Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (TEIG): 2015-16


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Doctorat conjunt - Interuniversitari

 Universitats participants

Coordinador de la titulació
Serveis administratius responsables
 • Escola de Doctorat
Personal de contacte
Centre responsable Escola de Doctorat

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Per a l'accés i admissió als ensenyaments de doctorat s'aplicarà el que es disposa en la normativa vigent (articles 6 i 7 del R.D 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). Amb caràcter general, tots/as els/as sol·licitants hauran d'acreditar un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis i haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster.

La Comissió de Coordinació Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà les sol·licituds d'admissió de l'alumnat que compleixi aquests requisits, valorant els següents aspectes i mèrits (que seran aplicats en tots els casos, independentment de la dedicació a temps complet o parcial a l'estudi):

 • Afinitat del perfil acadèmic (30%).
 • Expedient acadèmic (40%).
 • Nivell d'idiomes acreditat, Certificat de nivell d'anglès mínim B1 (10%).
 • Mèrits de recerca (10%): seminaris, congressos, estades en centres estrangers, publicacions.
 • Mèrits professionals (10%)

Activitats Formatives Especialitzades i Transversals

Activitats transversals opcionals de primer semestre:

 • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I) (Opcional)
 • (T2) Tècniques de cerca bibliogràfica (Opcional)

Activitats transversals opcionals de segon semestre:

 • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II) (Opcional)
 • (T4) Ètica i integritat de la recerca científica (Opcional)

Activitats especialitzades obligatòries de primer o segon semestre:

(I1) Seminaris de Recerca en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (Obligatòria)
(I2) Assistència i presentació de treballs en Congressos científics nacionals o internacionals (Obligatòria)
(I3) Elaboració de treballs publicables en revistes científiques (Obligatòria)

Activitats de mobilitat opcionals de primer o segon semestre:

 • (M1) Estades de recerca en centres nacionals o estrangers (Opcional)

Activitats opcionals de primer o segon semestre:

 • (O1) Assistència a cursos especialitzats organitzats per grups de recerca i centres aliens al programa de doctorat (Opcional)

Activitats transversals opcionals de primer semestre:

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I) (T1)
Objectiu Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores 30
Requisits Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat Optativa. Intensiu i transversal
Temporalitat 1er semestre de cada curs acadèmic
Any 1er any
Procediment de control Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat No procedeix
Tècniques de cerca bibliogràfica (T2)
Objectiu  
Nombre d'hores  
Requisits  
Modalitat Optativa
Temporalitat  
Any  
Procediment de control  
Mobilitat  
Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II). (T3)
Objectiu  
Nombre d'hores  
Requisits  
Modalitat Optativa
Temporalitat  
Any  
Procediment de control  
Mobilitat  
Ètica i integritat de la recerca científica (T4)
Objectiu  
Nombre d'hores  
Requisits  
Modalitat Optativa
Temporalitat  
Any  
Procediment de control  
Mobilitat  

Activitats especialitzades obligatòries de primer o segon semestre:

Seminaris de Recerca en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (E1)
Objectiu Presentació anual dels avanços de la recerca realitzada, particularment del marc conceptual i metodològic. Es pretén fomentar el treball directe en el projecte de recerca, així com també en la comprensió d'eines metodològiques i teòriques necessàries per a la seva formació. L'alumnat haurà de ser capaç de mostrar les seves habilitats per a la selecció, recollida i comprensió de la bibliografia necessària per al desenvolupament de la seva recerca, així com també mostrar les seves habilitats en el plantejament d'una recerca original.
Nombre d'hores 40
Requisits Estar matriculat/da en el Programa
Modalitat Obligatòria
Temporalitat Al llarg del curs acadèmic.
Any 1er any per a alumnat a temps complet.
Procediment de control Bianual per a alumnat a temps parcial.
Mobilitat Assistència als seminaris i avaluació del treball presentat.
Assistència i presentació de treballs en Congressos científics nacionals o internacionals (E2)
Objectiu Promoure la millora en el coneixement i aplicació de procediments específics. Complementar la formació teòrica i instrumental. Introduir a l'alumnat en els principals debats metodològics i teòrics de la disciplina i àrea de recerca especialitzada. Elaborar dues contribucions científiques derivades del treball doctoral per a la seva presentació a dos congressos científics nacionals o internacionals.
Nombre d'hores 40
Requisits Estar matriculat/a a el Programa
Modalitat Obligatòria
Temporalitat Indiferent
Any En el termini de permanència al programa
Procediment de control Acreditar la presentació de dues contribucions científiques (en format comunicació oral o pòster) en dos congressos científics al llarg del període formatiu.
Mobilitat Si escau, l'alumnat haurà de desplaçar a la seu dels congressos en els quals participi.
Elaboració de treballs per a publicar en revistes científiques (E3)
Objectiu Participar activament en la redacció d'articles que recullin els resultats de la recerca doctoral. Adquisició d'habilitats de revisió de literatura i cerca d'informació científica preexistent, de síntesi en la presentació de resultats i de lectura i escriptura en anglès. Adquisició d'habilitats per afrontar amb èxit el procés de publicació científica, incloent el contacte amb editors, avaluadors i de revisió de proves d'impremta. Elaborar almenys un treball per a publicar en revistes científiques al llarg del període formatiu.
Nombre d'hores 200
Requisits Estar matriculat/da en el Programa
Modalitat Obligatòria
Temporalitat Indiferent
Any Entre el segon i tercer any per a l'alumnat a temps complet. Entre el tercer i quart any per a l'alumnat a temps parcial.
Procediment de control Anàlisi de la qualitat del treball (o, si escau, dels treballs) per a publicar, atenent als índexs científics internacionalment reconeguts.
Mobilitat No es requereix

Activitats de mobilitat opcionals de primer o segon semestre:

Estades de recerca en centres nacionals o estrangers (M1)
Objectiu Realització d'una part de la recerca doctoral. Acostament a altres sistemes educatius i de recerca. Accés a seminaris i cursos realitzats en altres universitats. Millorar el coneixement d'una segona llengua. Establiment d'una xarxa pròpia de contactes.
Nombre d'hores 350 (entre 8 i 12 setmanes)
Requisits Estar matriculat/da en el Programa
Modalitat Optativa (Obligatòria per obtenir l'esment internacional al títol)
Temporalitat Al llarg del curs acadèmic
Any A títol orientatiu, se suggereix la seva realització. Entre el segon i tercer any per a l'alumnat a temps complet. Entre el tercer i quart any per a l'alumnat a temps parcial
Procediment de control Autorització prèvia de la Comissió Acadèmica. Durant l'estada, supervisió per un professor/a o investigador/a de el centre de destinació, qui realitzarà un informe final sobre l'activitat formativa i investigadora realitzada i el rendiment del/l'alumne/a durant la mateixa.
Mobilitat L'alumnat fixarà la seva estada en el centre de destinació durant el període establert per a la mateixa.

Activitats opcionals de primer o segon semestre:

Assistència a cursos especialitzats organitzats per grups de recerca i centres aliens al programa de doctorat (O1)
Objectiu Promoure la millora en el coneixement i aplicació de procediments específics. Complementar la formació teòrica i instrumental. Introduir a l'alumnat en els principals debats metodològics i teòrics de la disciplina i àrea de recerca especialitzada.
Nombre d'hores 40
Requisits Estar matriculat/da en el Programa
Modalitat Optativa
Temporalitat Al llarg del curs acadèmic
Any En el termini de permanència al programa
Procediment de control Autorització prèvia de la Comissió Acadèmica per a la consideració del curs com a activitat formativa a considerar en el marc del programa que garanteixi el nivell de qualitat i idoneïtat del mateix.
Mobilitat Es prendran en consideració tant cursos presencials com a en línia.

Pla Tutorial

L'organització del Programa s'adequarà al previst en el Reial Decret 99/2011 i al Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB, especialment els articles 9 a 13 sobre supervisió de Tesis Doctorals.

Mentre que programa interdisciplinari, es fomentarà la supervisió múltiple en aquells casos acadèmicament justificats (codirecció de tesi i/o cotutela en el cas de tesis interdisciplinàries, en col·laboració, internacional, etc.), així com la presència d'experts/as internacionals en les comissions de seguiment, informes previs i en els tribunals de tesis.

Igualment, es fomentaran les tesis amb esment internacional (per a això haurà de realitzar-se, almenys, una estada de mínim 3 mesos de durada en un centre de recerca estranger; la tesi haurà de ser informada prèviament per dos experts/as doctors/doctores d'institucions d'educació superior o de recerca no espanyoles; i, almenys un/a membre del tribunal avaluador de la tesi també pertanyerà a una institució no espanyola).

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011) :

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinadora  Victoria A. Ferrer Pérez
Secretària  Esperanza Bosch Fiol
Professora   Margalida Gili Planas

Objectius generals

L'objectiu fonamental d'aquest programa de doctorat és formar investigadors/as experts/as en Estudis de Gènere. Aquesta proposta ve a respondre i a satisfer la demanda generada per la política científica desenvolupada des de fa més d'una dècada per la Unió Europea i per la legislació espanyola, que requereixen d'una formació adequada al més alt nivell acadèmic.

Un aspecte fonamental d'aquest programa és el seu caràcter interdisciplinari, que abasta temàtiques vinculades a les ciències socials, jurídiques, humanes i de la salut. Aquest caràcter interdisciplinari respon al fet que els objectius del programa s'incardinen dins de la promoció de la igualtat de gènere que demanden les polítiques comunitàries europees i la legislació nacional, així com els compromisos internacionals adquirits per Espanya en matèria d'igualtat i no discriminació entre dones i homes. En aquesta línia, aquest Doctorat adopta com a objectiu principal l'enfocament de la transversalitat de gènere o mainstreaming, que exigeix i requereix d'una recerca i capacitació professional interdisciplinària en estudis de gènere.

Aquesta interdisciplinarietat imposa el caràcter interuniversitari d'aquest programa i l'agrupació d'universitats, instituts i seminaris responsables del doctorat que garantirà una adequada resposta a les diferents demandes formatives.

Línies de recerca

 1. Gènere, Història i Producció Cultural.
 2. Gènere, Salut i Sexualitats.
 3. Gènere, Economia, Dret i Polítiques d'Igualtat.
 4. Teories Feministes, Ciutadania i Globalització.
 5. Gènere, Violència de Gènere i Educació.

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari,consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de l'Escola de Doctorat.

Sistema de garantia de qualitat

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de doctorat a la UIB