Doctorat en Economia Aplicada

Any acadèmic 2021-22

Línies de recerca

El programa està estructurat quatre línies de recerca:

 1. Economia del Turisme
 2. Economia del Medi ambient
 3. Economia del Benestar
 4. Econometria

Competències generals i específiques

L’objectiu dels estudis de Doctorat en Economia Aplicada és preparar els estudiants perquè siguin capaços de completar una investigació original que constitueixi una contribució rellevant a la disciplina i que contribueixi a la presa de decisions dels actors econòmics i socials.

La recerca es materialitzarà en l’elaboració d’una tesi doctoral, fet que implícitament requereix desenvolupar les capacitats de:

 • Domini de les tècniques més avançades d’anàlisi, tant quantitatives com qualitatives.
 • Col·laboració amb investigadors d’altres institucions: realització de cursos monogràfics, estades internacionals, participació en seminaris...
 • Exposició dels resultats de forma científica en congressos internacionals.
 • Publicació en les revistes de major impacte, d’acord amb els cànons de la disciplina.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

 • OC01 - Saber descriure fenòmens econòmics usant les matemàtiques, formulant models i teories i avaluant el seu marge de validesa.
 • OC02 - Tenir capacitat per a adquirir i interpretar dades econòmiques que permetin formular hipòtesis per a contrastar teories. Saber quantificar el marge de validesa de les dades.
 • OC03 - Tenir destresa amb les eines de computació que, en el camp de l'economia, són essencials per al càlcul, simulació i/o modelització de dades i fenòmens econòmics.

Requisits d'accés i d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de llicenciats o graduats que estiguin en qualsevol de les situacions que contempla l'article 6 i la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011 de 28 de gener amb capacitats i coneixements en alguna de les principals línies de recerca del Doctorat:

 • Economia del Turisme
 • Economia del Medi ambient
 • Economia del Benestar
 • Econometria

L'admissió final dels alumnes de doctorat la durà a terme la comissió acadèmica del programa de doctorat. En el cas que hi hagi més estudiants preinscrits que nombre de places disponibles, s'aplicaran els següents criteris:

 • Nota de l'expedient acadèmic de Grau (entre 0 i 2,5 punts)
 • Nota de l'expedient acadèmic de Postgrau (entre 0 i 4 punts), sempre que superi una nota mitjana de 7 sobre 10.
 • Afinitat a les línies de recerca del programa (entre 0 i 3 punts): es valorarà mitjançant una entrevista personal (entre 0 i 2 punts) i a partir dels treballs afins realitzats prèviament per l'alumne (entre 0 i 1 punt).
 • Cartes de recomanació (entre 0 i 0,5 punts): es valoraran a raó de 0,25 punts per carta.

Informació de suport i orientació

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustaran als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011), el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/) i la memòria verificada del títol, que es pot consultar a l'apartat de Resultats. Els tràmits administratius i acadèmics que ha de fer l’estudiant durant el doctorat es poden consultar a la web de l’Escola de Doctorat de la UIB, a la secció de Tràmits:

Serveis i infraestructures

La UIB disposa de les infraestructures i recursos informàtics i bibliogràfics adequats per al desenvolupament del programa de Doctorat en Economia Aplicada (TECA) en condicions idònies. Tot i que els doctorands de el programa poden accedir a totes les infraestructures de Campus, de manera habitual utilitzen les instal·lacions de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Entre elles destaquen:

 • La sala SB01 situada a la planta baixa de l'bloc B (Economia) destinada als estudiants de màster i doctorat dels departaments d'Economia Aplicada i Economia i Empresa. La sala està configurada de manera polivalent com a sala de treball i reunió amb mobiliari mòbil amb capacitat per a 30 persones, 15 ordinadors, pissarra blanca per retoladors i connexió sense fils.
 • Les sales SB03-SB06 disponibles per a la realització de seminaris i activitats formatives. Aquestes sales disposen de mobiliari mòbil amb capacitat per a 30 persones, ordinador i vídeo projector, pissarra blanca per retoladors i connexió sense fils.
 • Les sales d'informàtica AI01-AI06 equipades amb 29 equips (excepte la AI01 que disposa de 56 ordinadors) HP DC5700 Intel Pentium Dual Core / 1,8GHz / 1GB i escriptoris virtuals que permeten l'accés dels estudiants als diversos programes i paquets estadístiques (https://www.cti.uib.cat/Servei/Cataleg_serveis/Aules-dinformatica/VDI/). Per a més detalls consultar: https://www.cti.uib.cat/Servei/Cataleg_serveis/Aules-dinformatica/AulesDisponibles/
 • La biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos amb equipament de consulta i treball per a 225 estudiants, 6 cabines d'estudi, sala d'informàtica pròpia amb 19 ordinadors, escàner, telelupa, 17 ordinadors portàtils per a préstec als estudiants, i connexió sense fil. Per a més detalls consultar: https://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/gaspar_melchor_jovellanos/Biblioteca-Gaspar-Melchor-de-Jovellanos.cid196111

Així mateix, els doctorands de el programa poden disposar de la resta de serveis generals de Campus de la UIB:

 • Escola de Doctorat: l'edifici Antoni M. Alcover ofereix un espai modern que acull, a la primera planta, la seu administrativa dels postgraus oficials i doctorats, una sala de graus amb capacitat per a 48 persones i 5 despatxos per a professors visitants; a la planta baixa, s'acull principalment la docència, amb un ampli aulari modular i, a la plata soterrani, destinada a la investigació es troben 10 laboratoris moblats i equipats segons les necessitats de la investigació que es porta a terme en cada un d'ells.
 • Servei de Biblioteca i documentació (http://biblioteca.uib.cat) que, més enllà de la consulta física en sala, posa a disposició dels estudiants una gran varietat de recursos electrònics: revistes electròniques, bases de dades, llibres electrònics , guies temàtiques, etc. Per a més informació veure: https://biblioteca.uib.cat/oferta/recursos_electronics/
 • Pel que fa a mitjans informàtics, la UIB disposa de xarxa Wi-fi a tots els edificis docents i d'aules d'informàtica ateses pel CTI (Centre de Tecnologia de la Informació), que estan disponibles de dilluns a divendres de 9: 00 h. a 20:00 h. per a les activitats formatives i obertes a l'ús lliure pels estudiants quan no estan utilitzades per docència.