Escoltar

Doctorat en Economia Aplicada

Any acadèmic 2019-20

Competències generals i específiques

L'objectiu fonamental del programa de doctorat és formar futurs investigadors en l'àmbit de l'Economia, amb un alt grau d'especialització professional, que estiguin capacitats per concebre, plantejar, estructurar, analitzar i realitzar un procés de recerca i abordar els problemes propis de la ciència econòmica amb flexibilitat i capacitat d'adaptació i innovació.

Per això es persegueix aprofitar al màxim la capacitat investigadora del professorat del Departament d'Economia Aplicada, a fi de formar doctors que puguin desenvolupar la seva activitat tant dins de l'àmbit universitari (nacional i internacional) com en altres institucions i empreses (com a centres de recerca públics i privats, centres d'estudis de grans corporacions, departaments de R+D d'empreses, etc.).

Requisits d'accés i d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de llicenciats o graduats que estiguin en qualsevol de les situacions que contempla l'article 6 i la disposició addicional segona del Reial decret 99/2011 de 28 de gener amb capacitats i coneixements en alguna de les principals línies de recerca del Doctorat:

  • Economia del Turisme
  • Economia del Medi ambient
  • Economia del Benestar
  • Econometria

L'admissió final dels alumnes de doctorat la durà a terme la comissió acadèmica del programa de doctorat. En el cas que hi hagi més estudiants preinscrits que nombre de places disponibles, s'aplicaran els següents criteris:

  • Nota de l'expedient acadèmic de Grau (entre 0 i 2,5 punts)
  • Nota de l'expedient acadèmic de Postgrau (entre 0 i 4 punts), sempre que superi una nota mitjana de 7 sobre 10.
  • Afinitat a les línies de recerca del programa (entre 0 i 3 punts): es valorarà mitjançant una entrevista personal (entre 0 i 2 punts) i a partir dels treballs afins realitzats prèviament per l'alumne (entre 0 i 1 punt).
  • Cartes de recomanació (entre 0 i 0,5 punts): es valoraran a raó de 0,25 punts per carta.

Informació de suport i orientació

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):