Botar al contingut
Escolta

Doctorat en Física

Doctorat en Física

Any acadèmic 2020-21

Convocatòria d'un contracte predoctoral en Física Gravitacional. Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria.

Activitats formatives transversals i específiques

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Física recomanarà, sempre amb caràcter optatiu, la realització d'alguna de les mateixes als seus doctorands, tenint en compte els seus objectius formatius i la condició d'estudiants a temps complet o a temps parcial. En cas de realitzar alguna d'aquestes activitats, es recomana fer-ho durant el primer any d'estudis per a estudiants a temps complet o entre el primer i segon any per als estudiants a temps parcial.

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mód. I)
Objectiu
Assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat
1r semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Tècniques de recerca bibliogràfica
Objectiu
Adquirir la capacitat de fer i gestionar recerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
Cap
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat
1r semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar les seves habilitats per a la recerca bibliogràfica.
Mobilitat
No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mód. II)
Objectiu
Assolir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
Acreditar nivell d'anglès B2
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió oral fluida per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Ètica i integritat de la investigació científica
Objectiu
Comprendre la finalitat i objectius de la investigació científica en qualsevol àrea de recerca.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
 
Mobilitat
No procedeix
Models de Transferència Tecnològica
Objectiu
Aprendre formes d'implementar la transferència del coneixement i innovació, legislació bàsica de R+D+i i Protecció de la propietat industrial i intel·lectual.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter Optatiu.
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
 
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Assistència a seminaris de recerca
Objectiu
Assistir a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat
Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 30h d'aquests seminaris esglaonades al llarg dels 3 anys, en el cas dels estudiants a temps complet, i al llarg de
5 anys en el cas dels estudiants a temps parcial.
Procediment de control
De cada un dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. Aquests justificants s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat
No procedeix
Seminaris impartits pel doctorand
Objectiu
Aprenentatge de la preparació, exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat davant de la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. L'activitat es durà a terme sota la supervisió i guia del director de tesi.
Nombre d'hores
18
Requisits
--
Modalitat
Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat
Amb caràcter general, els estudiants a temps complet hauran d'impartir un seminari anual, i els estudiants a temps parcial hauran d'impartir tres seminaris durant el
període de 5 anys.
Procediment de control
El director o tutor haurà d'acreditar i avaluar la realització dels seminaris, que es detallaran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat
No procedeix
Tutories
Objectiu
Mantenir reunions entre l’estudiant i el director de Tesi per aprofundir en aspectes com el coneixement científic en el context del tema de recerca, el maneig de tecnologies i entorns de programari necessaris per a realitzar la investigació, el disseny i anàlisi de experiments, i la discussió i difusió dels resultats de la investigació.
Nombre d'hores
90
Requisits
--
Modalitat
Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat
No prefixada.
Any
Distribuïda al llarg dels 3 cursos acadèmics.
Procediment de control
El compliment de les tutories ha de ser acreditat anualment mitjançant una declaració conjunta del director de tesi i de l’estudiant.
Mobilitat
No procedeix
Preparació d'una comunicació científica
Objectiu
Adquirir formació i experiència en el camp de la comunicació científica. La major part de l'activitat consistirà en la preparació i enviament del resum de la comunicació, que haurà d'estar relacionada amb el tema de la Tesi. Inclou també l'exposició pública de la comunicació a un congrés, conferència, reunió de treball o tallers doctorals, que poden ser nacionals o internacionals.
Nombre d'hores
10
Requisits
--
Modalitat
Específica. Caràcter obligatori *.
Temporalitat
No prefixada.
Any
2n o 3r curs acadèmic.
Procediment de control
Pel que fa a la preparació de la comunicació: justificant del director de tesi o tutor i còpia del text que l'acompanya (resum curt o article). Pel que fa a la seva presentació: certificat d'assistència, programa de l'esdeveniment o acte en els quals s'acrediti la presentació de la mateixa. Els dos justificants s'adjuntaran al Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat
* En tractar-se d'una activitat que exigeix mobilitat, es podrà eximir de la presentació de la comunicació (no de la seva preparació) als estudiants que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer-ho en congressos o reunions de treball locals i que a més no puguin obtenir finançament per fer-ho en congressos celebrats en altres ciutats.
Preparació i escriptura d'un article en una revista indexada al JCR
Objectiu
Adquirir formació addicional en la difusió de resultats a partir de la publicació de com a mínim un article científic relacionat amb el tema de la Tesi en una revista indexada en el JCR.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Específica. Caràcter obligatori.
Temporalitat
No prefixada.
Any
2n o 3r curs acadèmic.
Procediment de control
Referència de la publicació o carta d'acceptació de l'editor. La publicació o acceptació de l'article serveix com a criteri de superació de l'activitat.
Mobilitat
No procedeix
Estada de recerca en un altre centre
Objectiu
Dur a terme una estada en un centre d'investigació fora de l'àmbit de les Illes Balears. El seu objectiu és múltiple: d'una banda, aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la Tesi Doctoral en col·laboració amb el grup receptor; de l'altra, enriquir la formació global de l'estudiant en termes de diversitat ètnica i cultural, mitjançant la seva interacció amb investigadors i doctorands d'altres procedències.
Nombre d'hores
160
Requisits
--
Modalitat
Específica. Caràcter optatiu.
Temporalitat
No prefixada.
Any
2n o 3r curs acadèmic.
Procediment de control
Elaboració d'un petit informe resumint les activitats realitzades i els èxits aconseguits, i que haurà de comptar amb el vistiplau del professor ó investigador de contacte del centre d'acollida. Aquest informe s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat
Els fons propis dels grups de recerca que el sostenen, el programa específic del Vicerectorat d'Investigació de la UIB i els complements de les beques (FPU, FPI, JAE-CSIC, CAIB,...) permetran el finançament del viatge i l'estada dels doctorands. Així mateix, es poden sol·licitar els ajuts dels programes del Ministeri per a mobilitat d'estudiants de Programes de Doctorat amb Menció cap a l'Excel·lència.
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB