Doctorat en Economia Aplicada

Any acadèmic 2021-22

Activitats formatives transversals i específiques

Activitats transversals

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Economia Aplicada recomanarà, sempre amb caràcter optatiu, la realització d'alguna de les activitats transversals als seus doctorands, tenint en compte els seus objectius formatius i la condició d'estudiants a temps complet oa temps parcial.

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter optatiu.
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Idioma d'impartició
Anglès
Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu
Adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d’hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Transversal. Caràcter optatiu.
Temporalitat
1r semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
 
Mobilitat
No procedeix
Idioma d'impartició
Castellà i Català
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu
Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d’hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal. Caràcter optatiu.
Temporalitat
2o semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C2.
Mobilitat
No procedeix
Idioma d'impartició
Anglès
Ètica i integritat de la investigació científica.
Objectiu
Comprendre les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca.
Nombre d’hores
30
Requisits
--
Modalitat
Transversal. Caràcter optatiu.
Temporalitat
2o semestre de cada curs acadèmic
Any
1r any
Procediment de control
 
Mobilitat
No procedeix
Idioma d'impartició
Castellà

 

Activitats específiques

Seminaris de recerca.
Objectiu
Assistir a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers). Els seminaris seràn impartits en castellà o anglès segons l'elecció del ponent.
Nombre d’hores
10
Requisits
 --
Modalitat
Especifica i obligatòria.
Temporalitat
Aquesta activitat podrà realitzar-se al llarg dels 3 anys (estudiants a temps complet) o dels 5 anys (estudiants a temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Any
1r, 2n i 3r any (temps complet) / 1r, 2n, 3r, 4t, 5è (temps parcial)
Procediment de control
Amb caràcter general, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquests seminaris al llarg dels 3 anys
Mobilitat
 
Seminaris impartits per doctorands
Objectiu
Rebre guia i suport per sintetitzar les conclusions del seu treball, seleccionar i remarcar els arguments que les sostenen, i exposar les diferents opcions metodològiques així com les limitacions de les mateixes. Els seminaris seràn impartits en castellà o anglès segons l'elecció del ponent.
Nombre d’hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Específica i obligatòria.
Temporalitat
Cada curs acadèmic a partir del segon any
Any
Segon any
Procediment de control
Exposició i defensa pública d'almenys dos treballs.
Mobilitat
Preparació de comunicacions científiques
Objectiu
Preparació d'una comunicació o article científic relacionat amb el tema de Tesi i estarà supervisada pel director de tesi. Les comunicacions i articles es redactaran en castellà o anglès segons el caràcter nacional o internacional del congrés o revista.
Nombre d’hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Específica i obligatòria.
Temporalitat
 
Any
Segon i tercer any
Procediment de control
Presentació amb èxit en congressos nacionals/internacionals i/o la seva publicació en revistes amb índexs de qualitat reconeguts.
Mobilitat
Estada de recerca en un altre centre
Objectiu
Aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la Tesi Doctoral en col·laboració amb el grup de recerca receptor. L'estada es desenvoluparà en castellà i/o anglès segons el caràcter nacional o internacional del centre de destinació i la llengua del professor/investigador de contacte.  
Nombre d’hores
160
Requisits
 --
Modalitat
Específica i optativa
Temporalitat
 
Any
Penúltim o ultimo any
Procediment de control
Acreditació de l'estada
Mobilitat