Escoltar

Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença

Any acadèmic 2017-18

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de diplomats, llicenciats o graduats en àrees afins a la investigació traslacional en salut pública i malalties d'alta prevalença com a Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Biologia, Bioquímica o Química i hagin superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis.

Els titulats que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut (p.e. MIR)

La resta han d'haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster relacionats amb alguna de la principals línies de recerca del Doctorat.

Es requereix, com a mínim, un nivell d'anglès que permeti als estudiants la lectura de publicacions internacionals, l'escriptura d'articles internacionals, així com l'assistència i participació en congressos internacionals.

Pla Tutorial

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Els drets i obligacions de director, tutor i doctorand, són els models de la Universitat de les Illes Balears per establir una guia de bones pràctiques per a l'adreça i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral. Més detalladament, mitjançant el desenvolupament del Reial decret 99/2011, el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears especifica les directrius sobre la supervisió de Tesis Doctorals en els seus Articles 9 a 13. FOU https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10208.html

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Felix Grases Freixedas
Secretari
Jordi Oliver Oliver
Professors
  • Jaime Sauleda Roig
  • Antoni Aguiló Pons
  • Jesús Andrés Garcia Sevilla

Objectius generals

El programa de doctorat en recerca traslacional en salut pública i malalties d'alta prevalença jugarà un paper essencial en l'impuls de la formació contínua i la recerca en ciències de la salut en la Comunitat Autònoma dels Illes Balears a causa de l'absència d'estudis de Grau en medicina en la nostra comunitat i la desaparició del programa de doctorat en Ciències Mèdiques del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Així mateix potenciarà el desenvolupament de les estructures existents en recerca en aquest àmbit.

Desenvolupar les estructures que permetin la formació de postgrau servirà d'instrument de motivació perquè els professionals s'impliquin en la formació de futurs facultatius o de la seva pròpia.

Igualment, actuarà com a motor per aglutinar professionals d'alt nivell, augmentar la seva formació de postgrau, oferir un al·licient addicional per fidelitzar-los i donar cabuda a totes les línies de recerca en ciències relacionades amb la salut de la CAIB.

D'altra banda, la creació d'aquest programa donarà la possibilitat als doctors de la xarxa sanitària que no són professors de la UIB de dirigir tesis doctorals i als quals ja formen part d'un departament, que tinguin l'opció de fer-ho a través del IUNICS.