Escoltar

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2020-21

Activitats formatives transversals i específiques

Seminaris d'investigació
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits a la UIB per investigadors vinculats al Programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi de centres de recerca estrangers. Durant el període lectiu, els investigadors explicaran en seminaris de dues hores de durada seu treball de recerca a tots els estudiants del Programa de doctorat. S'organitzaran un mínim de quatre seminaris per cada curs acadèmic, que podran ser impartits en castellà, català o anglès. El nombre d'hores de l'activitat inclou la feina de preparació (lectura de l'article recomanat per l'investigador convidat) i síntesi dels seminaris. Tots els doctorands, independentment de l'any de beca, hauran d'assistir aquests seminaris, com a part de l'activitat del grup de recerca i de la seva formació, llevat que es trobin desplaçats per una estada temporal o un trasllat de beca.
Nombre d'hores
 36
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
Aquesta activitat podrà realitzar-se al llarg dels anys de durada dels estudis de doctorat (3 anys, estudiants a temps complet; 5 anys, estudiants a temps parcial).
Procediment de control
Assistència i informe-resum del seminari a lliurar a l'investigador responsable. Tant els estudiants a temps complet com a temps parcial han d'ajustar la seva disponibilitat de temps per assistir a no menys de dues terceres parts d'aquesta activitat formativa.
Seminaris de doctorands
Objectiu
Activitat de formació específica per a estudiants inscrits en el Programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública, durant una jornada, del treball realitzat a la resta d'estudiants i professors del Programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions. És difícil preveure el total de temps a invertir en l'activitat, atès que depèn de nombre de doctorands de cada curs, de manera que s'ha especificat un mínim de 45 hores. L'exposició s'ha de fer en llengua anglesa. Cada estudiant ha de, a més de realitzar la seva presentació, atendre les dels altres com a part de la seva formació.
Nombre d'hores
 45
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
Aquesta activitat s'ha de fer al llarg dels anys de durada dels estudis de doctorat (3 anys, estudiants a temps complet; 5 anys, estudiants a temps parcial).
Procediment de control
Control d'assistència. Els estudiants a temps complet han d'ajustar la seva disponibilitat de temps per assistir a no menys del 75% d'aquesta activitat formativa. Els estudiants a temps parcial hauran d'assistir com a mínim a un 25% de les exposicions.
Preparació de comunicacions científiques
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació i l'exposició pública d'un treball relacionats amb el tema de Tesi destinat a ser presentat en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, ja siguin nacionals o internacionals en tots els casos. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació del treball i la seva exposició.
Nombre d'hores
 150
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
Aquesta activitat s'ha de fer al llarg dels anys de durada dels estudis de doctorat (3 anys, estudiants a temps complet; 5 anys, estudiants a temps parcial).
Procediment de control
La constància de la tramesa del treball a consideració d'un comitè corresponent. Tots els estudiants del Programa, ja siguin a temps complet o parcial, hauran de realitzar almenys una proposta anual (estudiants a temps complet) o cada dos anys (estudiants a temps parcial) de comunicació o pòster.
Mobilitat
Objectiu
Al marc d'aquesta activitat formativa s'inclouen les següents actuacions:
  • Assistència a cursos d'especialització (transversals o específiques).
  • Assistència a congressos científics.
  • Estància d'investigació a altres centres. Període de duració: tres mesos a realitzar a un o varis períodes i centres d'investigació.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de promoure la realització d'activitats de formació (assistència a cursos d'especialització i / o congressos científics) en altres universitats / institucions en el marc de les actuacions de mobilitat, informant periòdicament de les mateixes quan tingui noció d'elles .

Un dels aspectes crítics d'aquestes activitats és el finançament de les mateixes. En aquest sentit, la Universitat de les Illes Balears disposa de programes específics per al finançament del viatge, estada i inscripció en congressos i conferències dels doctorands, en cas d'acceptació del treball derivat. Addicionalment, els grups de recerca disposen de fons associats a projectes utilitzables per a aquest fi. A més, la major part de les beques doctorals, tant nacionals com internacionals, contemplen la possibilitat de desplaçament de l'alumne per a realitzar tasques de recerca en altres centres.

No obstant això, el programa de doctorat no pot assegurar el finançament de les mateixes, la seva adaptació als alumnes a temps parcial, ni la necessitat / oportunitat d'una determinada activitat per a la formació específica de cada alumne de doctorat. A més, les competències del doctorat poden complir-se sense la necessitat de realitzar activitats de mobilitat. Per aquests dos motius, l'activitat de mobilitat no tindrà caràcter obligatori.

Nombre d'hores
 20
Modalitat
Específica i optativa
Temporalitat
 Al llarg de la duració dels estudis de doctorat.
Procediment de control
El seguiment de l'assistència a cursos d'especialització i congressos científics serà a càrrec del director / a de les tesis corresponents. En el cas de les estades de recerca en altres centres, el correcte seguiment de les activitats a realitzar correspondrà a cada responsable dels convenis vigents amb altres centres, sempre d'acord amb els directors de tesi dels doctorands. S'utilitzarà el sistema de convalidacions que la Universitat dels Illes Balears té per validar aquestes activitats de mobilitat.