mobilitat dins de programes de les pròpies universitats i d'entitats públiques i privades.
M1 - Mobilitat de doctorands
Objectiu Estades de recerca en altres institucions nacionals o internacionals.
Els objectius són múltiples: d'una banda, aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la Tesi Doctoral en col•laboració amb el grup de recerca receptor; i d'altra banda, enriquir la formació global de l'estudiant en termes de diversitat ètnica i cultural, mitjançant la seva interacció amb investigadors i doctorands d'altres procedències. L'activitat serà supervisada pel director de tesi i també per professor/investigador del centre d'acolliment.
Nombre d’hores No procedeix
Requisits No existeixen requisits específics
Modalitat Mobilitat a altres centres de recerca
Temporalitat Anual
Any S'aconsella la seva realització durant el 2º o 3er any del doctorat.
Procediment de control

El procediment de control d'aquesta activitat es basarà en l'Elaboració d'un petit informe tècnic resumint les activitats realitzades i assoliments aconseguits, el qual haurà de comptar amb el vistiplau del professor/investigador de contacte del centre d'acolliment i serà corregit pel Director de tesi del doctorand per a la seva avaluació. Hi haurà un professor coordinador d'aquesta activitat que estableixi les guies i informe sobre els aspectes que han d'incloure's en l'informe a presentar i com seran avaluats.

Professor responsable M. Luisa Bonet Pinya (UIB)

Mobilitat Els fons propis dels grups de recerca que sostenen el programa, obtinguts mitjançant projectes competitius, juntament amb el programa específic del Vicerectorat de Recerca (o equivalent) de les Universitats implicades, les ajudes per a estades de recerca del Centre de Recerca en Xarxa CIBER i els complements de les beques (FPU, FPI, Beques dels governs de les comunitats autònomes implicades,…) permetran el finançament del viatge i l'estada dels doctorands, a part de tot el citat anteriorment en la descripció d'aquesta activitat formativa.

 

Pla Tutorial

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un o més d'un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats al programa.
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.

El Director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa.

A més, el programa de doctorat preveu un continu seguiment del progrés dels doctorands a través dels següents mecanismes:

 • Supervisió regular directa del Tutor de Tesi del progrés del doctorand i del Document d'Activitats del Doctorand.
 • Supervisió regular directa del Director de Tesi de la formació i el progrés experimental del doctorand. El director de tesi actuarà en tot moment com a instructor i guia i fomentarà, a més, la difusió dels resultats de recerca.
 • Per a una major eficiència del procés de supervisió es fomentarà, sempre que sigui possible, que el Tutor de Tesi i el Director de Tesi siguin la mateixa persona.
 • El Director del programa de doctorat supervisarà als Tutors i Directors de tesis i regularment s'informarà dels resultats experimentals i d'aprenentatge L'activitat formativa de “Seminaris de Recerca” podrà ser aprofitada pel Director del programa com a fòrum d'informació i debat.
 • Quan la tesi s'entronqui en línies de recerca principalment associades a membres d'equips diferents, es fomentarà la co-direcció de la mateixa per representants dels equips involucrats (2 com a màxim).
 • Es fomentarà la realització de tesi que incloguin estades a l'estranger de manera que permetin l'obtenció de l'Esment de Doctor Internacional, encara que és opcional per al doctorand.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador  Andreu Palou Oliver
Secretària   Ana M. Rodríguez Guerrero
Professora   Anna Arola Arnal
Professora   María Puy Portillo Baquedano
Professora   Catalina Picó Segura
Professora   Francisca Serra Vich
Professora   Mª Luisa Bonet Piña
Professora   Paula Oliver Vara
Professor   Joan Ribot Riutort
Professor   Alfredo Fernández Quintela
Professora   María Teresa Macarulla Arenaza

Objectius generals

Els estudis de Doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereixen una formació especialitzada centrada a formar professionals capacitats per a la recerca en els vessants més capdavanters i innovadores del camp de la nutrició. En concret, en aspectes relacionats amb la Nutrició Molecular , amb especial èmfasi en les noves tecnologies com la transcriptòmica , la epigenòmica , la proteòmica , la metabolòmica i el concepte de la biologia de sistemes , fonamentals per als nous professionals de l'àmbit de la nutrició, que a més necessiten conèixer conceptes relacionats amb la interacció gens-nutrients , la seguretat alimentària, l'alimentació funcional , etc. El doctorat aborda el vessant més modern dins del camp de la nutrició, demandat per les grans empreses del sector de l'alimentació per als seus projectes de R+D+i, i per tant molt especialitzat. En els últims anys, la Comissió Europea ha destacat la importància de temes capdavanters en recerca creant les denominades “Xarxes d'Excel·lència”. Una de les xarxes d'excel·lència pioneres és la NuGO ( The European NutriGenomics Organization , www.nugo.org ), màxim exponent europeu i destacat referent mundial en matèria de Nutrigenòmica, i en la qual han participat varis dels membres components dels equips de recerca del present doctorat.

Aquest doctorat és de caràcter inter Universitari, coordinat per la UIB i en el qual participen també la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). Un altre aspecte molt important és la seva projecció internacional, en el seu doble vessant: la capacitat de fomentar la participació dels doctorands en projectes Europeus i la capacitat d'atreure estudiants internacionals amb talent cap a la Universitat Espanyola. L'objecte principal de col·laboració universitària en el doctorat és fomentar l'excel·lència de formació en recerca. Es fomenta l'intercanvi i la mobilitat d'estudiants de doctorat en formació, així com l'elaboració de treballs i projectes de recerca conjunts que conjuminin els esforços de grups de recerca que ja posseeixen una àmplia experiència de col·laboració entre ells.

Línies de recerca

 1. Metabolisme energètic, adipòcits blancs i marrons, i obesitat
 2. Ingredients bioactius en la prevenció de patologies
 3. Hormones, citoquinies i exercici físic en el control del metabolisme energètic
 4. Compostos bioactius i bioquímica de membranes
 5. Declaracions de salut dels aliments
 6. Biomarcadors primerencs de robustesa metabòlica
 7. Nutrients i epigenètica
 8. Nutrició perinatal i risc d'obesitat i les seves co-morbiditats
 9. Compostos de la llet materna i prevenció de malalties metabòliques
 10. Biomarcadors nutrigenòmics en obesitat infantil
 11. Dieta i obesitat
 12. Ingredients funcionals i risc cardiovascular
 13. Ingredients funcionals i obesitat
 14. Ingredients funcionals i funció insulínica
 15. Metabolisme i activitat secretora d'adipòcits
 16. Avaluació de l'estat nutricional
 17. Programació perinatal i salut
 18. Nutrigenòmica i síndrome metabòlica
 19. Interacció de fitoquímics amb el metabolisme

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Formulari de suggeriment o queixa

 • http://edoctorat.uib.cat/digitalAssets/292/292141_suggeriments_cat.doc

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB