Botar al contingut
Escolta

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2020-21

Línies de recerca

 1. Evolució humana
 2. Psicologia cognitiva
 3. Emoció i motivació
 4. Percepció humana
 5. Psicologia experimental
 6. Neurociència cognitiva dels processos superiors
 7. Neurociència de l'envelliment cognitiu
 8. Neuropsicologia clínica
 9. Apomorfías humanes: Llenguatge, Estètica, Moral
 10. Cultura humana
 11. Diversitat i globalització dels grups humans

Competències generals i específiques

El doctorand aprofundirà i s’actualitzarà en la matèria seleccionada, a la vegada que anirà assolint les competències d'una certa autonomia en investigació, amb la idea que, a la llarga, desenvolupi la seva pròpia línia de recerca de forma independent, lligada a institucions públiques o privades.

L'objectiu del Programa de doctorat és la formació i titulació d'investigadors orientats cap a l'estudi de:

 • (i) l'estructura cognitiva i perceptiva humana, en particular les funcions superiors entre les que destaquen els trets únics en termes evolutius (autapomorfias) de comunicació lingüística, comportament moral i realització de judicis estètics (llenguatge, moral i estètica)
 • (ii) subjecta a circumstàncies individuals, en particular les alteracions degudes als estats emocionals, patologies i envelliment
 • (iii) i modelada per les dinàmiques socials que han anat conformant, a través de la Història, els grups en què s'insereixen les conductes dels individus.

Competèncias bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

El Programa de doctorat de Cognició i Evolució Humana de la Universitat de les Illes Balears admetrà estudiants amb la formació següent:

 1. Capacitat per a l'elaboració d'una tesi doctoral relacionada amb l'àmbit d'investigació de la cognició humana i el seu procés d'evolució, especialment pel que fa a: (i) el maneig de les fonts bibliogràfiques (revistes, bases de dades) més utilitzades en l'àmbit de recerca; (ii) la familiaritat amb els conceptes, mètodes i models interpretatius generals de l'àmbit de recerca.
 2. Coneixements previs corresponents als que proporcionen, en el nivell de grau, els estudis d'Antropologia (Física i / o Cultural), Biologia (Genètica humana, especialment), Psicologia (Cognició humana en general, Estètica experimental i Neuropsicologia, especialment) o Filosofia (Filosofia de la Ment, Antropologia filosòfica). En el nivell de postgrau, coneixements més especialitzats sobre almenys algun dels àmbits següents: (i) els processos d'evolució humana (ii) les caracteritzacions antropològiques dels grups actuals en el procés de la globalització (iii) les relacions existents entre processos cognitius, conductes i estructures cerebrals. Es valoraran especialment els coneixements relatius a la investigació relacionada amb el neodarwinisme, la psicologia dels processos cognitius bàsics, l'anàlisi de les patologies mentals i la neuroimatge.

Informació de suport i orientació

En el cas dels estudiants admesos que hagin cursat el Màster Universitari de Cognició i Evolució Humana, la Comissió Acadèmica demanarà el seu interès de recerca i la seva preferència per un director en particular per la seva tesi. Respecte dels estudiants admesos que no hagin cursat dit màster, la Comissió Acadèmica tindrà en compte el seu interès i motivació per inscriure en el programa i l'estudiant proposarà un tutor en funció de la línia de recerca triada.

Al final del primer any, l'estudiant haurà de presentar i defensar el seu projecte de tesi (la "tesi viva"), almenys davant dos professors diferents al director o directors.

La Comissió Acadèmica resoldrà els casos en què es plantegi justificadament una sol·licitud de canvi de director o de renúncia a la direcció.

El Codi de Bones Pràctiques i la Carta de Tesi amb els drets i obligacions de director, tutor i doctorand, són els models de la Universitat de les Illes Balears per establir una guia de bones pràctiques per a la direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral. Més detalladament, mitjançant el desenvolupament del Reial Decret 99/2011, el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears especifica les directrius sobre la supervisió de Tesis Doctorals en els seus Articles 9 a 13.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB