Botar al contingut
Escolta

Doctorat en Física

Doctorat en Física

Any acadèmic 2020-21

Convocatòria d'un contracte predoctoral en Física Gravitacional. Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria.

Línies de recerca

 1. Relativitat i Astrofísica.
 2. Meteorologia, Oceanografia Física i Física del Clima.
 3. Física de Materials. Aplicacions a l'enginyeria.
 4. Física Quàntica i Física Estadística.
 5. Física interdisciplinar i Física no lineal.
 6. Física de Sistemes Complexos.

Competències generals i específiques

L'objectiu del Programa de Doctorat en Física no es limita a donar continuïtat als estudis de Grau/Llicenciatura i Màster en Física de la UIB. Des dels seus inicis, aquest programa ha tingut bons nivells de projecció exterior i ha atret nombrosos estudiants d'altres universitats d'Espanya i de l'estranger. Això es deu a la seva orientació cap a la formació d'acadèmics i professionals del més alt nivell científic, amb capacitat per afrontar i resoldre problemes i realitzar aportacions originals al coneixement en diversos camps de la física, amb una perspectiva multidisciplinària i més específicament en les línies de investigació que es detallen en la secció corresponent, en les quals els centres que proposen el programa (Departament de Física, IFISC i IMEDEA) tenen un prestigi internacional acreditat.

La qualitat del programa de doctorat vigent fins ara va ser reconeguda ja el 2004, amb la Menció de Qualitat de l'ANECA i s'ha anat mantenint en cadascun dels seguiments i renovacions fins que va ser substituïda per la Menció cap a l'Excel·lència (obtinguda el 2011). El repte del nou Programa és seguir per la mateixa senda d'excel·lència i internacionalització i seguir essent, per tant, un pol d'atracció per a estudiants d'altres universitats.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

La titulació d'ingrés recomanada inclou llicenciats o graduats en branques científiques i enginyers (superiors o tècnics) que estiguin en possessió d'un títol de Màster universitari. També s'admetran alumnes amb titulacions estrangeres equivalents. Com a norma general, es considera que s'ajusten al perfil d'ingrés els Màsters específics de qualsevol universitat que estiguin relacionats amb alguna de les línies d'investigació d'aquest programa de doctorat (veure línies de recerca). Les capacitats i coneixements d’aquests Màsters han d’incloure un domini de la Física, Matemàtiques i llenguatges de programació, així com el domini de la llengua anglesa a nivell de lectura i comprensió de textos científics.

Per a aquells estudiants que no comptin amb un perfil d'ingrés adequat al programa de doctorat en Física, la comissió acadèmica establirà els complements de formació per desenvolupar de forma adequada el programa de doctorat. Aquesta formació complementària consistirà en assignatures dels Màsters universitaris afins al programa de doctorat i oferts a la UIB (Màsters Universitaris: Física, Física Avançada i Matemàtica Aplicada, i Física de Sistemes Complexos), fins a un màxim de 30 crèdits.

Informació de suport i orientació

Segons el que estableix l'article 11. Supervisió i seguiment del doctorand del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears especifica que en el moment de matrícula es materialitzarà per a cada estudiant el Document d'Activitats del Doctorand. De conformitat amb l'Acord executiu 9864/2011, de 5 de juliol, sobre el registre de les activitats dels doctorands (FOU núm. 351, de 22 de juliol ), el doctorand es compromet formalment, mitjançant escrit signat a l'efecte, a mantenir un registre actualitzat de totes les activitats formatives i de recerca que porti a terme en el marc del programa de doctorat que cursi, en el qual s’ha d'incloure: publicacions en revistes especialitzades, assistència a reunions o congressos científics, presentació de ponències en reunions o congressos científics, assistència a cursos, seminaris i altres activitats formatives, estades de recerca en altres institucions, beques o ajuts rebuts i qualsevol altra informació que sigui rellevant per a la formació doctoral. El suport material d'aquest document serà l'aplicació de gestió de currículums de la Universitat de les Illes Balears (GREC: https://webgrec.uib.es/) o qualsevol altra que el Consell de Direcció de la UIB pugui determinar en substitució d’aquesta.
També s'estableix que abans d'acabar el primer any, el doctorand elaborarà un pla de recerca que ha d'incloure la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. Aquest pla es pot millorar i detallar al llarg de la seva estada al programa i ha d'estar avalat pel tutor i el director. La comissió acadèmica del programa ha d'avaluar anualment el pla de recerca i el document d'activitats juntament amb els informes que a aquest efecte han d'emetre el tutor i el director. L'avaluació positiva és requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a tal efecte s'elaborarà un nou pla de recerca . En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa , el doctorand serà donat de baixa definitiva en el programa.
El procediment que utilitzarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Física per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. A cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia d'investigació un Tutor de Tesi d'entre el personal vinculat de forma permanent als òrgans proponents (Departament de Física, IFISC i IMEDEA) que hagin dirigit una tesi en els últims 5 anys.
 2. Un cop admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca triada en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor, un cop escoltat l'estudiant, serà l'encarregat de proposar a la Comissió un director de Tesi d'entre tots els doctors participants en el programa de doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. El director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 2 mesos a partir de l'admissió al programa.

Els canvis que es produeixin en relació amb els tutors i directors de Tesi durant la realització del doctorat seran resolts per la Comissió Acadèmica.

El programa de doctorat en Física preveu la direcció múltiple o co-direcció de tesis doctorals en els següents supòsits:

 1. Per afavorir la investigació multidisciplinar. L'existència de diferents àmbits del coneixement en un mateix campus universitari, que incorpora un gran nombre de grups de recerca, incentiva la realització de projectes de recerca interdisciplinaris que afavoreixen la generació de nous coneixements.
 2. Per afavorir la internacionalització mitjançant co-directors d'altres països. Aquesta tendència ja es va iniciar sota el RD 778/1998, i es va continuar en els programes sota el RD 1393/2007.
 3. Per afavorir la incorporació de directors novells, al costat de directors experimentats, a la tasca de supervisió de tesis doctorals.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB